Debattartikel i Barometern om Hela Kalmar ska leva

Hela Kalmar ska leva

 

 

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i april 2006 så betonade jag betydelsen av att ”Hela Kalmar ska leva”. Stad och land behöver varandra. En förutsättning för att Kalmar ska kunna växa och hänga med i den tuffa konkurrensen är just detta. Upplever människor utanför Kalmar stad att satsningar enbart görs i centrum så uppstår konflikter och misstroende som gör att vi ägnar mer energi åt att ”kriga inbördes” än att fokusera på utveckling.

 

Mot den bakgrunden drog vi igång utvecklingsdialoger i hela kommunen. Varje ort besöktes och vi samlade upp synpunkter. Vi formulerade mål i kommunens budget som handlade om att hela kommunen skulle leva och vi höjde ambitionerna när det gäller till exempel villatomter. Under 2007 ansökte vi om att få bli en del av EUs landsbygdsprogram Leader. Utvecklingsdialogerna följs nu upp av ortsanalyser som ligger till grund för kommunens översiktsplan. För att främja boende i hela kommunen har vi infört enhetstaxa i kollektivtrafiken. Vi har också startat upp branschsamråd med lantrbukets företag och organisationer vilket innebär att vi nu träffas regelbundet. I Södermöre kommundelsnämnd kan vi stoltsera med landets enda kommundelsutvecklare. Bland det roligaste som hänt under den här perioden är utmärkelsen ”Årets kommun” som vi fick av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Vi är hittills den enda residenskommun som fått utmärkelsen.

 

Hela detta arbete har varit stimulerande, roligt och viktigt. Vi ska som kommun dra nytta av de fantastiska boendemiljöer vi har i hela vår kommun. Vi ska med självklarhet värna den service som finns i våra tätorter i form av affärer och bensinmackar. Mot den bakgrunden var fighten när det gäller macken i Trekanten inte bara viktig för Trekantens samhälle, den var viktig som symbol för strävan att hela Kalmar ska leva. Mot samma bakgrund är hemsändningsbidraget av stor vikt för landsbygdsbutikerna.

 

Vad har då hänt i respektive ort under dessa år? Har det spelat någon roll att människor har deltagit i utvecklingsdialoger med kommunen? Svaret är tveklöst ja. Det har hänt mycket och mer kommer att hända. 

 

Halltorp

 • Trafiksäkerhetsåtgärder i samhället dels vid skolan samt en ny gång- och cykelväg mellan ”centrumområdet” och idrottsplatsen
 • Samtal pågår om att förbättra och bygga om affären i Halltorp så att den blir mer tillgänglig och ändamålsenlig
 • VA-sanering påbörjad. På sikt blir det anslutning till reningsverket i Kalmar.
 • Vågbrytare har byggts i Ekenäs.
 • Villabebyggelsen i Mörenäs.

Påryd

 • Kommunen har inventerat motionsslingans behov av upprustning. I ett första läge utbyts belysningen.
 • Fritidsgården har fått utökade öppettider.
 • VA-sanering. Avloppsvattnet ska ledas till reningsverket i Kalmar. Arbetet pågår

Tvärskog

 • Skolan har byggts till med nya klassrum, ny kombinerad samlings- och gymnastiksal och nya personalutrymmen
 • Arbetet med VA-sanering pågår. Avloppsvattnet ska ledas till reningsverket i Kalmar.
 • Två kommunala småhustomter sålda.
 • Jag har vid flera tillfällen träffat Rörviks förre huvudägare Johan Hansen för att betona betydelsen av sågverket.

Vassmolösa Hagby

 • Ett planprogram ”Hagby Kustland” har tagits fram som underlag för kommande detaljplaner
 • Tillsammans med Vägverket har jag träffat ett antal mammor för att diskutera trafiksäkerhetsåtgärder genom samhället.
 • Tillbyggnad av skollokaler vid Hagbyskolan planeras.
 • En ny förskola har skapats. Nu pågår diskussionen om behovet av ytterligare förskoleplatser.
 • Fördjupad förstudie om markföroreningar vid före detta Vassmolösa Ångsåg
 • Totalrenovering av äldreboendet Möregården är klar.

Ljungbyholm

 • Planprogram för norra Ljungbyholm har tagits fram
 • Detaljplan för cirka 10 småhustomter och flerbostadshus vid Kölby i Norra Ljungbyholm klar.
 • Detaljplan för cirka 10 småhustomter vid Vetevägen pågår.
 • Stor ombyggnad av skolan i Ljungbyholm har genomförts.
 • Fritidsgården och biblioteket har fått nya moderna lokaler i skolan
 • Två nya förskolor ska byggas i Ljungbyholm, projektering pågår
 • Arbete för etablering av konstgräsplan i Ljungbyholm pågår tillsammans med idrottsföreningarna
 • Parkeringsplats har anlagts vid Biskopsskogens bostadsområde
 • Öppen förskolas lokalytor samt personalresursernas fördubblas under våren
 • Kommunen har förvärvat 9.2 hektar mark för framtida utbyggnad i Södra Ljungbyholm.

Rinkabyholm

 • Detaljplan för område vid Boholmsvägen är klar men överklagad
 • Detaljplan vid Hossmo/Björkelund pågår
 • Detaljplan för område vid Ekövägen påbörjad
 • Planarbete för småhus och förskola invid skolområdet pågår
 • Skolan har byggts ut med nya klassrum
 • Projektering för en ny förskola pågår
 • Kommunen har bekostat vägutredning och skrivit avtal om medfinansiering för att påskynda flyttning av E22 vid Rinkabyholm

Trekanten

 • Ett stort antal kommunala villatomter har bebyggts under senare år
 • Kommunen har 12 småhustomter lediga
 • Smålandsvillan har ett projekt på 8 småhus
 • Ett nyinköpt markområde öster om de nybyggda villakvarteren ska detaljplaneras
 • Ny väg till Kristvalla väster om samhällets byggs
 • Planskild gång- och cykelväg byggs under järnvägen vid stationsområdet
 • Ny sporthall har uppförts
 • Under våren blir det byggstart för två nya förskoleavdelningar.
 • Ett stort antal trafiksäkerhetsåtgärder har fullföljts
 • Kommunen har medverkat till att rädda kvar bensinstationen med en ny leverantör
 • En ny fräsch butik har etablerats
 • Förberedelser för byggnation av seniorbostäder pågår

Läckeby

 • Ett planprogram för Snättebroområdet har antagits som medger totalt 100 bostäder
 • Den första detaljplanen i området för cirka 25 villatomter är nu ute på samråd
 • Detaljplan för 12 nya tomter centralt i samhället ska tas fram för antagande i kommunfullmäktige.
 • Den gamla skolan har rivits och delar av Åbyskolan har gjorts om till förskola
 • Skolgården vid Åbyskolan har byggts om till förskolegård
 • Skolan har fått nytt serveringskök.
 • Kommunen har förvärvat mark i sydöstra Läckeby.

Rockneby

 • Planprogram för centrala Rockneby och allaktivitetshuset har antagits
 • Detaljplan för allaktivitetshuset och sporthall har antagits
 • Bygget av allaktivitetshuset och sporthallen påbörjas direkt efter sommaren 2010
 • Detaljplan för cirka 35 bostäder på privat mark vid Drag-Skäggenäs har antagits
 • Detaljplanearbete för seniorbostäder centralt i Rockneby planeras under våren 2010
 • Rockneby förskola har byggts ut med två avdelningar
 • Kommunen arbetar tillsammans med vägverket i frågan om ny sträckning för väg 596
 • Kommunen driver också frågan om att få med cykelväg Lindsdal-Läckeby-Rockneby samt Rockneby-Revsudden i länstrafikplanen

Smedby

 • Flera detaljplaner för Smedby Flygplats med verksamhetsytor på cirka 460.000 kvadratmeter pågår
 • Busstrafiken är återförd till Smedbyvägen.
 • Detaljplan för cirka 60 villatomter pågår i Jakobsberg och ska slutföras under våren

Lindsdal

 • En helt ny idrottsplats har anlagts i södra Lindsdal/Fjölebroområdet
 • Fjölebro i södra Lindsdal planläggs för bostäder och verksamheter. 17 villatomter har fördelats i en första etapp. 25 villatomter blir klara våren 2010.
 • En förskola byggs i Fjölebroområdet
 • Majavallen ska planläggas för bostäder
 • Detaljplan för bostäder i Förlösa-Borshorva ska inledas
 • En förstudie inför detaljplan för Lindsdals centrum pågår

 

Under 2009 växte Kalmar med 665 personer. Det är min bestämda övertygelse att vi inte hade växt så mycket utan arbetet för att Hela Kalmar ska leva. Visst man kan ibland tycka att det tar för lång tid. Det gör även jag ibland. Trots det så har det hänt väldigt mycket under några år. Nu får vi inte slå oss till ro. Kalmar måste fortsätta växa för att hänga med i konkurrensen om jobb och infrastrukturmedel. I det arbetet är det helt avgörande att det är attraktivt att bo och leva i hela Kalmar kommun. För att möjliggöra detta har vi från och med 2010 lagt in extra resurser som möjliggör en fördubbling av antalet detaljplaner, från 20 till 40.

 

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande