Försörjningsstöd, arbetslöshet, flyttnetto & Thuringen

Hörde i helgen att försörjningsstödet runtom i landets kommuner ökat med fem procent. Det gör det inte i Kalmar! Under hela 2019 hade vi sjunkande kostnader för försörjningsstöd.

Det beror i huvudsak på att det går bra för Kalmar men också på att vi har en arbetsmarknadsenhet som jobbar stenhårt med att individuellt lotsa människor mot arbete eller studier. I sin senaste kommunala budget ville Sverigedemokraterna avskaffa hela arbetsmarknadsenheten. Det hade inneburit att kommunen istället fått betala försörjningsstöd till personer som hade kunnat vara i arbete eller utbildning.

Att arbetet är lyckosamt visar sig också i statistiken över arbetslöshet för 2019 som nu kommit.

Arbetslösa och i åtgärder:

Riket 7.4 procent

Kalmar 7.0 procent

Växjö 8.1 procent

Karlskrona 8.1 procent 

Halmstad 8.3 procent

Kristianstad 10.5 procent

Vi klarar även i år kommunfullmäktiges mål om att ha en arbetslöshet under riket och våra jämförelsekommuner. Med tanke på den infrastruktur och tillgänglighet som en del av våra jämförelsekommuner har så är Kalmars siffror riktigt bra.

Hade idag en debattartikel om just tillgänglighet i Barometern.

https://nxt.barometern.se/debatt/kalmar-lan-ska-inte-vara-ett-skansen/

Apropå tillgänglighet. För några år sedan lyckades vi att få regeringen att omlokalisera E-hälsomyndigheten till Kalmar. Regeringens beslut innebar att myndigheten senast 1 maj 2018 skulle vara på plats i Kalmar med minst 110 medarbetare.

Idag är man 280 på hela myndigheten varav 220 sitter i Kalmar.

Är det någon som tror att vi hade lyckats med denna omlokalisering utan en fungerande flygplats?

Jag hörde på SVT igår att Stockholms län även 2019 har ett negativt inrikes flyttnetto. När jag berättat om detta faktum för fastighetsägare och politiker är det ingen som trott mig. Framförallt är det barnfamiljer som flyttar. Jag är inte förvånad. Skyhöga bostadspriser och trångt i trafiken är bara några av förklaringarna som jag hör när jag möter personer som flyttat till Kalmar från just Stockholm. Jag tror heller inte man ska underskatta jämförelsen av exempelvis förskolegårdar i Stockholm och Kalmar.

Min uppfattning är att livskvalité kommer vara det vinnande begreppet de kommande åren. På de orter där man hittar just detta kommer befolkningen att fortsätta växa.

När det liberala FDP som knappt kom in i Tyska Thüringens parlament knep posten som delstatens regeringschef så gjorde man det med hjälp av AFD som är att jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige. Förbundskansler Angela Merkel reagerade blixtsnabbt liksom partiledaren för FDP. Den nya regeringschefen fick avgå på mindre än ett dygn. I Tyskland är den allmänna uppfattningen att borgerligheten inte ska regera med stöd av AFD.

Tänk om M och KD i Sverige hade varit lika tydliga och konsekventa. Är alldeles övertygad om att SD då varit betydligt mindre än vad de nu är om man varit det.

Hör också att det är stökigt lokalt i både M och SD. Känns inte regeringsdugligt överhuvudtaget.

 

Företagsbesök, flyg, bostäder och bokslut

Intensiv vecka med starkt fokus på Kalmars växande näringsliv. I tisdags hade kommunstyrelsens alla ledamöter och de ledande tjänstepersonerna rundabords-samtal med företagare. Fokus var hur vi gemensamt kan arbeta för att göra Kalmar ännu mer attraktivt. Många bra idéer!!

I onsdags morse företagsbesök på Finnvedens lastvagnar och under torsdagen fem olika företagsbesök. Riktigt bra samtal. Det gemensamma för dessa besök var utmaningarna med att klara kompetensförsörjningen. Någon försämrad konjunktur fanns inte i sikte alls!

Vi genomför företagsbesök varje vecka. Under förra året kom vi upp i 150 besök. Jag skulle gärna vilja besöka samtliga företag i kommunen men vi har 6 000 bolag så det är en utmaning! Dock, genom att blanda branscher, storlek och inriktning så får man ändå en ganska hygglig bild av läget i vår kommun.

Under förra året växte vi med cirka 970 personer. Vi färdigställde drygt 500 bostäder. I år kommer antalet färdiga bostäder att vara över 900. Det kommer innebära att vi sannolikt växer lite mer än i år.

En del ställer sig frågan om det inte byggs för mycket? När jag möter fastighetsägare så är svaret nej. Trycket på lägenheter är fortsatt väldigt stort. I botten ligger också en ackumulerad bostadsbrist efter väldigt många år med låg bostadsproduktion, inte bara i Kalmar utan i hela landet. Under många år färdigställdes omkring 20 000 bostäder i Sverige. Nu färdigställs drygt 40 000 bostäder. Enligt Boverket är behovet 70 000 bostäder per år de närmaste åren.

Det är ju inte heller så att bostadsproduktionen är jämnt fördelad i landet. I många kommuner byggs det på tok för lite. För att klara utmaningarna att få fram bostäder till en växande befolkning är det sannolikt att universitetsstäder som Kalmar behöver bygga en betydligt högre andel bostäder!

Får frågor om kommunens bokslut som i år landade på 107 miljoner. Det är ett bra resultat, särskilt med tanke på hur det ser ut i övriga Kommun-Sverige. I den budget vi har lagt för 2020 så har vi inga besparingar på kärnverksamheten vilket är unikt i landet.

Extra roligt är att en hygglig del av nämndernas resultat är att kostnaderna för sjukskrivningar minskat rejält.

Ett överskott för en kommun är bra därför att det ger krockkuddar inför sämre tider. Hela överskottet plus avskrivningar används till att finansiera investeringar framåt.

Under de senaste fem åren har Kalmar kommun investerat för 2.3 miljarder, av detta har vi lånat 332 miljoner. Det är en väldigt hög självfinansieringsgrad. Utan överskott hade vi fått låna mer och då hade det också kostat mer i driften de kommande åren.

Det är rimligt att regionen nu går in och tar ansvar för halva Kalmar Öland Airport. En enskild kommun kan inte bära ansvaret för en hel region.

Noterade att regionrådet Linda Fleetwood (V) inte var med på regionfullmäktige. Hon är en av de skarpaste kritikerna av köpet och flyget. Hon hade flugit till Barcelona…

Devisen tycks vara:

Flyg gärna utomlands bara det inte sker från Kalmar!

Tänk om jag eller medias gunstling (obs ironi) Mattias Adolfsson hade gjort samma sak. Herregud vilket liv det hade blivit!

 

Om simhall, flyget & Markköp

Svar på interpellation om flyget från Annika Carlsson Wistedt (MP)

 Annika Karlsson Wistedt frågar i en interpellation om hur planeringen för en ny flyglinje Kalmar- Frankfurt ser ut och vad som talar för att denna flyglinje skulle få tillräckligt med resenärer och vara lönsam.

Hon frågar också vilken information som finns från lokalt näringsliv när det gäller deras inställning till internationell flyglinje från Kalmar.

Jag ska här försöka ge ett samlat svar kring utvecklingen framåt för Kalmar Öland Airport.

De satsningar som kommer genomföras inom Kalmar Öland Airport verksamhet de kommande 8-10 år baseras på den vision som togs fram och beslutades av styrelsen i flygplatsbolaget under 2015.

Visionen är framtagen tillsammans med näringsliv och politiker i flygplatsens upptagningsområde som består av Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar och Ölandskommunerna

Visionen pekar ut 7 målområden där Stockholmtrafiken tillsammans med miljöarbete, enkelt resande internationellt och säkerhetsarbetet är centrala delar. Att vi nu planerar att sälja hälften av bolaget till Region Kalmar län skapar förutsättningar för en utveckling av enkelt och miljösmart resande till och från regionen.

Jag vill samtidigt betona att både regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan.

Samtidigt är målsättningen att bolaget ska skapa förutsättningar för en effektivare och ekonomiskt lönsammare verksamhet.

En satsning på en eventuell linje till Tyskland ska ske på kommersiella grunder och på längre sikt vara lönsam och skapa intäkter i bolaget som stärker den finansiella situationen.

För att möta flygbolags intresse/förfrågningar på en linje som svarar upp mot de resandeunderlag som finns krävs finansiell styrka under de första åren av en ny linje. Detta för att sedan skapa ett ekonomiskt överskott som bidrar till ekonomisk stabilitet för flygplatsen.

En Tysklandslinje måste initialt baseras på två regioners behov av enkelt resande varför det samarbete som idag sker tillsammans med bland annat Blekinge är viktigt.

Vi har många internationella bolag i vår region. De har ett behov av att kunna resa för att möta kunder. Idag åker man via bil, tåg eller taxi till Köpenhamn för att ta sig ut i världen. En del väljer också att först flyga norrut via Arlanda och sedan söderut igen.

Kalmar ligger där det ligger rent geografiskt och därför behövs flyg till både Stockholm och till Europa. Om detta har vi varit hyggligt överens. Vi behöver ge näringslivet i regionen samma förutsättningar att verka som företag i andra delar av landet.

Vi har företag i Kalmar och i regionen som nästan säljer alla sina produkter på en internationell marknad. Dessa företag skapar jobb och genererar därmed skatteintäkter som finansierar vård, skola och omsorg. En Kalmarregion utan en flygplats skulle få ännu större problem med konkurrenskraften. Att låta människor åka bil till Köpenhamn för vidare resor löser inga klimatproblem. Vi exporterar bara klimatproblemen till Danmark.

En linje till Tyskland ger även förutsättningar för att regionens besöksnäring få nya kunder/besökare vilket även det skapar nya arbetstillfällen. Vi har redan idag mycket besökare från Tyskland. De är oftast bilburna.

Kalmar Öland Airport är en av få kommunala flygplatser som går runt utan stora kommunala driftsstöd. För att kunna utveckla flygplatsen i enlighet med den strategi som är tagen. Bland annat rörande klimatarbetet så krävs kapital. Går inte regionen in i detta och tar ansvar utifrån det regionala uppdrag man har så kommer Kalmar kommun som ensam ägare att få stå för det kapital som krävs genom ägartillskott. 

Ja det är tuffare för flygnäringen idag men detta beror i första hand på en osäkerhet om hur branschen kommer utvecklas i Sverige och detta går normalt i 10 års cykler. Att charterbolagen justerar sina program inför 2020 beror på den varma sommaren med bra väder som Sverige hade 2018. Norwegian och Ryanairs beslut har vi ingen direkt insikt i. En anledning som kommuniceras är brist på flygplan och då sker omstruktureringar på kommersiella grunder.

Flyget är den bransch som idag investerar mest i klimatsmarta åtgärder. Hela branschen arbetar nu stenhårt med denna omställning. Kalmar Öland Airport ligger i framkant då det gäller klimatarbetet. Så också de samarbetspartners som trafikerar flygplatsen.

Om vi väljer att fokusera på att minska och få bort utsläppen, istället för att begränsa resandet och mötet mellan människor som är en central del i vårt samhälle nationellt och internationellt idag, så är jag övertygad om att vi kommer ha ett flyg till och från vår region som klarar våra högt ställda miljömål.

Det finns ett antal platser i landet som rent geografiskt är belägna på ett sådant sätt att flyget är helt avgörande. Kalmar är en av dessa platser. Möjligheten för näringsliv och privatpersoner att på ett smidigt sätt röra sig till och från Kalmar beror på ett attraktivt utbud på Kalmar Öland Airport. Där skiljer vi oss från andra delar av landet som har helt andra förutsättningar. En analys över vilka orter som är i just denna situation borde också ligga i Annika Karlsson Wistedts och miljöpartiets intresse. Dessa platser borde av regionalpolitiska skäl pekas ut och stödjas. Då skulle samtalet bli mer konstruktivt och mindre generaliserande.

EU har pekat ut just Kalmar som en sådan flygplats.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande 

……………..………………………………………………………………………

Svar på interpellation från Petra Gustafsson (SD) om kapaciteten för nya simhallen

 Petra Gustafsson frågar i en interpellation om den nya simhallen kommer att ha överkapacitet för att täcka framtida behov. Hon frågar också om man i detaljplanen kommer ta höjd för expansion.

 Svaret på båda frågorna är Ja.

I den detaljplan som kommunfullmäktige kommer ta ställning till efter årsskiftet så har man tagit höjd för minst 325 000 besökare. Man har nu också hittat en placering av simhallen som innehåller framtida byggrätter för att bygga ut simhallen. Antingen för att möta fler besökare eller för nya trender inom badandet framåt.

 Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

……………..……………………………………………

Svar på interpellation från Annika Karlsson Wistedt (MP) om markköp

 Annika Karlsson Wistedt frågar i en interpellation om hur kommunen ska finansiera ökade markköp. Ett sådant uppdrag ligger i budgeten som kommunfullmäktige beslutat om.

Varje kommun har behov av mark för att kunna klara expansion och etableringar näringslivet. Det finns också ett behov av mark för att kunna bygga bostäder. Kalmar har genom åren köpt på sig mark och har därmed haft goda förutsättningar att kunna möta dessa behov. Jag träffar då och då kommunala företrädare från andra kommuner som inte har dessa förutsättningar. De anger detta som ett av sina största problem.

Vi har i dagsläget inga akuta problem men behöver ta samma ansvar som tidigare beslutsfattare tagit genom att köpa in mark inför framtiden. Det kan vara mark som inte för dagsläget ska användas för ett särskilt ändamål men som kan vara bra att ha inför framtiden. Det kan handla om bytesmark eller mark för framtida exploateringar. Åkermark som inte används arrenderas ut precis som idag. Skogen förvaltas.

I investeringsbudgeten som kommunfullmäktige antagit finns möjlighet att göra omdisponeringar för att finansiera markköp. Mindre inköp kan hanteras i planutskottet, större inköp beslutas i kommunfullmäktige. Under 2019 har kommunfullmäktige fattat beslut om ett markköp utmed E22.

Enligt det regelverk som finns för kommunalekonomisk redovisning så görs inga avskrivningskostnader för markköp. De påverkar därmed inte resultaträkningen. De bokförs i balansräkningen eftersom det är tillgångar som enligt regelverket inte anses minska i värde. Arrenderas marken ut förs dock intäkten till resultaträkningen.

 

Johan Persson (S)  

Kommunstyrelsens ordförande

 

 

Ny ishall & särredovisning av VA

Hade ett bra möte med företrädare för Kalmar HC och Kalmar konståkningsklubb i måndags eftermiddags. Vi är överens om att tidsplanen för ny ishall ligger fast. Det innebär upphandling under våren som kommer. Under tiden arbetar vi gemensamt med de sista delarna kring utformning och en lösning under den tid som byggnationen pågår. Det är en stor investering för kommunen och nu måste vi hitta en lösning som kan tjäna oss i många år framåt.

Ägnade hela tisdagen åt styrelsemöte på Svenskt Vatten i Stockholm. Hade tur som flög från Bromma och slapp allt trafikkaos som brukar vara kring Nobel-festligheterna.

De kommande årens investeringar i VA kommer vara gigantiska för landets kommuner. Nya krav, ökad befolkning och hantering av gamla anläggningar kommer kosta många tiotals miljarder och utgöra en stor del av kommunernas totala skuldsättning.

Mot bakgrund av att VA verksamheten helt styrs av en egen lagstiftning som heter Lagen om allmänna vattentjänster så är regleringarna hårda. Det innebär att VA-kollektivet (de som är anslutna till Vatten och avlopp) helt ska bära sina egna kostnader och intäkter.

Det är det enda området som har en så hård reglering. Jag tycker det är bra även om lagstiftningen är lite fyrkantig. Den egna lagstiftningen garanterar dock att Vatten inte blir en marknad eller att kommuner kan ta utdelning från VA-kollektivet.

Att VA-lagen finns ger dock en möjlighet till en förändring av redovisningen av kommunernas samlade skulder där VA borde särredovisas för sig själv och inte blandas ihop med kommunernas skuldsättning i övrigt.

Risken är annars att investeringar i VA konkurrerar om medel som behövs för att bygga skolor och vård- och omsorgsboenden. Detta trots att finansieringen av dessa skulder ligger helt utanför den övriga kommunala finansieringen.

Det kan i förlängningen innebära att kommuner tvingas hyresupphandla fastigheter utan någon möjlighet att kunna ställa det mot byggnation i egen regi. På det sättet kan marknaden sätta vilka hyror som helst och kommunerna får stå för kalaset oavsett kostnad. En del kommuner är redan nära att slå i taket för sina låneskulder, inte sällan utgör VA en stor del av denna skuld.

Här behövs en förändring. Har gjort inspel till lite olika instanser i ärendet. Blev tydligt på styrelsemötet att detta är en högaktuell fråga i alltfler kommuner.

Nu träff med Region Jönköping som är på besök i Kalmar.

Imorgon upp tidigt för möte med Samhällsbyggnadsberedningen i Stockholm.

För övrigt noterar jag att tonläget på sociala medier blir värre för varje vecka. Varför kan man inte föra ett samtal i normal ton?

 

Nytt block & Årets kommun

Så kom då beskedet som många har trott ska komma. Att M, KD och SD nu bildar ett nytt högerkonservativt block.

Ulf Kristerssons löften om motsatsen var inte vatten värda. Jag kan förstå att man ibland behöver kompromissa om sakfrågor men detta är något helt annat. Det handlar om att bilda regering med ett parti vars grund vilar i att skilja på människor baserat på ursprung. Där är gränsen för länge sedan passerad. Hellre lång tid i opposition än att regera med SD!

Samtidigt välkomnar jag beskedet. Alternativen blir nu tydliga och det är bra!

Återstår att se hur det går i Kalmar efter nästa val. Är helt övertygad om att M och KD inte skulle tveka att ta makten med hjälp av SD. Lika övertygad är jag om att Carl Henrik Sölvinger aldrig skulle göra det. Går det att prata om ett regeringsalternativ på lokal nivå om man inte ens är överens om vilka partier som ska ingå?

Och. Vad händer i det läge där SD är större än M vilket absolut inte är osannolikt. Vem av de personer som idag leder SD blir då kommunstyrelsens ordförande?

Det har blivit många samtal från kollegor i andra kommuner efter att det stod klart att vi återigen blev Årets landsbygdskommun. Att en residensstad blir det är mycket ovanligt, att samma residensstad blir det två gånger på tio år är faktiskt riktigt roligt!

Det brukar lugna ned sig efter i kommunpolitiken efter att fullmäktige fattat beslut om budgeten i november. Det har jag inte märkt i år. Det är fullt med frågor som ska hanteras vilket är väldigt roligt. Det visar att det händer saker!

Nu är det bland annat byggnation av ny ishall som ska landas. Vi träffar Kalmar HC och Kalmar Konståkningsklubb i nästa vecka. På fullmäktige i mitten av december redogör man för uppdraget och upplägget kring Guldfågeln arena. Precis före jul invigs äntligen KIFAB arena.

Parallellt med detta arbetar vi intensivt med kvalitetsuppföljningar inom bland annat skolan.

Inom mitt parti har nomineringen av ny ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden precis dragit igång. Beslutet tas på vårt representantskap i mitten av januari.

Ikväll är jag med och vandrar med ”Trygg i Kalmar” i Berga innan det blir Länsmiddag på Residenset.

Kalmar ska ha ett bra företagsklimat!

Svar på enkel fråga från Christoffer Dywik (KD) och interpellation från Michael Foghagen (SD) rörande företagsklimatet.

Mot bakgrund av att både frågan och interpellationen har samma frågeställning så svarar jag i ett svar.

Under de år jag varit Kommunstyrelsens ordförande så har vi gått både upp och ned i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På samma sätt har det varit med SKLs mätning ”Insikt”. Vår ambition och vårt mål är att ligga högt i båda dessa mätningar. Mot den bakgrunden är det tråkigt att vi tappar placeringar.
I Svenskt Näringslivs ranking så har 166 av kommunens cirka 6500 företag svarat. Det är en förklaring till att det kan bli stora svängningar i just denna mätning.

Jag tänkte börja med att ge ett axplock på de insatser som görs för att Kalmar ska ha ett bra företagsklimat.

• Vi genomför 150 företagsbesök per år. Det är väldigt mycket och ger en bra bild av olika branscher och konjunkturen. Vid dessa besök frågar vi uttryckligen vad vi som kommun kan göra bättre.

• Vi erbjuder lokalsök som är en funktion där företag kan anmäla behov av lokaler som vi sedan använder våra nätverk och register för att sprida.

• Vi har företagslots som innebär en dörr in för företag.

• Vi har inflyttarlots som hjälper företag som rekryterar arbetskraft utanför kommunen.

• Vi har landsbygdsutvecklare som särskilt fokuserar på utveckling av företag på vår landsbygd.

• Vi har aktiv samverkan med lokala intresseorganisationer som tex byalag, och företagarföreningar

• Vi är med och stöttar ”Bonde på stan” för att stärka de Gröna näringarna

• Vi lägger 56 miljoner kronor på säkerställa fiber på landsbygd.

• Vi har fattat beslut om Servicepunkter för att stärka handeln på landsbygd.

• I Kalmar har vi funktionen ”Arbetsgivare bostad” som ger bostad till nyrekryterade som kommer längre än 10 mil från Kalmar.

• Vi har tagit initiativ till ”Rekryteringsnätverk Kalmarsund” som har fokus på kompetensförsörjningsfrågor på olika sätt. Chansen att lyckas är större om vi samverkar! Gå gärna in på www.kalmarsundsregionen.com

• Provat att arrangera en internationell mötesplats – Kalmar Come Together som vi nu också genomfört och ska göra igen. (Inflyttarträffar på engelska).

• Vi genomför mötesplatsen Topp 100 två gånger per år. Till dessa möten bjuds samtliga företag i kommunen in.

• Vi har gemensamt med Linnéuniversitetet och ett antal företag arbetat hårt med att få igång en ingenjörsutbildning vid LNU. Den är nu igång.

• Under den varma delen av året genomförs ”Friska Steg” där kommunen bjuder in företag på promenad.

• Vi stödjer Kalmarsund promotion och IUC. Vi medverkar på nätverket BNI och Lunch in.

• Vi har aktiv samverkan med Ung Företagsamhet som har utvecklats rejält i Kalmar de senaste åren.

• Därtill mängder av enskilda möten med enskilda företagare.

• Vi har startat en helt ny sida med samlad information till företag i Kalmar. Gå gärna in på https://naringsliv.kalmar.se

• Vi genomför Kommunforum Lantbruk två gånger per år. Där möter vi de Gröna Näringarna och har dialog om utveckling.

Vi behöver dock göra mer. Därför kommer följande åtgärder att sjösättas:

• Kommundirektören kommer i budgeten att få i uppdrag att färdigställa minst 100 000 kvm ny mark för näringslivets expansion.

• Uppdrag om att långsiktigt säkerställa tillgång till mer mark för näringslivets behov. Det som nu efterfrågas är lägen utmed våra vägar.

• I dialog med regionen intensifiera arbetet med att få igång en flyglinje till en internationell hubb. Detta ska ske samtidigt som inblandningen av biobränsle ska fortsätta öka. Kalmar Öland Airport är idag bäst i landet på detta.

• Genomföra breda dialogmöten mellan Kalmars näringsliv och företrädare för Kalmar kommun/bolag. Politiker och tjänstepersoner.

• Ny form av dialogmöte med nya företagare en gång i halvåret. • Utvidgad näringslivsdialog med kommunstyrelsen med start i februari.

• Bättre och tydligare kommunikation om allt som görs på detta område. Där har vi anledning att vara självkritiska. Den informationen bör också beröra den tillgänglighet i form av tåg, flyg och väg som ändå finns i Kalmar. Vi ligger inte på plats 241 av 290 på detta område.

Johan Persson (S)
Ordförande kommunstyrelsen

Företagsklimat, befolkning och delårsbokslut

Precis kommit tillbaka från företagsbesök. Denna gång på ICA i Lindsdal. Totalt genomför vi 150 företagsbesök per år i Kalmar. Det är väldigt många och ger väldigt mycket tillbaka.

Jag tar Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet på stort allvar. Alla rapporter eller rankingar som kommer ska man analysera för att hitta områden där man kan utvecklas och bli bättre. Det har alltid varit min inställning. I en del rankingar går det uppåt och i andra går det neråt. Så har det verkligen varit också i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vi har åkt lite jojo.

Nu ska vi analysera detta på längden och tvären. Den långsiktiga strategin ligger dock stenhårt fast. Kalmar ska vara en kommun med ett gott företagsklimat!

Vad kan och ska en kommun göra för att få ett bra företagsklimat? Jag ser framför mig några olika delar som är extra viktiga:

  • Tillgång till planlagd mark för expansion och etablering av befintliga och nya företag. Här har vi tagit fram en halv miljon kvadratmeter i Flygstaden men också planlagt i Snurrom för bland annat Modigs och Norden. Det här är dock en trång sektor. Det är högsta prioritet att få fram mer mark för verksamhet för att inte företag ska välja bort Kalmar på grund av att det inte finns mark. Det handlar framförallt om mark intill befintlig infrastruktur. Vi har varit med och bjudit på en hel del mark under det senaste året men det har inte gått i lås.
  • Kompetensförsörjning. Här är vi ändå ganska lyckligt lottade i Kalmar med tillgång till både gymnasie, vuxenutbildning och universitet. Vi har dessutom stor inflyttning vilket bidrar. Linnéuniversitetet är helt avgörande här. Att vi nu får igång både ingenjörsutbildning och läkarutbildning stärker oss ännu mer.
  • Gott bemötande och smidig handläggning. Det är A och O. Här har vi gjort ett antal utbildningar men detta är färskvara som hela tiden behöver fyllas på.
  • Befolkningstillväxt. Vilken företag vågar investera på en marknad som står still eller krymper?
  • Bostadsproduktion. Under stora delar av min tid som kommunalråd så har företagen pekat på bostadsbristen som det största tillväxthindret. Nya medarbetare hittar helt enkelt ingen bostad. Det ser nu bättre ut. Vi har också infört en garanti när det gäller bostad om man flyttar hit på grund av jobb.
  • En attraktiv kommun där det händer mycket. Där det finns ett stort utbud av kultur, nöjen och evenemang.
  • Infrastruktur och tillgänglighet. Här tycker jag att enkäten visar på en större dysterhet än vad verkligheten faktiskt är. Vi ligger inte i botten av landets kommuner när det gäller infrastruktur!! Självklart kan allt bli bättre och det jobbar vi stenhårt med. Vi har dock tillgång till en flygplats, E22 och tåg till Göteborg, Linköping och Köpenhamn.

Sen tror jag också att Kalmar just nu befinner sig i en brygga. Jag möter två synpunkter som också dyker upp i samtal med företagare.

Den ena gruppen säger full fart framåt. Man skulle gärna se att vi var dubbelt så stora befolkningsmässigt och man har förväntningar på ett utbud som motsvarar kommuner som är dubbelt så stora som Kalmar. De tycker kommunen borde gasa ännu mer.

Den andra gruppen är irriterade över att det byggs i närområdet, över uppgrävda vägar. Man tycker att kommunledningen går för snabbt fram och att det helt enkelt händer för mycket.

I denna brygga mellan att fortsatt vara en större småstad och en liten större storstad befinner sig Kalmar just nu. Kanske det också återspeglas i dessa enkätsvar?

Lite annat:

I år kommer Kalmar kommun inte slå befolkningsrekord som vi gjorde förra året. Hittills i år har vi ökat med 629 personer. Det är cirka 150 färre än förra året vid samma tidpunkt. Förklaringen ligger i försenade bostadsprojekt. Vi kommer landa på cirka 400 färdigställda bostäder i år jämfört med nästan 800 förra året. Vi bör ligga på omkring 500 per år. Det kommer vi göra nästa år. Sambandet mellan befolkningstillväxt och bostadsproduktion är väldigt tydlig.

På arbetsutskottet igår så presenterades delårsbokslutet för augusti månad. Vi tillhör inte den tredjedelen av landets kommuner som bedöms gå med underskott i år. Prognosen är ett plus på 102 miljoner. Det är väldigt bra och innebär att vi kan finansiera en större andel av våra investeringar utan att låna. Soliditeten inklusive pensionsskulden ökar till 19.5 procent. När jag började så hade Kalmar en negativ soliditet.

Ikväll blir det invigning av Ölands Skördefest i Källa och imorgon träff med olika företagare och lite interna möten. På fredag flyger jag till Stockholm för möte med partistyrelsen.

”Hjulet”, granskning, slottet & Byteatern

Jag har under hela min tid som kommunalråd använt mig av en liten lapp som jag tecknade ner redan när jag tillträdde. Den består av ett hjul med tolv områden som alla måste rulla åt samma håll för att göra Kalmar till en attraktiv plats för både invånare, besökare och företagare.

Här finns allt från ordning och reda i ekonomin till bostadsbyggande, kvalité i välfärden, kommunikationer till kultur, nöjen & evenemang. Successivt har dessa ”ekrar” i hjulet börjat rulla åt rätt håll vilket inte minst märks av att en bit över 90 procent av Kalmarborna rekommenderar sina vänner och bekanta att flytta till vår kommun(SCBs medborgarundersökning). Så ser det inte ut i andra kommuner och så såg det definitivt inte ut när vi började denna resa. Självförtroendet och stoltheten över att bo i Kalmar hade fått sig många törnar efter flera år av strukturomvandling.

En del i receptet för att åstadkomma en utveckling där ”Attraktivitets-hjulet” börjar rulla åt rätt håll med sina olika beståndsdelar var att delta i alla mätningar och rankingar som finns. På den tiden var det kontroversiellt och det var inte heller särskilt roligt. Vi hamnade inte precis i topp..

Syftet med detta var inte att hitta små områden för at skryta. Det var precis tvärtom. Genom alla dessa mätningar och rankingar kunde vi från politikens sida hitta en metod att fokusera på kvalité och förbättringar på område efter område. Vi kunde göra det långsiktigt och metodiskt. Risken finns annars att politikens roll bara blir att hantera det dagsaktuella som verksamheten är mitt uppe i.

Nu har det här satt sig och idag är det inget kontroversiellt med dessa mätningar eller rankingar. I en del kommer vi ut väldigt bra vilket naturligtvis är roligt, i andra delar ligger vi sämre till och kan då göra analyser över hur vi ska bli bättre.

På samma sätt betraktar jag revisorernas arbete. För mig är deras påpekanden om olika saker en möjlighet till utveckling och förbättring. I en del fall har det också hänt att kommunstyrelsen har landat i en annan slutsats än revisorerna och då får man hantera det. Det är egentligen inte det viktiga utan det är processen som hela tiden har fokus på att förbättra och utveckla.

Med exakt samma ingång tog jag och kommundirektören Annette Andersson emot Barometern när de ville granska kurser, konferenser och luncher i hela organisationen med 6000 medarbetare.

Öppet och transparent! Finns det saker som inte sköts enligt de regler som finns så ska det rättas. Vi ska som jag har uttryckt det vara Småländskt återhållsamma med skattebetalarnas pengar.

I det stora konstaterar Barometern själv att

”Ett mycket viktigt fynd är faktiskt att det mesta verkar gått rätt till, när tusentals anställda och politiker konfererat för att utveckla sig själv och verksamheten.”

Sedan har man upptäckt en del brister också. Dessa ska rättas till och regelverket som finns ska följas! Därför har kommundirektören fått ett uppdrag om just detta.

En del klagar på journalisters granskningar. Visst kan det inte bland vara jobbigt, inte minst för tjänstepersoner som får lägga väldigt mycket tid på att ta fram allmänna handlingar. Men! Vi ska vara glada över att vi lever i ett land där tidningar och allmänhet har denna möjlighet. Alternativet vore hemskt!

För övrigt noterar jag:

Att Kalmar slott återigen har slagit besöksrekord med 116 192 besökare hittills. Detta att jämföra med förra årets rekordår då 89 878 hade besökt slottet under samma period.

Att Kalmar kommun under förra veckan passerade 69 000 invånare.

Att staten i år gör ett överskott på 108 miljarder, enligt Ekonomistyrningsverket. Nästa år är prognosen 64 miljarder. Samtidigt spås kommuner och regioner gå med 52 miljarder i underskott. Dags för lite omfördelning??

Att Byteatern äntligen invigs imorgon.

Att jag sedan midsommar lyckats springa 3 mil i veckan.

Att jag tror det blir rekord igen i Pride-tåget på lördag, om nu inte vädret ställer till det.

Ha en bra torsdag!

Barometerns ledarsida och kommunal ekonomi

På senare tid har det uppenbarligen gått lite för bra för Kalmar. På något annat sätt kan jag inte tolka Barometerns ledarsida senaste dagarna. Man vänder och vrider på statistik för att kunna sabla ner de framgångar som bland annat Dagens Samhälle ser genom att lyfta Kalmar till finalplats bland landets Superkommuner. I en annan undersökning har landets kommuner analyserats när det gäller Agenda 2030 som mäter allt från fattigdom till skolresultat och miljöarbete. Där är Kalmar bäst i landet.

I tidningen Fokus ranking av var det är Bäst att leva sitt liv är Kalmar på andra plats i sin kommunkategori.

Naturligtvis är det glädjande att Barometerns ledarsida uppmärksammar och nu också har insett att kommunerna står inför betydande utmaningar framåt. Det visar inte minst den budget som Växjö kommun presenterade i förra veckan. Där plockar man nu gigantiska pengar från framförallt bostadsbolaget samtidigt som man skär i nästan alla budgetposter, undantaget hyran för det nya stadshuset som ökar med 10 miljoner. 2019 bedöms underskottet hamna på över 100 miljoner. Prognosen för Kalmar är plus 53 miljoner.

Även Mönsterås och många andra kommuner har redan i år svårt att få ihop ekonomin, redan i år. Tänk om riksdagen hade låtit bli att anta budgeten från M och KD. Då hade det funnits 20 miljarder att möta välfärdens behov för!!

Istället blev det stora skattesänkningar för oss som tjänar mest.

Bland det mest underhållande i ledarsidans texter är ändå formuleringarna om Kalmars överskottsmål på 1 procent. Det sågas och sägs vara för litet. Detta trots att Växjö, SKL med flera rekommenderar detta mål som rimligt utifrån de utmaningar kommunerna står inför. Där får alltså Kalmar kritik. Dock utelämnar man det faktum att vi de senaste åren slagit denna målsättning rejält när väl böckerna stängs.

De tre senaste åren har Kalmars sammanlagda överskott varit 6026 kronor per invånare. Halmstad(en av landets rikaste kommuner) landar på 4053 kronor per invånare. Karlskrona på 3425, Kristianstad på 4088 och Växjö på 4466.

Lägg därtill att Kalmar har haft den starkaste ökningen av andelen sysselsatta av alla våra jämförelsekommuner och samtidigt sjunkande försörjningsstöd, detta trots kraftig ökning av antalet invånare.

Jag tycker det är bra att Barometerns ledarsida granskar den politiska majoriteten i Kalmar. Dock. Trovärdigheten skulle vara betydligt högre om man också redovisade att det faktiskt går ganska bra, inte minst i jämförelse med många andra kommuner.

150 företagsbesök, Anders Borg, Centern & ny regering

Precis kommit tillbaka från ytterligare ett företagsbesök tillsammans med kollegan Ingemar Einarsson och näringslivschefen Thomas Davidsson. Denna morgon träffade vi ägaren på ICA Södercentrum. Ett företag som går riktigt bra och som fokuserar på att utveckla både sin butik och Södercentrum.

Dessa företagsbesök ger så oerhört mycket. Varje år genomför Kalmar kommun cirka 150 företagsbesök. Tror väldigt få kommuner kommer upp i den volymen. Till det kommer naturligtvis träffar med enskilda företag, möten med olika branscher och stormöten.

I förra veckan arrangerade Kalmarsund Promotion ett riktigt bra lunchmöte med förre finansministern Anders Borg. Var mycket bra och välbesökt. Nyttigt för både politiker och företagare att få den typ av omvärldsanalys som Borg levererade. Vi behöver ha fler möten av detta slag!

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll klarade den politiskt motiverade misstroendeförklaringen i riksdagen igår. Hade den gått igenom så hade vi varit på ett sluttande plan. Det är klart att regeringen måste kunna förflytta en generaldirektör som man inte tycker fungerar!

Det gjorde alliansen i regeringsställning med dåvarande generaldirektören på Arbetsförmedlingen Bo Bylund. Man krävde också för ett år sedan rikspolischefen Dan Eliassons avgång för att man inte tyckte han höll måttet. Detta bara för att nämna några exempel.

Skulle en M, KD & SD regering tillträda så har man ju på ett väldigt tydligt sätt satt en begränsning för sig själva. Med sin egen logik så kommer man inte kunna förflytta en enda generaldirektör!

Efter EU-valet och i opinionsmätningarna så kan man väl också passa på att avliva en myt. Den om att Centern alltid tappar i opinionen när man samarbetar med socialdemokraterna. Centerns nya och gamla väljare gillar uppenbarligen samarbetet med S. Det har också väljarna gjort i Kalmar. Centern har ökat i två val efter att vi inledde samarbetet. Det har också Vänsterpartiet gjort.

Med de stora demografiska utmaningarna vi står inför tillsammans och med en orolig omvärld så skulle jag inte bli förvånad om vi inom ett år har en ny regering bestående av fyra partier i Sverige. S, C, L och MP.

Det skulle vara väldigt bra för Sverige. Med en stabil regering kan man möta de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi hade inte alls haft den utveckling som vi har i Kalmar om vi skulle regerat i minoritet utan att veta om vare sig budgeten eller enskilda beslut går igenom. All kraft hade fått läggas på det politiska spelet istället för utveckling.

Imorgon ska jag vara ledig på riktigt för första gången på ett bra tag. Ska bli riktigt skönt!