Tack för frågan!

Ikväll är det kommunfullmäktige. Vid sidan av ett antal motioner så är det bland annat beslut om parkeringsavgifterna och ett uppdrag till Gatu-parkförvaltningen att få fram fler tillfälliga parkeringsplatser.

Utöver det har jag fått tre interpellationer.

En av dessa interpellationer gladde mig särskilt. Det är en borgerlig ledamot av kommunfullmäktige som varit schysst nog att fråga mig om på vilket sätt den borgerliga regeringen har missgynnat Kalmar. Det innebär att jag av denna borgerliga politiker avkrävs en redovisning av vad regeringen ställt till med…. Tack & bug!

Här kommer svaret:

  1. Vilket statsbidrag från den tidigare s-regeringens budget anser du att Kalmar kommun har gått miste om på grund av regeringsskiftet.

?-         Tack för frågan! Det ger mig en utmärkt möjlighet att redovisa effekterna av att Sverige har en borgerlig regering. Under den här mandatperioden räknar man med att sänka skatterna med omkring 100 miljarder. I valrörelsen 2002 ville dåvarande moderatledaren Bo Lundgren sänka skatterna i ungefär samma storlek. Han betraktades då som ganska extrem och övriga borgerliga partier tog avstånd. Man beskrev förslagen som ett hot mot skola, vård och omsorg. Nu genomförs detta och ingen säger ett knyst.

?-         Ett av de första besluten regeringen tog efter tillträdet var att frysa de generella statsbidragen, det innebär att man för varje år urholkar statsbidragen. För Kalmar kommun innebär det 13.4 miljoner 2009, 26.8 miljoner 2010 och 40.2 miljoner 2011.

I statsbudgeten för 2008 skriver regeringen så här:
"Mot bakgrund av den utveckling av kommunsektorns finanser som redovisas ovan bedömer regeringen att det generella statsbidraget (anslaget 48:1 Kommunalekonomisk utjämning) 2009 och 2010 bör ligga kvar på samma nivå som 2008. Tidigare aviserade ökningar av anslagsnivån fr.o.m. 2008 ligger fast.
Utrymmet för den kommunala konsumtionen beräknas minska fram till 2010. Trots en svagare konsumtionsökning beräknas resultatet successivt försämras. Kommunsektorn bedöms därmed få svårare att nå ett överskott som är i nivå med vad som torde motsvara god ekonomisk hushållning."

Det går inte att tolka detta på annat sätt än att det kommer att krävas nedskärningar i kommunerna för att klara budgeten de närmsta åren. Även SKL, trots att de gör en mer optimistisk analys av den ekonomiska utvecklingen i stort än regeringen, förutspår de betydande underskott i landstingen 2010 och 2011 (-4 respektive -7 miljarder kronor). För hela kommunsektorn förutspår de ett underskott på 5 miljarder kronor 2011.

?-         Statsbidragen till vuxenutbildningen har sänkts med en tredjedel.

?-         Merkostnadsersättningen för plusjobben försvann från en månad till en annan. Cirka 4 miljoner kronor.

?-         Statsbidragen för kommunala sommarjobb har helt tagits bort.

?-         Inom arbetsmarknadspolitiken generellt har staten skurit med ungefär en tredjedel vilket har inneburit att kommunerna fått ta ett större ansvar.

?-         Kostnadsutjämningen har ändrats så att kommuner i större städer får mer på bekostnad av kommuner som Kalmar. Detta innebär ett minus på 5 miljoner kronor.

     

?-         I förra veckan infördes en bortre parentes i sjukförsäkringen. A-kassan har sänkts samtidigt som avgiften höjts. Deltidsstämplingen upphör. Cirka 400 000 personer har lämnat A-kassan under de senaste två åren. I hälften av landets kommuner har kostnaderna för socialbidragen stigit rejält. Vi har beredskap för att det i höst kommer att märkas också i Kalmar.

?-         Inom infrastrukturens område är signalen från regeringen tydlig. Ska det hända något inom infrastrukturens område så räcker det inte med att förskottera statliga satsningar. Nu förväntas kommuner och regioner också vara med och finansiera investeringarna. Detta samtidigt som kommunsektorn som helhet spås gå mot underskott och statens går med överskott. Åtminstone ett tag till, skatten ska ju sänkas.  

?-         I förra veckan fattades det beslut om vårdnadsbidrag, en reform som enligt borgerligt styrda SKL kommer kosta kommunsektorn tre miljarder kronor om den genomförs.