Tillväxt före blockpolitik

Här är den artikel som idag är publicerad på Barometerns debattsida. Den ska uppfattas som en inbjudan till brett samarbete, inte som en stängd dörr, när det gäller tillväxtfrågor.

Tillväxt före blockpolitik 

Under veckan presenterades siffror över befolkningsutvecklingen i landets kommuner. Kalmar län tappar flest invånare i landet. Kalmar, Mörbylånga och Oskarshamn är de enda kommunerna som växer. Vi är det enda län som idag har en lägre befolkning än vad vi hade på slutet av 1800-talet.

Jag är helt övertygad om att det går att bryta denna utveckling. Under de senaste åren har vi påbörjat en resa som ger Kalmar bättre förutsättningar än vad vi haft på många år. Vi har gått från den högsta arbetslösheten, bland jämförelsekommunerna, till att nu ha den lägsta. Vi har gjort stora satsningar för att öka vår planberedskap och därmed kraftigt öka vår bostadsproduktion. Kalmar har på några få år blivit en av landets främsta handelsstäder. Vi är numera både en universitetsstad och en sommarstad. Allt detta är bra och lägger en god grund men det räcker inte. Ett av de största hoten mot Kalmars utveckling är att vi nöjer oss med de senaste årens satsningar och lutar oss tillbaka. Då kommer vi missa ett historiskt tillfälle att bryta en långvarig negativ utveckling. Befolkningen kommer säkert fortsätta öka men vi kommer inte att vara i närheten av samma befolkningstillväxt som andra städer i vår storlek.

Låt mig här peka ut några områden som vi måste fokusera på för att Kalmar ska bli den tillväxtmotor som vår region så väl behöver.

  • Kalmar har blivit universitetsstad. Detta lägger en stabil grund för högre utbildning i vår region. Det skapar inflyttning av både studenter, lärare och forskare. Att ha Linnéuniversitetet i Kalmar ger helt andra förutsättningar än tidigare. När jag pratar med kollegor i städer som blivit universitetsorter så vittnar alla om den injektion det givit för hela regionen. Attraktiviteten för orten har kraftigt ökat både bland studenter men också bland företag. Jag har själv varit med om företagsetableringar som valt bort Kalmar på grund av att vi inte varit en universitetsstad. Vi måste som kommun och som region växla upp och se möjligheterna i att Kalmar nu har fått denna chans. Att stadsintegrera universitetet på Fredriksskans och i Ölandshamnen är en del i denna strategi. Att fördubbla resurserna till Kalmar Science park för att på det sättet främja nya företag är ett annat. Arbetet för att etablera läkarutbildning till Kalmar är ett tredje. Vi behöver dock göra mer.

 

  • En helt avgörande faktor för att öka Kalmars attraktivitet är att kraftigt förstora vår arbetsmarknadsregion, detta för att attrahera kvalificerad arbetskraft till regionen. Idag består den av Kalmar med de närmaste grannkommunerna. Vi kommer upp i drygt 100 000 invånare. I jämförelse med övriga landet så är det en på tok för liten arbetsmarknadsregion. Vi behöver knyta ihop infrastrukturen och korta restiden till Växjö, Karlskrona och Oskarshamn. Då skulle vi få en fyrdubblad arbetsmarknadsregion vilket helt skulle revolutionera våra möjligheter. En del steg har tagits i denna riktning med mötesstationer, beslut om inköp av pendeltåg och direktbussar. Mer behöver dock göras. Det räcker med att se vad som hänt i Eskilstuna när man fick Mälardalsbanan. 

  

  • I hela landet faller prognoserna över bostadsproduktionen. I Kalmar planerar vi just nu för att kraftigt öka bostadsproduktionen. Bristen på bostäder är enligt min uppfattning ett av de största hindren för tillväxt. Vi måste klara att bygga för alla. Från hyresrätten med rimlig hyra till den mest exklusiva villan med bedårande havsutsikt. Ett av Kalmars absoluta konkurrensfördelar är just boendemiljön. Det ska vi utnyttja. I princip hela Kalmar är havsnära, vi är universitetsstad, vi har en hygglig arbetsmarknad, vi har ett rikt utbud av både idrott, kultur och evenemang. Över 90 procent av Kalmarborna vill rekommendera vänner att flytta hit. Om bostadsproduktionen går ned i övriga tillväxtorter så har vi en gyllene chans att ”ta marknadsandelar” genom att kraftigt öka bostadsproduktionen. Genom detta kan vi också låta hela kommunen växa, alla vill inte bo i centrum.

 

  • Vi går mot en regionbildning. Det kommer innebära att Kalmar inte längre kommer vara residensstad. Funktioner som varit givna i flera hundra år kommer inte längre vara det. Naturligtvis kommer det att påverka oss. De närmaste åren måste vi lägga mycket energi på att hitta en roll där vi på ett helt annat sätt står på egna ben. Självklart måste vi också forma en strategi som säkerställer att vi får ta del av de regionala och statliga funktioner som ska etableras när en ny region bildas.

 

  • Konkurrensen om invånare, etableringar och investeringar kommer bli allt hårdare. För att klara detta måste Kalmar fortsätta satsa på attraktivitet genom ett rikt utbud av idrott, nöjen, kultur och evenemang. Idrottstävlingar som Ironman är ett exempel på detta. Besöksnäringen är världens mest snabbväxande sektor. Här måste Kalmar fortsätta gasa. 

  

Jag är övertygad om att Kalmar och Kalmarsundsregionen har goda förutsättningar att klara dessa utmaningar och faktiskt bryta en långvarig kräftgång. För att lyckas krävs dock både nytänkande och mod. Det förutsätter att politik och näringsliv tar varandra i hand och ger sig tusan på att gemensamt klara detta. Det krävs också att politiken tar sig samman och inser vilka utmaningar vi står inför. 

Kalmar är ingen stor kommun. Alltför mycket energi läggs idag på pseudodebatter om detaljer istället för gemensamt arbete med kommunens bästa för ögonen. Den blockpolitik som idag finns i Sverige är enligt min uppfattning fördummande och ett hot mot vårt lands förutsättningar att klara sig i en hård internationell konkurrens. På samma sätt är det i många av landets kommuner. Kalmar är inget undantag.

Särskilt när det gäller tillväxtfrågor behöver vi, enligt min uppfattning, lägga blockpolitiken åt sidan och fokusera på vad som är bäst för Kalmar och den region vi befinner oss i. Jag vill därför sträcka ut en ärlig hand till moderaterna och centern i Kalmar kommun. Låt oss aktivt forma en samverkan när det gäller tillväxt och utvecklingsfrågor. Låt oss de närmaste åren ta varandra i hand och forma ett samarbete som gör att Kalmar på allvar kan bli den tillväxtmotor som Kalmarsundsregionen såväl behöver. Genom breda lösningar fokuserade på resultat kan vi bygga Kalmar starkare. Politiken har ett stort ansvar. Låt oss ta det ansvaret och göra det över blockgränsen. Det skulle sända viktiga signaler både inåt och utåt om att vi i Kalmar har bestämt oss för att sätta vår kommun före snäva partipolitiska intressen. 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande