Ja till sydsvensk region

 Till kommunfullmäktige

Förslag till yttrande om regionfrågan

För närvarande pågår en intensiv diskussion kring regioner i Sverige. Den nuvarande länsindelningen som funnits i landet sedan 1600-talet är inte längre den optimala indelningen. Vi har allt för många län som är allt för små.

Kalmar län har under lång tid minskat i befolkning. Vi har en åldrande befolkning, vår befolkningsutveckling är negativ. Kalmar län har dessutom en låg bruttoregionalprodukt och våra arbetsmarknadsregioner är små. Vår infrastruktur är undermålig. Denna bakgrund utgör de tydligaste skälen till att vi måste göra något. Vårt nuvarande sätt att arbeta fungerar uppenbarligen inte.  

Vi har sett fördelarna med de två regionbildningar som hittills skett i Sverige, Skåne och Västra Götaland. De har minskat sina fyra arbetsmarknadsregioner till två. I Västra Götland är det främst de små kommunerna som blivit vinnare och det är också de som idag är mest positiva till den nya regionbildningen. I förhandlingar med staten har dessa regioner betydligt starkare muskler än vad de gamla länen någonsin hade.

I Kalmar kommun ökar antalet invånare, nyföretagandet är högt, arbetslösheten är i jämförelse med andra residenskommuner relativt låg. Vår sjukvård erbjuder hög kvalité till rimliga kostnader.

Ska Kalmar län kunna fortsätta utvecklas positivt är det nödvändigt för oss att ingå i en ny och större regionbildning. Som kommun har Kalmar mycket att vinna på att ingå i en ny region. En av utgångspunkterna i vårt deltagande i regiondiskussionen har varit att hålla ihop länet. Ett annat, helt avgörande krav har varit att hålla ihop en framtida robust arbetsmarknadsregion bestående av Kalmar, Oskarshamn, Växjö och Karlskrona. Vi är övertygade om att avsaknaden en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige har inneburit att vi varje år tappat i tillväxt och konkurrenskraft. Det måste i framtiden vara möjligt att arbetspendla mellan dessa städer. På det sättet kan utvecklingen i sydöstra Sverige vändas.  

Insatser för att nå detta görs redan. Kalmar kommun har varit med och tagit sitt ansvar för att få till den nya sträckningen av E22 – förbifart Rinkabyholm. Vi gör även gemensamma insatser norrut för att på så sätt förkorta restiden till Oskarshamn. Landstinget har fattat beslut att köpa in pendeltåg för trafikering mot Växjö och Karlskrona. Kalmar kommun är med och finansierar de nödvändiga mötesstationerna för att kunna möjliggöra pendeltåg.  

I den process som en ny regionbildning innebär så är det givetvis ett måste att alla delar i en sådan ny region får något eller någon del av de regionala huvudkontor/filialer som bildas. Det gäller såväl den regionen som staten. När diskussionen om geografi är avklarad startar denna process. Här måste Kalmar kommun vara väldigt aktiv. En fördelning av regionala funktioner har skett i såväl Västra Götaland som i Skåne. Exempelvis har varje före detta residensstad fått sådan verksamhet.

Linnéuniversitet är en av de viktigaste framtidssatsningarna i vår region. Det handlar om kompetensförsörjning, nyföretagande och attraktivitet. Givetvis är Linnéuniversitetets framtida utveckling beroende av en ny region. Ett universitet kan inte ha en regiongräns mellan sig.

Det är nu dags att definitivt bestämma sig. Kalmar län har inget att förlora. Vi behöver vara en del av en större region och få del av resurser som vi såväl behöver.

Förslag till beslut

–          Kalmar kommun stödjer förslaget om att bilda en sydsvensk region tillsammans med Blekinge, Kronoberg och Skåne.

–          Vi stödjer också förslaget om att denna region bör bildas 2014/2015.

–          Det är av största vikt att alla delar av en framtida region ges möjligheter till påverkan och inflytande.  

–          Vi förutsätter att bildandet av en region innebär att man fördelar regionala funktioner i hela regionen. Kalmar kommun vill tillsammans med övriga aktörer vara en delaktig part i denna process.

 

Kommunstyrelsens presidium

Johan Persson (S)                 Malin Petersson (M)             Bertil Dahl (V)

Ordförande                           Vice ordförande                    Andre vice ordförande