Artikel om Linnéuniversitetet

Nu har vi chansen!

Frågan om Linneuniversitets placering har diskuterats intensivt de senaste åren. Jag vill i denna artikel ge min bild av läget. Förhoppningsvis lyckas jag reda ut en del frågetecken som rests i den allmänna debatten.

Låt mig först slå fast att bildandet av Linnéuniversitet och det faktum att Kalmar numera är en universitetsstad är bland det viktigaste som hänt i Kalmars moderna historia. När jag träffar kollegor från städer som blivit universitetsorter de senaste åren så beskriver alla vilka stora och positiva effekter detta har fått. Det har fått fler företag att etablera sig. Det har påverkat nyföretagandet och det har påverkat attraktionskraften för staden rent allmänt. Nu har vi fått chansen att vara en av dessa orter och då ska vi naturligtvis göra vad vi kan för att få samma utveckling. Att bli universitetsort är en ypperlig möjlighet för Kalmar och Kalmarsundsregionen att bryta en långvarig negativ utveckling och ta rejäla steg framåt.

Linnéuniversitet i Kalmar är idag utspritt på fyra olika platser, inom dessa områden är man också uppdelade i olika fastigheter. Både den förra och nuvarande universitetsledningen och dess styrelse har varit tydliga med två saker:

  1. Man vill satsa i Kalmar.
  2. Man vill ha en mer samlad lokalisering.

 Mot denna bakgrund har ett antal utredningar gjorts gemensamt mellan universitetet och kommunen. Det har handlat om att pröva olika platser mot varandra. I det perspektivet har det för både universitetet och kommunen varit viktigt med att Kalmars profil i Linnéuniversitetet ska vara ett universitet som är integrerat i staden. Detta som motsats till Växjö där både campus och universitet ligger som en egen verksamhet utanför staden. Vi tror att ett stadsintegrerat universitet är en framgångsfaktor för både vårt näringsliv och för möjligheten att öka andelen studenter som väljer att stanna kvar efter avslutade studier.

När utredningarna och analyserna av olika platser nu gjorts har universitetet kommit fram till att Malmen inte är ett bra alternativ för dem, långsiktigt. Just Malmen var en lokalisering som kommunen ville pröva. Nu gör man från Linnéuniversitets sida bedömningen att det blir svårt att samla motsvarande byggnation här. Detta mot bakgrund av att det kommer krävas omfattande ombyggnationer men också nybyggnationer för att möjliggöra detta alternativ. Totalt sett gör därför universitetet bedömningen att det långsiktigt blir dyrare.

Brofästet har universitetet avvisat redan för ett år sedan. Där kommer man alldeles oavsett inte förlänga sina hyreskontrakt. 

Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige med bred majoritet tagit beslut om att inrikta lokaliseringsarbetet på två platser, norra Fredriksskans och Ölandshamnen .

Detta beslut har föregåtts och diskuterats på möte med kommunstyrelsens gruppledare, besök från Linnéuniversitetet och kommunens tjänstemän på partiernas gruppmöten, beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige. Det har sålunda funnits gott om möten och möjligheter för samtliga politiker att sätta sig in i ärendet. Om man rent allmänt är tveksam till något är det bättre att ge uttryck för detta än att skylla på bristande information.

Med lokaliseringsbeslutet i botten startar nu det faktiska arbetet. Det är omfattande och kommer att ta sin tid. I detta arbete kommer vi givetvis att ha en fortlöpande dialog med både kommuninvånare, näringsliv och fastighetsägare. På motsvarande sätt kommer naturligtvis Linnéuniversitetet involvera sin personal och studenter i arbetet.

Ambitionen är att försöka landa så mycket som möjligt av processen men också en del av byggnationen till 2014. Åren därefter börjar elevminskningen på allvar och då gäller det att Kalmar kan erbjuda en riktigt attraktiv studiemiljö för att hänga med i en stenhård konkurrens med landets övriga högskole- och universitetsorter. Min största farhåga under denna resa har varit att Kalmar ska möta denna utveckling med att sitta på korta hyreskontrakt för utspridda lokaler.

I arbetet som nu påbörjas kommer naturligtvis ett huvudfokus vara de lokaler som blir tomma när universitetet flyttar. En särskild arbetsgrupp kommer arbeta just med dessa frågor. Vår inriktning är att detta arbete inte ska leda till tomma kontorslokaler. Vi kommer aktivt pröva heliga kor som att flytta kommunal administration till lokaler som universitet lämnar för att på det sättet kunna bygga fler bostäder i centrala Kalmar. Också Brofästet kommer prövas förutsättningslöst som plats för i huvudsak bostäder. Kalmar har inget behov av ökade kontorsytor, däremot har vi ett skriande behov av bostäder. Låt oss då använda universitets vilja till satsning för att slå två flugor i en smäll. Både bra lokaler för universitetet och fler bostäder.

När det gäller Fredriksskans så gäller fortfarande planerna på friidrott, skolidrott och bostäder. Vi ska här pröva att förena idrott med spännande byggnation för universitetet. Fredriksskans ska också öppnas upp på ett helt annat sätt än idag. Strandpromenader, bryggor och ett badbart Malmfjärden finns med i planerna. Här ska vi med andra ord skapa en helt ny stadsdel.

En annan fråga som diskuterats är modellen för byggnation. Vi har i vårt beslut sagt att vi är beredda att pröva en hyresmodell av det slag som finns i Växjö. Här har kommunen bildat ett bolag för att bygga och hyra ut åt universitetet. Det bolaget ges inga kommunala subventioner från skattebetalarna. Universitetet täcker de löpande kostnaderna för att driva bolaget, fördelen för universitetet är att hyran tillåts följa med avskrivningar nedåt över tid. Nu ska vi pröva om det går att hitta en liknande modell i Kalmar. Detta arbete handlar kort och gott om att skapa konkurrensneutralitet mellan Kalmar och Växjö. Det ska för Linnéuniversitets del inte vara mer förmånligt att växa i Växjö än i Kalmar. Jag vill vara tydlig med att bolaget, precis som i Växjö, inte ska drivas av kommunala skattemedel. Den mark som ska tas i anspråk för ändamålet måste också värderas och säljas på det sätt som vårt regelverk föreskriver.

I besluten från kommunfullmäktige finns också en avsiktsförklaring om ett nytt kulturcentrum på Tullslätten. Också här vill universitetet vara med.

Att landa dessa frågor kan betyda väldigt mycket för Kalmar. I potten ligger ett nytt universitetet, nya bostäder och ett nytt kulturcentrum. Låt oss se möjligheterna i allt detta. Det är nu vi har chansen att vända utvecklingen. Lägg därtill alla tidigare satsningar som gjorts i infrastruktur, planberedskap, ny arena och det faktum att vi har en god arbetsmarknad så kan framtiden bli riktigt ljus i Kalmarsundsregionen. Utveckling kommer dock inte av sig självt. Framtiden avgörs av oss själva. Det är alltid enkelt att sitta vid sidan av och låta det som sker ske. Den attityden har varit förödande för Kalmar de senaste decennierna. Vi måste vara aktiva och ta för oss. Vi ska främja investeringar och aktivt jobba för en annan utveckling. Då går det inte att möta ett universitets ambitioner med armarna i kors.

 Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande