När kommer en ny Kalmarsunds kommun?

Idag har Framtidsstudien för Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro och Torsås presenterats av landets främste expert på kommunal ekonomi och demografi, Björn Sundström på SKL.

Det var i våras som respektive kommun tog beslut om att låta en extern utredare göra en analys av respektive kommun tio år framåt. Detta för att, svart på vitt, få underlag och fakta inför diskussioner om framtiden.

Jag tror att det i framtiden är oundvikligt att bilda en gemensam ”Kalmarsunds kommun”. Tidpunkten för detta är skrivet i stjärnorna.

Björn Sundströms rapport, sin helhet, ska nu redigeras och uppdateras under något dygn men kommer sedan spridas och läggas ut på bland annat Kalmar kommuns hemsida. De sammanfattande slutsatserna i rapporten är dock klara och delades ut under föredragningen idag.

Här är en kort sammanfattning i punktform av slutsatserna i rapporten:

* Kommunerna runt Kalmarsund står inför stora utmaningar fram till 2021. Kostnaderna för pensioner, äldreomsorg och annan verksamhet beräknas öka i snabbare takt än intäkterna.

* Kommunerna behöver till följd av en åldrande befolkning rekrytera 19 procent mer personal än 2011.

* Det finns ingen patentlösning för att lösa detta. Det kommer istället krävas en kombination av åtgärder.

* Bedömningen är att potentialen för att öka effektiviteten i dessa kommuner är stor. Detta gäller inom flera områden. Det område som sticker ut åt det positiva hållet är gymnasieskolan, det område där det idag finns en gemensam organisation.

*Samverkan inom olika områden kan leda till en effektivare användning av resurser och underlätta rekrytering av personal och därigenom förbättra kvalitén.

* Det finns ekonomiska incitament för större och färre kommuner. Detta genom tex minskad total administration.

* Utfallet i utjämningssystemet skulle förbättras om kommunerna gick samman.

* Enligt indelningslagen får beslut om sammanläggningar av kommuner endast göras om det förväntas medföra bestående fördelar. Med detta menas att en förändring ska leda till bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, bättre ekonomi i den nya kommunen samt bättre villkor för demokratin.

* Vad gäller näringsgeografin ingår samtliga kommuner i en gemensam arbetsmarknadsregion.

* Beträffande ekonomin har större kommuner uppenbara skalfördelar.

* Vad gäller demokratin finns inte något klart vare sig ja eller nej. Det beror på vem man frågar. Forskningen visar dock att förtroendet för politiker är lika högt i små som stora kommuner.

Det var sammanfattningen av rapporten. I hela rapporten som är tämligen omfattande finns tabeller och diagram för vardera kommunen men också för en gemensam ponerad Kalmarsunds kommun.

Jag antar att det kommer bli mycket diskussion kring detta och det är bra och nödvändigt. Jag är glad över att vi gemensamt tagit fram rapporten. Det visar att man är beredd att öppet redovisa de utmaningar man står inför och också vågar ta diskussionen om just framtiden.