Seniorbostäder – En fråga också för yngre…

Årets förmodligen kortaste kommunfullmäktige är till ända.

Efter ett antal interpellationer och frågor drogs ärendelistan igenom på cirka en halvtimme. Mest berodde det nog på att presidiet valde att återremittera frågan om ägardirektiven till de kommunala bolagen. Det fanns förslag till ändringar som krävde beredning i kommunstyrelsen innan de kan beslutas i fullmäktige.

Jag hade fått tre interpellationer. Dessa rörde kostnaderna för konstmuseét, parkeringsnormen och slutligen seniorbostäder. De två första har jag redan beskrivit på denna blogg, därför tänkte jag här ge en sammanfattande bild av arbetet med att få fram fler seniorbostäder. I det fallet var det Rolf Wahlberg (m) som hade ställt frågor. Han är ihärdig och det gillar jag.
 
I första hand är detta naturligtvis något som berör våra äldre men det kan i nästan lika hög utsträckning vara något som faktiskt berör många yngre barnfamiljer. Det är tydligt i till exempel Smedby där gamla "Gratte-huset" byggts om. Det har fått till följd att många äldre smedbybor valt att sälja villan och istället flytta in där. Det har i sin tur inneburit att ett antal bostäder blivit lediga för barnfamiljer. På så sätt skapas flyttkedjor som direkt syns i både underlaget till förskolan som i den lokala ICA-affären.

Vad har då hänt när det gäller seniorbostäder i kommunen under det senaste året? Ganska mycket faktiskt!

Den 26e november hade mark och planeringsenheten ett möte där det dök upp 18 byggföretag – båda lokala och externa – Byggföretagen fick information om vad som händer i Kalmar och de mål som kommunen antagit när det gäller 500 bostäder per år. På mötet kunde man konstatera att det finns ett stort intresse från olika aktörer av att bygga i Kalmar såväl för seniorer som för andra.

Kommunen är inte någon byggherre och av den anledningen gäller det att ha en god kontakt och dialog med de företag som visar intresse. Som ett direkt resultat av mötet så finns nu fyra aktörer som vill bygga seniorbostäder i Trekanten. 

I Ljungbyholm har Kalmarhem byggt 20 seniorbostäder.

I Rockneby har ett byggföretag markreservation för ett område vid Knapegården, mitt emot affären. Ambitionen är att bygga bostäder för äldre.

I Läckeby ingår frågan om seniorbostäder i det detaljplanearbete som pågår i Snättebrovägens förlängning. 

I Vasallparken byggs nu också seniorbostäder.

På Stensberg finns sedan tidigare seniorbostäder.

I Bergagården trycker vi på ägaren att starta sin byggnation, här finns en färdig plan som medger 80-100 lägenheter, varav seniorbostäder kan vara en del.

I samband med försäljningen av kommunal mark kan kommunen också ställa krav och påverka frågan om byggande av seniorbostäder. Detta kommer vi att göra i samtliga fall där detaljplanen medger bostäder. Jag är alltså ytterst angelägen om att det byggs seniorbostäder men också att det byggs andra tillgängliga bostäder som kan passa gruppen äldre.

Här kan jag nämna Östra Vimpeltorpet, Solvägen vid Berga Strandpark, Wollinska Stiftelsen vid Norrgårdsgärde, Varvsholmen och Stensövägen där detaljplaner är klara eller pågår.

  

Häpnadsväckande!

Jag är nog både döv och blind.

I dagens Barometern påstår Inger Hillmansson (fp) att hon drivit att kommunbolagets styrelse redan i december skulle gått ut med information om situationen i Kalmarhem. Det är inte ett krav som jag uppfattat, jag tror inte någon annan av styrelsens ledamöter eller ersättare gjort det heller. Däremot kom Inger Hillmansson i måndags och tyckte att vi skulle gå ut med uppgifterna. Det ville inte vi andra. Vi tyckte att Kalmarhems styrelse var de som först skulle få den samlade informationen och att vi därför borde avvakta tills idag fredag då styrelsen i Kalmarhem möts.

Säg att vi skulle gjort som Inger Hilmansson nu hävdar att hon tyckt hela tiden, nämligen gått ut några dagar före jul. Då skulle kommunbolaget eller Kalmarhem ha gått ut med information och sagt följande:

– Vi vet inte om de siffror vi idag nämner är korrekta. Vi kommer nu ta in ytterligare en revisor och vi kommer att gräva mer i underlaget för att få alla fakta på bordet. 

I januari skulle vi självklart fått gå ut med ytterligare information. Det skulle hyresgäster, media och andra med stor sannolikhet kräva. Då skulle Kalmarhem eller kommunbolaget säga ungefär följande: 

Vi vet fortfarande inte om de siffror som vi gick ut med före jul är korrekta. Den normala revisionen i bolaget ska göras i början av februari. Vi tror kanske att det är illa men vi kan inte styrka det till hundra procent.

I februari efter revisionen (idag) så har Kalmarhem ett extra styrelsemöte och där ska bolagets styrelse få den slutliga informationen, efter det mötet skulle man haft en planerad pressträff. Efter den pressträffen hade det varit lämpligt att kommunbolagets ledning hade givit sin bild av saken. 

Hade vi gjort som Inger Hillmansson nu påstår att hon velat göra hela tiden så hade man bara skapat ännu mer oro och förvirring kring Kalmarhem. Att gå ut med uppgifter som man inte vet om de stämmer är ju fullständigt absurt. Allt är inte partipolitik och konspirationer, ibland behöver man som politiker ta ansvar även i svåra situationer. I sådana lägen gäller det att inte ställa till ytterligare skada. Notera att Inger Hillmansson faktiskt är vice ordförande i Kalmar kommunbolag. Man borde kunna förvänta sig mer!
 

Tillfälliga p-platser behöver fram!

Under onsdagen tog gatu-park nämnden beslut om att genomföra förändringen av parkeringsplatserna i centrala Kalmar. Förslaget ska nu gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det här är en fråga som det arbetats intensivt med under det senaste året. Ett av underlagen i beslutet kommer från Trivector som gjort en trafikutredning för centrala Kalmar.

I utredningen kan man läsa följande:
* De totala trafikmängderna på Kvarnholmen bedöms öka och söktrafiken riskerar öka kraftigt. Parkeringssystemet närmar sig, och överskrider vissa tider på dygnet, sitt kapacitetstak.
* Om ingenting görs åt parkeringssituationen, riskerar man att gå miste om den utvecklingspotential som finns på Kvarnholmen i form av ökat antal gågator och möjligheten att transportera sig fots och med cykel.
* Handeln och Kvarnholmen som turistmål kan komma att påverkas negativt då besökarna upplever ökad biltrafik på Kvarnholmen som ett negativt inslag i miljön oxh därmed finner centrum mindre attraktivt att vistas i. Boende riskerar få en försämrad boendemiljö i form av ökade bullerstörningar och emissioner från en ökad trafik. Detta påverkar även Kvarnholmens kulturmiljö negativt.

Längre fram i rapporten räknar man fram ett behov av parkeringsplatser fram till 2014. Den beräkningen bygger på att man ska kunna uppföra 200 lägenheter, skapa 10 000 kvadratmeter kontor och 20 000 kvadratmeter handel. Totalt landar man då i ett behov av 800 nya parkeringsplatser.

Jag delar i stort utredningens bedömning. Görs ingenting åt parkeringssituationen i centrala Kalmar så kommer det successivt innebära att Kvarnholmens möjligheter att utvecklas kraftigt begränsas. Vi som vill ha ett levande och växande centrum med fler bostäder och mer möjligheter till handel måste därför ta ansvar för att parkeringssituationen blir löst.

Det finns nu två aktuella större projekt som diskuteras, det ena är Baronens planer på att bygga ett p-garage under de befintliga parkeringarna. Ett antal möten har hållts, nu närmast är det en träff med länsstyrelsen. Den andra större planen för parkeringshus är kopplat till norra Kvarnholmen och World Trade Center. Realiseras båda dessa planer så skapas väldigt stora möjligheter för Kvarnholmen att utvecklas rejält. Då kommer det inte vara några bekymmer att både släppa fram mer handel och fler bostäder. Det öppnar också upp för möjligheten att skapa ytterligare någon gå-gata i vårt vackra centrum. 

Under tiden behöver vi dock hitta tillfälliga lösningar under en period av tre till fem år. I den fortsatta hanteringen av ärendet kommer därför våra tjänstemän få i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att få fram tillfälliga parkeringar. De områden man bland annat ska titta på är:
– Fredriksskans c-plan
– Stagneliusskolans pakering (ett antal p-platser får undantas för skolans behov)
– Fredriksskansgatan där det utmed vägen bör gå att få fram ett antal parkeringsplatser.
– Området kring gästhamnen/hamnen

Därutöver bör man titta på om det i anslutning till andra parkeringar går att tillskapa ytterligare parkeringsplatser. Jag vågar inte lova att allt detta är möjligt att genomföra rent praktiskt men man bör göra en rejäl ansträngning för att lösa detta. Därutöver finns det ju i beslutet från gatu-park nämnden ett beslut om att undersöka pendlingsparkeringar utanför centrum.  

Hillmansson kontra verkligheten

Jag kan bara inte låta bli att lägga ut det senaste inlägget som folkpartiets ledare Inger Hillmansson har på sin blogg. Hennes skrivningar är kursiva. Mina kommentarer är i fet stil. Läs och dra era egna slutsatser. 

 

"När Kalmarhem skulle få kommunal borgen för lån till de aktuella renoveringarna diskuterades verkligen huruvida man fick använda dessa lån till driften. Många tyckte att detta var ok. så ansvaret vilar tungt på dem som underblåst detta ekonomiska lättsinne.
Vi sa naturligtvis nej till detta borgensåtagande."

Kommentar: Detta är en av de frågor som ställts i samband med att Kalmarhems ekonomi gåtts igenom de senaste månaderna. Svaret var tydligt. Lån med kommunal borgen har inte gått till drift. Detta har redovisats för Inger Hillmansson så sent som för en vecka sedan. Varför hon nu insinuerar något att annat på sin blogg får hon själv svara för.

"Folkpartiet har efterfrågat en riskanalys vid varje borgenslån, men vi har hittills bara fått stöd av revisorerna."


Kommentar: Det finns med i besluten.  

"Vi har också efterfrågat en strategi från Kalmarhem för att stabilisera ekonomin. Det håller ju inte i längden att låna till löpande utgifter, och det har väl äntligen gått upp för de flesta."


– Det är ett beslut som redan är fattat i kommunbolagets styrelse efter ett förslag från mig.

"Men med den här majoriteten är vi vana vid brandkårsutryckningar. Nu hoppas jag att det är långt till nästa."

Kommentar: Ingen gillar vad som skett i Kalmarhem. Det hade naturligtvis aldrig uppstått några problem överhuvudtaget  i Kalmar om Inger Hillmanssons hade egen majoritet.

Om Kalmarhem….

Här är den kommentar jag skickat ut med anledning av skriverierna om Kalmarhem.

Under december månad 2007 uppdagades brister i redovisningsrutinerna på Kalmarhem. Dessa brister har medfört att kostnader som skulle tagits på resultatet 2005 och 2006 i stället redovisats som investeringar. De projekt som avses är de mycket stora stamrenoveringarna i Oxhagen och Norrliden. Ett redovisat plus 2005 och 2006 skulle ha varit ett minus. Nu får detta istället redovisas i resultatet 2007 som preliminärt visar ett underskott på 35 miljoner efter skatt. Revisionen pågår så det exakta talet går ännu inte att ange.

Jag och ledningen för Kommunbolaget fick information om detta den 13 december och gav vid ett möte den 18 december VD Lars Malmborg och redovisningschef Maria Björkman i uppdrag att fortsätta samtalen med Kalmarhem för att reda ut vad som hänt. VD fick också i uppdrag att kontakta en oberoende granskare, PG Pettersson Deloiette, för att klara ut hur bristerna kunnat uppstå.

Kommunbolaget fick vid sitt möte den 29 januari en redovisning av uppdragen från föregående möte. På detta möte beslutades att Kalmarhem ska återkomma med en ekonomisk analys för de närmaste fem åren.

Det måste påpekas att de kostnader som lagts ner på fastigheterna kommit hyresgästerna till godo och att inga pengar har försvunnit ur bolaget. Projekten har dock genomförts i en snabbare takt än vad Kalmarhems ekonomi egentligen tillåter.

Dessa brister i rutinerna har inte diskuterats i styrelsen då varken VD eller revisionen har uppmärksammat dessa. Först då en ny ekonomichef anställdes i september påbörjades arbetet med att granska projektet och resultatet redovisades på mötet i december.

Det bör påpekas att Kommunbolaget tagit beslut om nya redovisningsrutiner för samtliga kommunala bolag oberoende av händelserna i Kalmarhem.

Kalmarhem fick vid Kommunbolagets styrelse den 29 januari i uppdrag att snarast redovisa förslag till försäljningar av fastigheter och/eller mark för att motverka ett minusresultat även för 2008. Detta tillsammans med en långsiktig plan för att stärka bolagets ekonomi ska redovisas till Kalmarhems styrelse och till Kalmar kommunbolags styrelse.

Det negativa resultatet för Kalmarhem balanseras mot eget kapital. Det kommer sålunda inte att belasta ekonomin i Kalmar kommun. Däremot kommer Kalmarhems möjligheter att bygga nya bostäder att vara begränsade de närmaste åren. 

Jag har haft en diskussion med VD Lars Graffner om framtiden. Den diskussionen startade före denna fråga blev aktuell. För att säkerställa att bolaget nu vidtar de åtgärder som behövs har vi enats om att Lars Graffner slutför detta uppdrag innan han lämnar som VD vid årsskiftet 2008/2009.

I Kalmar kommunbolags styrelse har det inte rests några krav på styrelsens avgång med anledning av den uppkomna situationen. Då inte den auktoriserade revisorn har upptäckt dessa brister har vi gjort bedömningen att det inte varit möjligt heller för styrelsen. Vi är dock kritiska mot att detta inte upptäckts i revisionen.

Trekanten – fullt av engagemang!

Jag har i något sammanhang sagt att Trekanten är en av de orter som sticker ut lite extra i vår kommun. Orten och dess invånare är unik när det handlar om att slå vakt om och utveckla sitt samhälle. Man bildar lite skola över hur man verkligen kan vända utvecklingen i ett samhälle.

För ganska länge sedan tog kommunfullmäktige ett beslut om att köpa in och anlägga ett antal villatomter. Beslutet blev utskällt och utdömt på ungefär samma sätt som villatomterna på Vimpeltorpet. Kommunen hade fått storhetsvansinne, drabbats av hybris. Känner ni igen retoriken….? "Det fanns väl ingen som ville bygga villor och särskilt inte i Trekanten."

Visst, det får väl erkännas att det gick lite trögt de första åren men nu är det full fart. För dryga halvåret sedan köpte kommunen in ytterligare ett markområde med syfte att få fram fler villatomter.

Vad har detta då fått till följd? Jo, befolkningsutvecklingen vände. ICA-handlaren vågade bygga en ny affär. Snart är det dags för sporthallens första spadtag. Kommunen bygger ut förskolan.

Inget av detta hade hänt om inte samhället och dess invånare samlat ihop sig och aktivt arbetat för att utveckla samhället. I Läckeby finns motsvarande rörelse igång. I samband med utvecklingsdialogen som hölls före jul i Trekanten så framfördes en önskan om seniorbostäder i Trekanten. Jag uppmanade då företrädarna för PRO att göra en kartläggning av intresset. Det hade jag inte behövt göra. Den kartläggningen var redan gjord! I förra veckan begärde jag besked från kommunens mark – och planeringsenhet om hur det går. Svaret jag fick var positivt. Hittills finns det fyra företag som är intresserade av att bygga seniorbostäder i samhället. Tjänstemännen träffar dem inom kort. 

Mot bakgrund av den sammanhållning som finns i samhället är jag inte förvånad över den reaktion som uppstått när man nu diskuterar förändringar på skolan. Förra fredagen träffade jag en grupp föräldrar tillsammans med Anders Andersson. Hade jag förstått att det i princip uteslutande skulle handla om denna fråga så skulle jag sett till att barn- och ungdomsnämndens presidie och förvaltningschefen Carina Ringtun hade varit med på mötet. Då hade en del kunnat redas ut direkt. Nu ringde jag istället till berörda och återgav vad som sas.

Hela frågan behöver en nystart tillsammans med föräldrarna och barnen. Mötet som hölls med brukarrådet var inte bra, det verkar de flesta vara överens om. Föräldrarna upplevde det som att man ställdes inför fullbordat faktum. Under fredagen ska det vara ett nytt möte med förvaltningsledningen, politiker, rektor och föräldrar. Jag hoppas att man då kommer fram till en arbetsmodell som innebär att man gemensamt nu arbetar med frågan. Det här är inte en fråga där man behöver hetsa fram ett ställningstagande, om det ska genomföras någon förändring så ska den ju inte börja gälla förrän höstterminen 2010.

Med andra ord finns tid för dialog och samverkan!  

Prinsessan på ärten!

Jag vet inte vad Barometerns politiska redaktör Lotte Zenkert tycker om konstmuseét i stadsparken. Hon var ju opolitisk reporter på den tiden när diskussionen gick som hetast. Däremot vet jag vad hennes pappa Kurt Lundgren tycker. Jag tror inte jag tar till övertoner när jag berättar att han mycket starkt ogillar placeringen av konstmuseét i stadsparken. Det redovisas inte minst på hans blogg http://kalmar.blogg.se/.  Här redovisas kostnaderna för konstmuseét på tvären och ledden.

När jag på denna blogg. Inte angriper utan sakligt redovisar vad överklagandet av bygget har inneburit i kostnader så går Lotte Zenkert i spinn och kräver att jag ska veta hut.

Tillåt mig le en smula och påminna om den gamla sagan som handlade om en prinsessa på ärten…

”Regner de i Kalmar – dugger det på Öland!”

Citatet ovan är hämtat från det legendariska kommunalrådet Ivar Nilsson(c) i Borgholm. Han utgjorde tillsammans med lika legendariska Torsten Björneke (m) den duo som styrde norra Öland under väldigt många år. På det vita stadshuset i Borgholm finns två ingångar, en till höger och en till vänster. Herrarna hade varsin, vilken får ni lista ut själva. Historierna är otaliga om dessa herrar, särskilt underhållande är en del där Per Lublin är inblandad.

Jag hade glädjen att vid några tillfällen få hälsa på hemma hos Torsten i hans vackra villa i Kolstad. Vid ett tillfälle kunde jag inte låta bli att fråga han hur det kändes att hans barnbarn blivit aktiva i SSU. Han satte sig då tvärt upp i stolen och spände ögonen i mig och sa ”Det du, det är bra. Det finns bara två riktiga partier och det är moderaterna och socialdemokraterna, allt annat är trams och flum, så det är ett bra val av pojkarna.”

Att dessa herrar värnade om Öland i allmänhet och norra Öland i synnerhet är väl känt men de var också engagerade i regionens utveckling. Det vid något av dessa tillfällen som det klassiska citatet från Ivar Nilsson myntades. Han hade rätt då och han har nog fått ännu mer rätt idag.

Kalmar, Öland, Nybro och andra kommuner som ligger i vår närhet lever i symbios med varandra. Jag tror till exempel inte att Kalmar fått IKEA utan Öland med alla sina fritidshus. Å andra sidan tror jag knappast Öland överlevt utan tillgång till Kalmars arbetsmarknad.

Mellan 2005 och 2006 ökade antalet sysselsatta i Kalmar från 29 584 till 30 620. Samtidigt ökade Kalmars befolkning med cirka 390. Det innebär en differens på cirka 600 jobb som minskade arbetslösheten i Kalmar men också i grannkommunerna. Det ska bli mycket intressant att se statistiken för 2007 och framåt. Det är ju under -07 och framförallt -08 som jobben verkligen växt till.

Avslutningsvis vill jag tacka för den länk till min blogg som numera finns på www.olandsbladet.se

Dyr demokrati….

Under onsdagen och torsdagen genomfördes en gemensam budgetupptakt med alla nämnder och förvaltningsledningar. Vi fick lyssna på mängder av information, fakta och underlag om nämnderna och deras verksamhet. Intressant och lärorikt! Här finns en hel del som jag säkert kommer att redovisa på denna blogg.

En av uppgifterna som kom fram är den preliminära notan för byggnationen av det nya konstmuseét i Stadsparken. Bygget överklagades som bekant och fördyringen med anledning av detta landar på 4.4 miljoner. Därutöver blev den utökade arkeologiska utgrävningen 1 miljon dyrare än i den ursprungliga kalkylen. Det innebär att kommunens totala kostnad kommer landa på 33.4 miljoner av den totala byggkostnaden på 48 miljoner.

Jag har inga synpunkter på att folk utnyttjar sin rätt att överklaga. Jag konstaterar bara att den rättigheten blev ganska dyr den här gången…

Skam går på torra land!

Det är väl ingen som lyfter på ögonbrynen åt att jag som socialdemokrat kritiserar den borgerliga regeringen. Av den anledningen brukar jag i offentliga sammanhang inte ägna mig så mycket åt den typen av retorik. Inte för att jag finner någon som helst anledning att förvara alla tokigheter regeringen gör utan mer för att det varken gör till eller från om också jag stämmer in i kritiken.

Nu är dock måttet rågat!

Inom infrastrukturens område går skam på torra land. Före valet talades det vitt och brett om stora satsningar. Att hela landet skulle leva. Det öppnades för smartare lösningar i form av förskotteringar och offentlig/privat medfinansiering. Allt skulle i princip ordna sig bara vi fick en borgerlig regering.

Längst i denna diskussion gick dåvarande ordföranden i regionförbundet Anders Åkesson (c). Under sin tid skrev han brev till dåvarande regeringen och gav uttryck för en enorm frustration. Bland annat tyckte han att dåvarande regeringen "luggade en flintskallig".

Efter valet fick ju Sverige som bekant en borgerlig regering. Anders Åkesson blev riksdagsman. Hans parti fick inom regeringen ansvar för infrastruktur.

Vad händer då nu?

1. Kalmar, Blekinge och Kronoberg har erbjudit sig att förskottera en stor upprustning av infrastrukturen i regionen. Med andra ord så är vi, trots dålig ekonomi, beredda att låna ut pengar till staten för att få igång satsningar i den här delen av landet. Först lät allt positivt sedan blev det tyst. Först skulle vi få svar under hösten, sedan efter årsskiftet (nu) och nu är beskedet hösten 2008. I överläggningar med företrädare för regeringen är man beredda att titta på en mötesplats i Örsjö….. I övrigt är man skeptiska mot förskottering i allmänhet. Ridå 1 ner!

2. Nu i dagarna får vi höra att rikstrafiken föreslår en nedläggning av järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda. Trafiken ska ersättas med buss. Med ett pennstreck försvinner då möjligheten att på ett miljövänligt och optimalt sätt knyta ihop Kalmar-Karlskrona-Växjö och nå restider runt timmen. Ridå 2 ner!

3. I helgen talade infrastrukturminister Åsa Thorstensson på centerns kommundagar i Skövde och meddelade då att det statliga stödet till landets kommunala flygplatser kraftigt skulle minska. Istället ska vi åka mer tåg. Ja, det går ju kanske om man bor utmed stambanan men knappast här. Dessutom verkar det ju som regeringen avvisar ambitionerna från regionen att just satsa på tåg. Moment 22. Ridå 3 ner!

4. Regeringen ska göra satsningar på infrastrukturen meddelas det både här och där. Enligt finansminister Anders Borg ska dessa huvudsakligen göras i våra tre storstadsregioner. Ridå 4 ner!

Nu frågar jag mig en sak. Var är Anders Åkesson, Jan R Andersson och alla de andra som var så tvärsäkra före valet. Vad gör ni nu? Vad tycker ni? Hur känns det att lova så mycket före valet och sedan sitta och understödja en politik som går i motsatt riktning?

Jag har ingen iver att starta ett partipolitiskt gräl om infrastrukturen. Frågan är viktigare än så men nu måste det väl snart reageras. Också inom borgerligheten i vårt län?