Oskarshamn & Kalmar knyts ihop!

Kalmar län har beroende på hur man räknar fyra eller fem så kallade arbetsmarknadsregioner. I hela landet är trenden tydlig, de blir färre och färre. I Skåne har man gjort investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik som inneburit att man nu är nere på två a-regioner. En ort som Halmstad har en timme till både Göteborg och Helsingborg. Eskilstuna och övriga sörmlands inland har genom Mälardalsbanan blivit en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Detta har betytt oerhört mycket för dessa orter. I vårt län har Västervik motsatt situation, kommunen är så pass stor till ytan att det knappt går att pendla in och ut. Detta blev väldigt tydligt när Electrolux la ned sin verksamhet.

När vi i juni tog budgeten och den långsiktiga planeringen för de kommande åren är en förstorad arbetsmarknadsregion ett av de övergripande målen för vår kommun. I skrivningarna uttrycks det rent konkret med att vi ska försöka knyta ihop vår arbetsmarknadsregion med Växjö, Karlskrona och Oskarshamn.

Detta var därför en av huvudfrågorna när kommunledningarna i Kalmar och Oskarshamn möttes på Corallen i veckan. På väldigt många sätt kompletterar de två kommunerna varandra och då tänker jag inte bara rent sportsligt, hockey & fotboll, utan också rent strukturmässigt. Oskarshamns näringsliv domineras av stora företag, ofta med i huvudsak manlig arbetskraft medan Kalmars näringsliv alltmer präglas av små och medelstora företag med tyngdpunkt på tjänstesektor.

Överläggningarna inleddes med en information från Scania och SKB. I bara Oskarshamn har Scania över två tusen anställda. Alla Scanias hytter tillverkas här, efterfrågan är högre än produktionskapaciteten inom hela branschen, Den snabbast växande marknaden just nu är Ryssland. Ett gemensamt problem för både Scania och kärnkraftsindustrin är möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Exempelvis behöver OKG anställa 150 civilingenjörer inom kort. Skulle dessutom Oskarshamn få slutförvaret så är det ett väldigt stort behov som uppstår. Här precis som på andra platser handlar det därför om att ha en bredd på arbetsmarknaden som gör att medföljande kan få arbete.

SKBs företrädare berättade att man under nästa år kommer att föreslå plats för slutförvar, sedan tar det upp till tre år innan regeringen tar det slutgiltiga beslutet. Nu står det och väger mellan Oskarshamn och Forsmark. Detta blir världens första slutförvar vilket kommer innebära mängder av besök från hela världen, detta med start redan under nästa år. Hamnar det i Oskarshamn kommer det få väldigt stora effekter för hela regionen.

Här några fakta:
* Totalt handlar investeringen om  lägst 20 miljarder (Öresundsbron kostade nio mdr)
* Man räknar med att byggtiden är 7-8 år. Behovet av arbetskraft för byggnationen är 600 direkt och 1000 indirekt.
* Det kommer att bli 5 miljoner ton bergmassor som man vill använda för att bygga ut infrastrukturen i regionen.
* SKB är noga med att betona att satsningen ska komma samhället till godo, de pratar helt öppet om en anläggande av en kustjärnväg mellan Västervik och Kalmar.

Alldeles oavsett detta så investeras nu tio miljarder på OKG för att uppgradera de nuvarande verken. Enligt Oskarshamns kommunledning går det idag inte att uppbringa en säng i veckorna i Oskarshamn. Det pågår så mycket investeringar kopplat till industrin i kommunen. Nya mindre hotell är på gång.

Parallellt med detta pågår som ni alla vet många nya etableringar i Kalmar. Vi har nu en lysande möjlighet att skapa en Win-Win situation mellan våra kommuner. Ett steg i den riktningen kommer att tas under augusti månad då den nya stråktrafiken mellan Oskarshamn och Kalmar börjar gå. Det kommer innebära att man på dryga timmen ska kunna pendla mellan våra kommuner.

Kan vi nu knyta ihop alla investeringar som sker i vår region så har vi stora möjligheter att bryta en historiskt negativ utveckling. Otroligt spännande att följa!

Sydsverige eller Östra Götaland?

I alla partier och i de flesta kommuner pågår just nu en diskussion kring framtidens regioner. På en del håll har man kommit längre som i Skåne och Västra Götaland, i Norrland väntas man under de närmaste dagarna ta beslut om att lämna in en ansökan om att få bilda två regioner av hela Norrland.

Frågan om regionbildning i Sverige har uttretts flera gånger under de senaste 20 åren. Bakgrunden till utredningarna har framförallt varit tre. 1. Statens organisation spretar betänkligt. 2. De nuvarande länen är för små för att klara utmaningarna inom sjukvården. 3 En allmän politisk vilja att ge större regioner mer makt och inflytande över till exempel infrastruktur och tillväxtfrågor.

När den senaste utredningen, Ansvarskommittén, varit på remiss ute i landet var 98 procent av svaren positiva. Ett fåtal, däribland några landshövdingar var emot en förändring.

Jag är i grunden positiv till att bilda en större region i vår del av landet. Jag tror det är nödvändigt om vi ska hänga med, framförallt när det gäller satsningarna på infrastruktur och tilväxt. Vi ser redan nu vilka satsningar som har landats i Västra Götalands regionen, satsningar som aldrig blivit så stora om de inte talat med en röst och haft egna rejäla muskler att växla upp investeringar som gjorts.

Jag tror det är oerhört viktigt att vi nu får igång en rejäl debatt kring regionbildning i vår del av landet, annars riskerar vi att återigen hamna i ett B-lag.

Jag har själv, till förtret för en del, deltagit aktivt i denna diskussion och då tydligt markerat vikten av att Sydost hålls ihop. Vi har idag ett fruktbart samarbete mellan framförallt Kalmar, Karlskrona & Växjö. Förhoppningsvis får vi ett gemensamt universitet, vi har planer på WTC Sydost och vi anstränger oss för att bli en gemensam arbetsmarknadsregion genom ett erbjudande till regeringen om en satsning på infrastrukturen. Resonemanget att hålla ihop sydost känner jag ett  starkt stöd för både i kommunen och i mitt eget parti. Detta bekräftades också nyligen på ett möte mellan de socialdemokratiska partidistrikten i Kalmar, Kronoberg & Blekinge.

Jag ser två scenario framför mig när det gäller regionbildning:
1. Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och ev Jönköpings län (de sistnämnda vacklar och vet inte riktigt om de vill ha regioner över huvudtaget. Region södra Sverige / Södra Götaland.
2. Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland. Region Östra Götaland.

Jag kan leva med båda alternativen. För mig är det viktigast att sydöstra Sverige hålls ihop. Eftersom både Blekinge och Kronoberg varit tydliga med att de vill söderut så är det Skåne som sitter på lite av beslutet. Säger de ja till att bilda en ny sydsvensk region så blir det nog så. Säger de nej så blir det alternativ två. Det är i alla fall min gissning just nu. I mitten av februari träffas socialdemokraterna i södra Sverige för att diskutera frågan djupare. Inbjudare är Skåne. Min bedömning är att Skåne mer och mer öppnar upp för en ny region, i alla fall inom det parti jag tillhör. 

En spännande vår med andra ord. Den här frågan lär säkert bölja fram och tilbaka under de närmaste månaderna. Kul och intressant tycker jag.  

Borga för borgarna?

Så var då måndagens komunfullmäktige till ända. Skönt! Det hinner bli en del möten per dag…

Dagens fullmäktige upptogs främst av interpellationer, totalt sex stycken varav jag fick tre. En av dem var från oppostionsrådet Göran Häggfors (m) där han tyckte att Kalmar kommun skulle ansöka om att få ta del av den kommunala hyresgaranti som regeringen inrättat för att hjälpa ungdomar in på bostadsmarknaden. Det kan ju se ut som en god tanke men skrapar man lite på ytan så blir det inte mycket kvar.

Ett av de första beslutet den nya regeringen tog var att slopa det statliga stödet för att bygga hyresrätter vilket fått till följd att det knappt byggs några hyresrätter längre. De byggherrar som jag pratat med säger att man nog får vänta in en ny regering innan det är möjligt att få fart på detta. Vilka är det då som framförallt har nytta av hyresrätten, jo det är ungdomar och äldre.

Först stryper man stödet för att bygga hyresrätter (miljarder) och sedan inför man en hyresgaranti på 100 miljoner. Snacka om att försöka blanda bort korten! Hyresgarantin är dessutom utformad på ett sådant sätt att det är kommunerna som står för den, maxbeloppet för den statliga delen är 5000 kronor för sex månader och det räcker ju knappast till hyran under samma period. Resten ska kommunerna täcka.

Hittills har detta blivit ett riktigt praktfiasko för regeringen. Bara 25 kommuner av landets 290 har hittills visat sig intresserade, under förra året var det fem som använde systemet. Inte ens borgerligt styrda kommuner ställer upp. I Kalmar gör man dock allt för att putsa på de usla opinionssiffrorna.

Om man från regeringens sida verkligen var intresserad av att hitta en bra modell så hade man väl inte behövt låta kommunerna stå för kalaset?  Nu vill man att fattiga kommuner ska borga för den borgerliga regeringens förslag.

Särskilt folkpartiet brukar i alla samanhang vara emot borgensåtaganden men i det här fallet så protesterade man inte. Jag kan bara drömma om tonläget hos borgarna i kommunfullmäktige om en s-regering hade lagt samma förslag…

Gila, Slott och Kustmiljö

I onsdags morse var jag tillsammans med näringslivschefen Thomas Davidsson och oppositionsrådet Göran Häggfors på ett av de mest intressanta företagsbesöken hittills under mina snart två år som kommunalråd. Vi besökte Gila i Rockneby, träffade dess ägare och VD Curt Nordström. Företaget startade redan 1984 och arbetar med automationslösningar för bland annat maskinstyrning, värme/kyla och reningsverk. Vi fick på kort tid ganska klart för oss vilka vinster som kan hämtas hem genom optimal energieffektivisering.

Visste ni till exempel att badhuset i Borgholm är det energisnålaste i landet, besparingen är 300 000 per år. Nu ska vi följa upp detta genom att Gila och andra Kalmarföretag inom denna sektor bjuds in till ett möte.

I veckan har det också varit ett uppstartsmöte kring framtidens Kalmar slott.

Kommunen och Statens Fastighetsverk har gemensamt kommit fram till att vi behöver ha ett nytt avtal mellan oss. Det gamla avtalet har blivit inaktuellt på flera punkter. På seminariet deltog nästan hela arbetutskottet, personalen på slottet, regionförbundet, Destination Kalmar och naturligtvis flera företrädare från Statens fastighetsverk. Samtalen blev riktigt bra och visar på ett stort stöd för en kraftsamling kring Kalmar slott både som varumärke och såsom fantastisk historisk plats att vistas i och kring.

Efter urspårningen kring Salve tror jag att det bland Kalmarborna finns en tydlig längtan efter att nu fokusera på just slottet. Tillsammans med det nya konstmuseét, nystarten av Byttan och diskussionen kring hela Ölandshamnen så finns nu möjligheter att göra något riktigt spännande av hela området. Jag skulle gärna se att man knöt ihop hela området från Ölandshamnen ned till Stensö med naturliga, tillgängliga och mysiga promenadstråk.

På fredagen var jag själv, Anna Thore, Bo Lindholm och Olof Johansson inbjudna till en regeringskonferens på Rosenbad för att presentera Kalmarsundskommissionen. Miljöminister Carlgren inledde och pratade om behovet av åtgärder för att förbättra havsmiljön. I vår genomgång berättade vi om hur man lokalt kan genomföra konkreta åtgärder och insatser. Vi betonade också vikten av att arbetet bedrivs i bred samverkan med människor som bor utmed kusten.

Det är kul för Kalmar och regionen att bli uppmärksammade för de insatser som görs. Nu handlar det om att gå vidare och sätta konkreta mål för arbetet. Jag kommer under våren att bjuda in kommunerna runt Kalmarsund för att försöka få till stånd ett gemensamt mål kring utsläpp av fosfor, kväve och reduktion av exempelvis kustnära enskilda avlopp.

Jag kommer föreslå att Kalmarsundskommissionen blir en mötesplats där vi följer upp och ger råd till varandra. Kompetensen i gruppen är väldigt stor. Här finns allt från en före detta miljöminister till professorer, fiskeridirektörer och enskilda företrädare för kustmiljöföreningar. Sundet är gemensamt och då behöver vi också arbeta gemensamt. Utvecklingen måste brytas, vi måste hitta åtgärder som innebär att det både går att bada och fiska i vår egen kustmiljö. Något annat vore direkt oetiskt gentemot kommande generationer.

På miljösidan börjar jag bli ganska optimistisk kring kommunens arbete. Kraftvärmeverket i Moskogen innebär ett stort steg framåt när det gäller att minska behovet av olja. Besluten kring en satsning på biogas är nu tagna i fullmäktige, upphandlingen av  kollektivtrafiken med bland annat biogasbussar är i hamn. Arbetet för en bättre kustmiljö är ordentligt uppstartat. Klarar vi att få full fart inom alla dessa områden så känner jag verkligen att vi tar vårt ansvar. Att Kalmar dessutom kommer sättas på kartan är en ren bonus.

Högt spel av Åkesson…

Centerns riksdagsman Anders Åkesson känner jag som en sansad samarbetspolitiker som brukar vara ganska nyanserad i både debatter och uttalanden. Nu verkar det dock som om de dåliga opinionssiffrorna skapat lite panik hos den före detta ordföranden i regionförbundet.

I en artikel i Barometern på torsdagen berättas det att Åkesson varit på centermöte i Ålem och sagt följande:

" Vår politik har gett resultat. 18 månader efter valet går idag 7000 fler länsbor till jobbet, det är fler människor än vad som bor i Högsby kommun. "

Jag är naturligtvis lika glad som Anders Åkesson över att arbetslösheten har fortsatt att sjunka. Alldeles oavsett regering hade jag dock aldrig vågat vara så tvärsäker på orsakerna som Anders Åkesson är. Med hans logik skulle den sjunkande arbetslösheten i Kalmar kommun vara den socialdemokratiska kommunledningens förtjänst….

Visst kan politiken spela en roll för hur man långsiktigt skapar fler jobb i ett land eller i en kommun men här spelar ju också den internationella konjunkturen in, den inhemska efterfrågan, utbildningssektorns förmåga, framtidstro och mycket mycket mer.

Konjunkturen går upp och ner. Arbetslösheten går upp och ner. Vad ska Åkesson säga om arbetslösheten börjar stiga lite sakta om något år? Kommer han då åka runt på samma centermöten och säga att det är regeringens fel? Logiken talar ju för det….

Engelsmännen hoppas på Kina

Jag kan inte låta bli att delge er en artikel i Svenska Dagbladet under helgen.

" Storbritanniens premiärminister Gordon Brown inbjöd igår Kina att öppna ett kontor för sin nya stora investeringsfond i Londons finanskvarter. Erbjudandet gjordes när Brown igår inledde ett besök i Peking, i spetsen för en tung delegation företagsledare. Den nya fonden förvaltas av det statliga bolaget China investment Corp som har 200 miljarder dollar att placera inom och utanför Kina, britterna hoppas kunna locka till sig en del av det kapitalet. "

Vid sidan av Britterna är Tyskland väldigt aktiva när det gäller att locka till sig Kinesiska investeringar och kapital. I Sverige bantar regeringen ned anslagen rejält till Invest in Sweden Agency (ISA). Vi får väl se vilka länder som drar vinstlotterna de närmaste åren….

Väska, vin & bröllop

Den här veckan har det varit en del resor. I måndags åkte jag tillsammans med ordföranden i Kalmar Airport Ronny Nilsson, affärsutvecklaren Ronny Lindberg, VDn på Destination Kalmar/ VISIT.SE.SE Gustaf Öholm och konsulten Carl Magnus Hedin till Tyskland och träffade en flygoperatör. Mötet gick bra. Under den närmaste tiden får vi se om det går att få ihop ett bra upplägg för mer trafik till och från Kalmar Airport. Stockholmstrafiken och chartern går bättre och bättre, nu återstår en anknytning till en större destination söderut. 

Eftersom mötet gick bra så får man väl bjuda på att bagaget dribblades bort på vägen. Först på onsdagen var det lokaliserat och på torsdagskvällen kunde jag plocka upp min resväska på flygplatsen i Kalmar. När jag kom till Stockholm efter lunch på tisdagen var det bara att ge sig ut och köpa det mest nödvändiga….

Onsdagen ägnades åt möten på Sveriges kommuner och landsting. Vi fick bland annat en genomgång av den förändring som nu sker inom arbetsmarknadspolitiken. Det gick inte ta miste på frustrationen hos berörda tjänstemän som under ett års tid försökt få till stånd en dialog mellan SKL och regeringen. Nu i dagarna hade man mötts på riktigt för första gången. Det var riktigt underhållande att lyssna på en moderat kommunpolitiker från Stockholm som försökte släta över och hitta ursäkter för att det inte funnits någon dialog mellan kommunsverige och regeringen i en så pass viktig fråga som arbetsmarknadspolitiken. Det är väl bättre och säga att så här får det inte vara. Nu får man skärpa till sig!   

På kvällskvisten drack jag lite vin med min gamla chef. Hon var nöjd med partiledardebatten! Det mest förvånande är väl att partiledarna från regeringen inte verkade samkörda. Det fanns ingen riktigt linje. Förutom på ett område och det var att skälla på socialdemokraterna. Kändes nästan som att de glömt bort att det faktiskt är de som nu upprätthåller regeringsmakten…

På torsdagen var det fortsatt beredningsarbete inom tillväxtberedningen på Sveriges kommuner och landsting. Jag hann dock smita iväg på ett par möten mellan de olika punkterna. Dels träffade jag företrädare på ISA, Invest in Sweden Agency och dels så hade jag en väldigt trevlig stund med den fd Kalmarbon Lars Johan Jarnheimer, nu VD på Tele 2. Under mötet dundrade också förre näringsministern Björn Rosengren in. Det blev en del analyser av dagsläget och skratt åt sånt som hänt förr. Även Rosengren har anknytning till länet, bland annat en syster på Öland.

På fredagen var det sedan uppstartsmöte för arbetet med en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Jag höll ett inledningsanförande och försökte där mejsla fram utgångsläget för kommunen och regionen. Jag framhöll också några goda exempel på övriga kommuner som lyckats, bland annat Eskilstuna. Jag tänkte återkomma i ett senare inlägg med att beskriva några sådana lyckade exempel. Efter mig kom Bo Wictorin från NUTEK som bättrade på vår kunskap om omvärlden. Han gav också både Kalmar och Haparanda beröm. Det var exempel på två orter som man aldrig i förväg skulle kunna peka ut och säga att i "dessa städer kommer det verkligen att vända".

Efter detta var jag vigselförrättare i vårt fantastiska rådhus. Det är nog det mest underbara uppdrag jag har!

Tack för responsen!

Först vill jag TACKA för alla de inlägg och alla besök som den här bloggen haft under den här veckan. Ett snitt på 250 individuella besök per dag får väl betraktas som ganska bra på så kort tid…. Förhoppningsvis så stiger kurvan stadigt för varje vecka…

Det kom ett mail….

Jag kan inte låta bli att delge er ett mail som kom till mig under gårdagen… 
 
" Nu har det hänt igen……..!!!!!!
 
När "vi" hade regeringsmakten skapades de så kallade plusjobben, vi var många som fick en chans att komma ut i arbetslivet igen. När vi började våra plusjobb var anställningen tidsbegränsad till två år, och det lät ju fantastiskt, de flesta av oss ( alla ) var med med i aktivitetsgarantin när vi fick våra jobb, och då hade vi samma ersättning som vår A kassa. När papprena för plusjobben skrevs på GARANTERADES det att vi efter periodens slut skulle få samma ersättning, men…….. vi fick en borgerlig regering istället. Vad händer jo , plusjobben avskaffas och våra kontrakt är inget värda, in i garantin igen och får chockbesked om om en ersättning på 217 kr/ dag (netto)!!!!!!Vem kan leva på det? Hur gör man för att göra sin röst hörd och framförallt till regeringspartierna? Snälla Johan hjälp oss att göra våra röster hörda!! "

Jag ska försöka få till en träff med henne under nästa vecka.

Samtidigt som jag skriver detta så har jag en artikel framför mig där IKANO-bankens familjeekonom beskriver effekterna av regeringens politik genom olika beräkningar.

Här är tre beräkningar.

1. En person som tjänar 40 000 kronor i månaden. Har en förmögenhet på två miljoner, äger ett hus värt lika mycket och köper städhjälp varannan vecka för 3000 kronor. Jämfört med 2006 har den här personen idag 53 000 mer i plånboken per år. Det som haft störst betydelse för den här personen är slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, sänkt inkomstskatt och avdrag för hushållsnära tjänster.

2. En person som tjänar 23 000 i månaden har en villa med ett taxeringsvärde på en halv miljon och saknar förmögenhet. Den personen har 600  kronor mer i månaden 2008 i jämförelse med 2006, dvs 7000 kronor om året.

3. De som betalar kalaset är min brevskrivare och andra personer som antingen är sjuka, arbetslösa eller pensionärer. En person som tidigare hade ett bra jobb som gav 23 000 i månadslön har nu en ersättning som är 2 800 kronor lägre än vad man skulle haft om inga förändringar gjorts. Än mer har de långtidssjukskrivna drabbats.

Jag blir väldigt upprörd över hur man väldigt medvetet och systematiskt ökar klyftorna i samhället. Jag blir också ordentligt irriterad över att man inte tar chansen att genom utbildning och stöd satsa på de som står längst från arbetsmarknaden.

Det är ju nu mitt i högkonjunkturen som man verkligen har chansen att satsa på den här gruppen. Istället gör man livet till ett helvete för dem samtidigt som man klipper en tredjedel av statsbidragen till vuxenutbildning och skär ned än mer på arbetsmarknadspolitiken. Det utanförskap som det talades om i valrörelsen var tydligen bara en kliché.

Vill man bli än mer upprörd så kan man gå in på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_777359.svd och läsa om hur vården i Stockholm ska säljas ut. Karolinska universitetssjukhuset ska till exempel bli en "vårdgalleria".

Sjukt i sjukvården…..

Lena PH är bra!

"Först och främst vill jag tacka mig själv för att jag sa ja till att vara med i melodifestivalen igen. Jag säger ju det, det är roligare att säga ja för då händer det någonting. Säger man nej händer ingenting alls. Även om ett ja innebär en risk eller drar åt ett håll man egentligen inte tänkt sig så genererar det oftast nya möjligheter som annars inte skulle dyka upp."

Lena Philipsson i "Det gör ont en stund på natten men inget på dan"