Kategoriarkiv: Allmänt

Kalmar gästhamn lyfts fram!


SAXAT FRÅN VISITSE.SE

"- Antalet utländska båtar i svenska gästhamnar ökar kraftigt. Förra sommaren var hela 60 procent av båtarna i Kalmar Gästhamn från ett annat land än Sverige.

Siffrorna kommer från den statistik som Gästhamnsguiden har tagit fram för Riksföreningen Gästhamnar Sveriges räkning. I sin kommentar lyfter redaktören för Gästhamnsguiden fram Kalmar som ett gott exempel. Han menar att andra gästhamnar har mycket att lära av Kalmar Gästhamns affärsmässiga och marknadsinriktade arbetssätt."

Satsning som börjar märkas!

Ett av de områden som vi under de senaste två åren satsat rejält på är idrotten. Det är oerhört viktigt för en stad eller en kommun att kunna erbjuda bra anläggningar att utöva idrott på. Jag är övertygad om att en satsad krona på det här området betalar sig många gånger om i det långa loppet.

Ibland är man så uppe i det dagsaktuella (tex Kalmarhem…) att man inte ens reflekterar över vad som händer och sker i övrigt. Jag tänkte därför här passa på att göra en liten redovisning av vad som skett, sker och kommer hända inom det idrottsliga området.

* Gröndal: Här har kommunen givit investeringsbidrag till en idag färdisgställd klubbstuga. Entreprenaden pågår när det gäller att anlägga en ny träningsplan.

* Trekanten: Här är det byggstart för ny idrottshall i februari i år, den förväntas vara klar att invigas i september i år. 

* Fjölebro: Här har anlagts en konstgräsplan med belysning som blev klar i november 2007. I nästa etapp är det ytterligare två träningsplaner, byggstart för dessa är i mars 2008. Etapp tre är ett klubbhus, där återstår frågan om slutlig finansiering. 

* Brännarehallen (Bombardier): Här hyr kommunen tills vidare en lokal för inomhusfotboll. Här jobbar man på en mer långsiktig lösning, bland annat saknas omklädningsrum. 

* Skälby: Här upprustas och byggs om för skytteverksamheten. Beräknas vara klart i maj 2008.

* Södra utmarken: I november 2007 blev en konstgräsplan klar på den befintliga grusplan. Här har också skapats en utomhusskatepark. 

* Rockneby: Här pågår program och planarbete för en idrottshall. 

* Ljungbyholm: Här har det under slutet av förra året varit samråd kring en ny konstgräsplan. 

* Nötskrikan: Arbetsutskottet har här givit klartecken till tjänstemännen att arbeta vidare med anläggandet av ny träningshall för våra issporter. Behovet är väldigt stort. När den är klar får man arbeta vidare med att titta på hur man kan utveckla hela området till ett centrum för idrott & hälsa. 

Därutöver pågår diskussionen om den nya fotbollsarenan mellan kommunen, Kalmar FF och Sveafastigheter. Det i sin tur påverkar möjligheterna för användningen av Fredriksskansområdet i framtiden. Om fotbollen försvinner finns här möjligheter att utveckla friidrott och skolidrott på delar av området. 

Takten på det mesta beror som ni vet på hur ekonomin ser ut i kommunen. 

Föreningslivet är ett av de områden som vi behöver satsa på. Om vi har utrymme för att göra en satsning på ökade föreningsbidrag får vi återkomma till när vi arbetar vidare med budgeten. Att det finns behov av att satsa mer på just föreningslivet och allt det ideélla arbete som bedrivs här hoppas jag många med mig håller med om.   

Ny start för Kalmarhem!

Under tisdagen presenterade vi socialdemokrater vårt folk till Kalmarhems nya styrelse. Förre kommunalrådet och HSB direktören Roger Kaliff blir ordförande. Advokaten Tommy Lindgren och Kalmarflygs platschef Anna Soltorp tar plats i styrelsen.

Vi hoppas på detta sätt kunna ge bolaget förutsättningar för en ny start. Förtroendet för bolaget behöver byggas upp samtidigt som man behöver arbeta med ekonomin på kort och lång sikt. För oss har det känts viktigt att snabbt kunna ge besked om vilka personer vi vill se, detta för att inte Kalmarhem och dess hyresgäster ska leva i ovisshet om vad som nu händer med bolaget.

Seniorbostäder – En fråga också för yngre…

Årets förmodligen kortaste kommunfullmäktige är till ända.

Efter ett antal interpellationer och frågor drogs ärendelistan igenom på cirka en halvtimme. Mest berodde det nog på att presidiet valde att återremittera frågan om ägardirektiven till de kommunala bolagen. Det fanns förslag till ändringar som krävde beredning i kommunstyrelsen innan de kan beslutas i fullmäktige.

Jag hade fått tre interpellationer. Dessa rörde kostnaderna för konstmuseét, parkeringsnormen och slutligen seniorbostäder. De två första har jag redan beskrivit på denna blogg, därför tänkte jag här ge en sammanfattande bild av arbetet med att få fram fler seniorbostäder. I det fallet var det Rolf Wahlberg (m) som hade ställt frågor. Han är ihärdig och det gillar jag.
 
I första hand är detta naturligtvis något som berör våra äldre men det kan i nästan lika hög utsträckning vara något som faktiskt berör många yngre barnfamiljer. Det är tydligt i till exempel Smedby där gamla "Gratte-huset" byggts om. Det har fått till följd att många äldre smedbybor valt att sälja villan och istället flytta in där. Det har i sin tur inneburit att ett antal bostäder blivit lediga för barnfamiljer. På så sätt skapas flyttkedjor som direkt syns i både underlaget till förskolan som i den lokala ICA-affären.

Vad har då hänt när det gäller seniorbostäder i kommunen under det senaste året? Ganska mycket faktiskt!

Den 26e november hade mark och planeringsenheten ett möte där det dök upp 18 byggföretag – båda lokala och externa – Byggföretagen fick information om vad som händer i Kalmar och de mål som kommunen antagit när det gäller 500 bostäder per år. På mötet kunde man konstatera att det finns ett stort intresse från olika aktörer av att bygga i Kalmar såväl för seniorer som för andra.

Kommunen är inte någon byggherre och av den anledningen gäller det att ha en god kontakt och dialog med de företag som visar intresse. Som ett direkt resultat av mötet så finns nu fyra aktörer som vill bygga seniorbostäder i Trekanten. 

I Ljungbyholm har Kalmarhem byggt 20 seniorbostäder.

I Rockneby har ett byggföretag markreservation för ett område vid Knapegården, mitt emot affären. Ambitionen är att bygga bostäder för äldre.

I Läckeby ingår frågan om seniorbostäder i det detaljplanearbete som pågår i Snättebrovägens förlängning. 

I Vasallparken byggs nu också seniorbostäder.

På Stensberg finns sedan tidigare seniorbostäder.

I Bergagården trycker vi på ägaren att starta sin byggnation, här finns en färdig plan som medger 80-100 lägenheter, varav seniorbostäder kan vara en del.

I samband med försäljningen av kommunal mark kan kommunen också ställa krav och påverka frågan om byggande av seniorbostäder. Detta kommer vi att göra i samtliga fall där detaljplanen medger bostäder. Jag är alltså ytterst angelägen om att det byggs seniorbostäder men också att det byggs andra tillgängliga bostäder som kan passa gruppen äldre.

Här kan jag nämna Östra Vimpeltorpet, Solvägen vid Berga Strandpark, Wollinska Stiftelsen vid Norrgårdsgärde, Varvsholmen och Stensövägen där detaljplaner är klara eller pågår.

  

Häpnadsväckande!

Jag är nog både döv och blind.

I dagens Barometern påstår Inger Hillmansson (fp) att hon drivit att kommunbolagets styrelse redan i december skulle gått ut med information om situationen i Kalmarhem. Det är inte ett krav som jag uppfattat, jag tror inte någon annan av styrelsens ledamöter eller ersättare gjort det heller. Däremot kom Inger Hillmansson i måndags och tyckte att vi skulle gå ut med uppgifterna. Det ville inte vi andra. Vi tyckte att Kalmarhems styrelse var de som först skulle få den samlade informationen och att vi därför borde avvakta tills idag fredag då styrelsen i Kalmarhem möts.

Säg att vi skulle gjort som Inger Hilmansson nu hävdar att hon tyckt hela tiden, nämligen gått ut några dagar före jul. Då skulle kommunbolaget eller Kalmarhem ha gått ut med information och sagt följande:

– Vi vet inte om de siffror vi idag nämner är korrekta. Vi kommer nu ta in ytterligare en revisor och vi kommer att gräva mer i underlaget för att få alla fakta på bordet. 

I januari skulle vi självklart fått gå ut med ytterligare information. Det skulle hyresgäster, media och andra med stor sannolikhet kräva. Då skulle Kalmarhem eller kommunbolaget säga ungefär följande: 

Vi vet fortfarande inte om de siffror som vi gick ut med före jul är korrekta. Den normala revisionen i bolaget ska göras i början av februari. Vi tror kanske att det är illa men vi kan inte styrka det till hundra procent.

I februari efter revisionen (idag) så har Kalmarhem ett extra styrelsemöte och där ska bolagets styrelse få den slutliga informationen, efter det mötet skulle man haft en planerad pressträff. Efter den pressträffen hade det varit lämpligt att kommunbolagets ledning hade givit sin bild av saken. 

Hade vi gjort som Inger Hillmansson nu påstår att hon velat göra hela tiden så hade man bara skapat ännu mer oro och förvirring kring Kalmarhem. Att gå ut med uppgifter som man inte vet om de stämmer är ju fullständigt absurt. Allt är inte partipolitik och konspirationer, ibland behöver man som politiker ta ansvar även i svåra situationer. I sådana lägen gäller det att inte ställa till ytterligare skada. Notera att Inger Hillmansson faktiskt är vice ordförande i Kalmar kommunbolag. Man borde kunna förvänta sig mer!
 

Tillfälliga p-platser behöver fram!

Under onsdagen tog gatu-park nämnden beslut om att genomföra förändringen av parkeringsplatserna i centrala Kalmar. Förslaget ska nu gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det här är en fråga som det arbetats intensivt med under det senaste året. Ett av underlagen i beslutet kommer från Trivector som gjort en trafikutredning för centrala Kalmar.

I utredningen kan man läsa följande:
* De totala trafikmängderna på Kvarnholmen bedöms öka och söktrafiken riskerar öka kraftigt. Parkeringssystemet närmar sig, och överskrider vissa tider på dygnet, sitt kapacitetstak.
* Om ingenting görs åt parkeringssituationen, riskerar man att gå miste om den utvecklingspotential som finns på Kvarnholmen i form av ökat antal gågator och möjligheten att transportera sig fots och med cykel.
* Handeln och Kvarnholmen som turistmål kan komma att påverkas negativt då besökarna upplever ökad biltrafik på Kvarnholmen som ett negativt inslag i miljön oxh därmed finner centrum mindre attraktivt att vistas i. Boende riskerar få en försämrad boendemiljö i form av ökade bullerstörningar och emissioner från en ökad trafik. Detta påverkar även Kvarnholmens kulturmiljö negativt.

Längre fram i rapporten räknar man fram ett behov av parkeringsplatser fram till 2014. Den beräkningen bygger på att man ska kunna uppföra 200 lägenheter, skapa 10 000 kvadratmeter kontor och 20 000 kvadratmeter handel. Totalt landar man då i ett behov av 800 nya parkeringsplatser.

Jag delar i stort utredningens bedömning. Görs ingenting åt parkeringssituationen i centrala Kalmar så kommer det successivt innebära att Kvarnholmens möjligheter att utvecklas kraftigt begränsas. Vi som vill ha ett levande och växande centrum med fler bostäder och mer möjligheter till handel måste därför ta ansvar för att parkeringssituationen blir löst.

Det finns nu två aktuella större projekt som diskuteras, det ena är Baronens planer på att bygga ett p-garage under de befintliga parkeringarna. Ett antal möten har hållts, nu närmast är det en träff med länsstyrelsen. Den andra större planen för parkeringshus är kopplat till norra Kvarnholmen och World Trade Center. Realiseras båda dessa planer så skapas väldigt stora möjligheter för Kvarnholmen att utvecklas rejält. Då kommer det inte vara några bekymmer att både släppa fram mer handel och fler bostäder. Det öppnar också upp för möjligheten att skapa ytterligare någon gå-gata i vårt vackra centrum. 

Under tiden behöver vi dock hitta tillfälliga lösningar under en period av tre till fem år. I den fortsatta hanteringen av ärendet kommer därför våra tjänstemän få i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att få fram tillfälliga parkeringar. De områden man bland annat ska titta på är:
– Fredriksskans c-plan
– Stagneliusskolans pakering (ett antal p-platser får undantas för skolans behov)
– Fredriksskansgatan där det utmed vägen bör gå att få fram ett antal parkeringsplatser.
– Området kring gästhamnen/hamnen

Därutöver bör man titta på om det i anslutning till andra parkeringar går att tillskapa ytterligare parkeringsplatser. Jag vågar inte lova att allt detta är möjligt att genomföra rent praktiskt men man bör göra en rejäl ansträngning för att lösa detta. Därutöver finns det ju i beslutet från gatu-park nämnden ett beslut om att undersöka pendlingsparkeringar utanför centrum.  

Hillmansson kontra verkligheten

Jag kan bara inte låta bli att lägga ut det senaste inlägget som folkpartiets ledare Inger Hillmansson har på sin blogg. Hennes skrivningar är kursiva. Mina kommentarer är i fet stil. Läs och dra era egna slutsatser. 

 

"När Kalmarhem skulle få kommunal borgen för lån till de aktuella renoveringarna diskuterades verkligen huruvida man fick använda dessa lån till driften. Många tyckte att detta var ok. så ansvaret vilar tungt på dem som underblåst detta ekonomiska lättsinne.
Vi sa naturligtvis nej till detta borgensåtagande."

Kommentar: Detta är en av de frågor som ställts i samband med att Kalmarhems ekonomi gåtts igenom de senaste månaderna. Svaret var tydligt. Lån med kommunal borgen har inte gått till drift. Detta har redovisats för Inger Hillmansson så sent som för en vecka sedan. Varför hon nu insinuerar något att annat på sin blogg får hon själv svara för.

"Folkpartiet har efterfrågat en riskanalys vid varje borgenslån, men vi har hittills bara fått stöd av revisorerna."


Kommentar: Det finns med i besluten.  

"Vi har också efterfrågat en strategi från Kalmarhem för att stabilisera ekonomin. Det håller ju inte i längden att låna till löpande utgifter, och det har väl äntligen gått upp för de flesta."


– Det är ett beslut som redan är fattat i kommunbolagets styrelse efter ett förslag från mig.

"Men med den här majoriteten är vi vana vid brandkårsutryckningar. Nu hoppas jag att det är långt till nästa."

Kommentar: Ingen gillar vad som skett i Kalmarhem. Det hade naturligtvis aldrig uppstått några problem överhuvudtaget  i Kalmar om Inger Hillmanssons hade egen majoritet.

Om Kalmarhem….

Här är den kommentar jag skickat ut med anledning av skriverierna om Kalmarhem.

Under december månad 2007 uppdagades brister i redovisningsrutinerna på Kalmarhem. Dessa brister har medfört att kostnader som skulle tagits på resultatet 2005 och 2006 i stället redovisats som investeringar. De projekt som avses är de mycket stora stamrenoveringarna i Oxhagen och Norrliden. Ett redovisat plus 2005 och 2006 skulle ha varit ett minus. Nu får detta istället redovisas i resultatet 2007 som preliminärt visar ett underskott på 35 miljoner efter skatt. Revisionen pågår så det exakta talet går ännu inte att ange.

Jag och ledningen för Kommunbolaget fick information om detta den 13 december och gav vid ett möte den 18 december VD Lars Malmborg och redovisningschef Maria Björkman i uppdrag att fortsätta samtalen med Kalmarhem för att reda ut vad som hänt. VD fick också i uppdrag att kontakta en oberoende granskare, PG Pettersson Deloiette, för att klara ut hur bristerna kunnat uppstå.

Kommunbolaget fick vid sitt möte den 29 januari en redovisning av uppdragen från föregående möte. På detta möte beslutades att Kalmarhem ska återkomma med en ekonomisk analys för de närmaste fem åren.

Det måste påpekas att de kostnader som lagts ner på fastigheterna kommit hyresgästerna till godo och att inga pengar har försvunnit ur bolaget. Projekten har dock genomförts i en snabbare takt än vad Kalmarhems ekonomi egentligen tillåter.

Dessa brister i rutinerna har inte diskuterats i styrelsen då varken VD eller revisionen har uppmärksammat dessa. Först då en ny ekonomichef anställdes i september påbörjades arbetet med att granska projektet och resultatet redovisades på mötet i december.

Det bör påpekas att Kommunbolaget tagit beslut om nya redovisningsrutiner för samtliga kommunala bolag oberoende av händelserna i Kalmarhem.

Kalmarhem fick vid Kommunbolagets styrelse den 29 januari i uppdrag att snarast redovisa förslag till försäljningar av fastigheter och/eller mark för att motverka ett minusresultat även för 2008. Detta tillsammans med en långsiktig plan för att stärka bolagets ekonomi ska redovisas till Kalmarhems styrelse och till Kalmar kommunbolags styrelse.

Det negativa resultatet för Kalmarhem balanseras mot eget kapital. Det kommer sålunda inte att belasta ekonomin i Kalmar kommun. Däremot kommer Kalmarhems möjligheter att bygga nya bostäder att vara begränsade de närmaste åren. 

Jag har haft en diskussion med VD Lars Graffner om framtiden. Den diskussionen startade före denna fråga blev aktuell. För att säkerställa att bolaget nu vidtar de åtgärder som behövs har vi enats om att Lars Graffner slutför detta uppdrag innan han lämnar som VD vid årsskiftet 2008/2009.

I Kalmar kommunbolags styrelse har det inte rests några krav på styrelsens avgång med anledning av den uppkomna situationen. Då inte den auktoriserade revisorn har upptäckt dessa brister har vi gjort bedömningen att det inte varit möjligt heller för styrelsen. Vi är dock kritiska mot att detta inte upptäckts i revisionen.

Trekanten – fullt av engagemang!

Jag har i något sammanhang sagt att Trekanten är en av de orter som sticker ut lite extra i vår kommun. Orten och dess invånare är unik när det handlar om att slå vakt om och utveckla sitt samhälle. Man bildar lite skola över hur man verkligen kan vända utvecklingen i ett samhälle.

För ganska länge sedan tog kommunfullmäktige ett beslut om att köpa in och anlägga ett antal villatomter. Beslutet blev utskällt och utdömt på ungefär samma sätt som villatomterna på Vimpeltorpet. Kommunen hade fått storhetsvansinne, drabbats av hybris. Känner ni igen retoriken….? "Det fanns väl ingen som ville bygga villor och särskilt inte i Trekanten."

Visst, det får väl erkännas att det gick lite trögt de första åren men nu är det full fart. För dryga halvåret sedan köpte kommunen in ytterligare ett markområde med syfte att få fram fler villatomter.

Vad har detta då fått till följd? Jo, befolkningsutvecklingen vände. ICA-handlaren vågade bygga en ny affär. Snart är det dags för sporthallens första spadtag. Kommunen bygger ut förskolan.

Inget av detta hade hänt om inte samhället och dess invånare samlat ihop sig och aktivt arbetat för att utveckla samhället. I Läckeby finns motsvarande rörelse igång. I samband med utvecklingsdialogen som hölls före jul i Trekanten så framfördes en önskan om seniorbostäder i Trekanten. Jag uppmanade då företrädarna för PRO att göra en kartläggning av intresset. Det hade jag inte behövt göra. Den kartläggningen var redan gjord! I förra veckan begärde jag besked från kommunens mark – och planeringsenhet om hur det går. Svaret jag fick var positivt. Hittills finns det fyra företag som är intresserade av att bygga seniorbostäder i samhället. Tjänstemännen träffar dem inom kort. 

Mot bakgrund av den sammanhållning som finns i samhället är jag inte förvånad över den reaktion som uppstått när man nu diskuterar förändringar på skolan. Förra fredagen träffade jag en grupp föräldrar tillsammans med Anders Andersson. Hade jag förstått att det i princip uteslutande skulle handla om denna fråga så skulle jag sett till att barn- och ungdomsnämndens presidie och förvaltningschefen Carina Ringtun hade varit med på mötet. Då hade en del kunnat redas ut direkt. Nu ringde jag istället till berörda och återgav vad som sas.

Hela frågan behöver en nystart tillsammans med föräldrarna och barnen. Mötet som hölls med brukarrådet var inte bra, det verkar de flesta vara överens om. Föräldrarna upplevde det som att man ställdes inför fullbordat faktum. Under fredagen ska det vara ett nytt möte med förvaltningsledningen, politiker, rektor och föräldrar. Jag hoppas att man då kommer fram till en arbetsmodell som innebär att man gemensamt nu arbetar med frågan. Det här är inte en fråga där man behöver hetsa fram ett ställningstagande, om det ska genomföras någon förändring så ska den ju inte börja gälla förrän höstterminen 2010.

Med andra ord finns tid för dialog och samverkan!  

Prinsessan på ärten!

Jag vet inte vad Barometerns politiska redaktör Lotte Zenkert tycker om konstmuseét i stadsparken. Hon var ju opolitisk reporter på den tiden när diskussionen gick som hetast. Däremot vet jag vad hennes pappa Kurt Lundgren tycker. Jag tror inte jag tar till övertoner när jag berättar att han mycket starkt ogillar placeringen av konstmuseét i stadsparken. Det redovisas inte minst på hans blogg http://kalmar.blogg.se/.  Här redovisas kostnaderna för konstmuseét på tvären och ledden.

När jag på denna blogg. Inte angriper utan sakligt redovisar vad överklagandet av bygget har inneburit i kostnader så går Lotte Zenkert i spinn och kräver att jag ska veta hut.

Tillåt mig le en smula och påminna om den gamla sagan som handlade om en prinsessa på ärten…