Hjortjakt och byggande

Haft en bra helg med det bästa av två världar, umgänge med barnen och fantastisk hjortjakt i Skåne. Jag lyckades skjuta två hjortar. Det här året blev det tyvärr ingen skovel även om det var väldigt nära. Beståndet av hjort på Söderåsen tillhör bland de bästa i landet så man fick verkligen se mycket djur.

På arbetsutskottet idag förlängde vi markreservation för Skanska som vill borra vidare i möjligheten att bygga ett hotell på grusparkeringen mellan Ölandshamnen och Järnvägsstationen. Det skulle vara ett verkligt lyft för Kalmar om det byggdes ett helt nytt hotell.

Det ligger helt i linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Sedan tidigare finns också ett intresse hos både Linnéuniversitetet och Skanska att söka samarbetslösningar kring nyttjande av exempelvis konferensrum. Här kan man helt enkelt skapa en win-win lösning.

Självklart måste en kommande detaljplan arbeta igenom siktlinjer mot slottet, infrastruktur och mycket mer. Hur eller hur så är det mycket spännande vi har framför oss.

Givetvis protesterade Inger Hilmansson och folkpartiet även mot detta. Detta trots att underlag i form av fördjupade översiktsplaner och analys av jänvägsstationens framtid ger grönt ljus för byggnation på detta markområde. Jag är glad över att Skanska fortsatt är intresserade, trots att kommunen utrett och utrett.

Fick en sammanställning över verksamhetsmått för Samhällsbyggnadskontoret till och med augusti 2012. Där kan man tydligt se vilka effekter vår satsning på ökad planberedskap nu börjar ge.

Några jämförelser till och med augusti 2012 och samma mät-period 2011 och 2010:

Antal detaljplaner pågående: 75, 60, 40

Antal färdigbehandlade: 16, 4, 4

Antal bostäder: 235, 77, 55

Jag har goda förhoppningar om att vi i år ska nå målet om 40 detaljplaner. Snart har vi också en helt ny översiktsplan på plats. Under året har vi också antagit fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och Norrliden strand.

Allt detta ger oss goda möjligheter att kraftigt öka bostadsproduktionen de kommande åren. Sedan spelar självklart alltid konjunkturen in. Just nu går till exempel byggandet av villor kraftigt ned i hela landet som en följd av både bolånetak och lågkonjunktur. Den typen av svängningar får man leva med. Det viktiga är då att använda lågkonjunkturen till att bygga upp en planberedskap som innebär att man kan trycka på knappen när efterfrågan ökar igen. Det är där vi historiskt inte varit så bra i Kalmar. Den läxan har vi lärt oss.