Om cykelbussen…

Reservation rörande beslutet om cykelbuss
 
 
Under flera år Trafikverket erbjudit cykelkuss över Ölandsbron. Inför detta år har man fört resonemang med KLT och berörda kommuner med syfte att låta denna tjänst bli en del av kollektivtrafiken. Detta för att kunna öka kapaciteten. Anledningen till att Trafikverket inte själva hanterar frågan är att verket enligt lag inte får tillhandahålla kollektivtrafik. Förslaget var första gången uppe för behandling i mars månad och då avstyrktes förfrågan från Trafikverket. Detta dels på grund av avgiften och dels på grund av att avtalet som då sträckte sig över flera år var oklart på en del punkter.
 
Efter detta beslut i både Kalmar och Mörbylånga möttes Trafikverket och berörda arbetsutskott, dvs Kalmar, Mörbylånga och Borgholm. Vid detta möte enades vi om att ta fram ett avtal som enbart rörde denna sommar och samtidigt belysa frågan om färja över sundet. När en snabbutredning kring en färja visade sig ogenomförbart på så kort varsel återkom frågan om cykelbuss till berörda arbetsutskott. Mörbylånga sa ja och Kalmar nej.
 
Det avtal som KSAU i Kalmar sa nej till rörde bara denna sommar och innehöll inga kostnader för Kalmar kommun. Trafikverket har under denna process varit tydliga med att det inte kommer bli någon cykelbuss om inte kommunerna medverkar genom att göra en beställning till KLT. Ölandsbron är visserligen Trafikverkets ansvar men det finns ingen skyldighet att anordna cykelbuss.
 
Vid mötet med KSAU beslutade en majoritet att ändå säga nej. Det med hänvisning till principer om att kommuner inte ska befatta sig med sådant som åligger staten.
 
Vi som i denna situation försökte hitta en pragmatisk och framkomlig väg tycker resonemanget är märkligt. Särskilt som Kalmar kommun i andra sammanhang har sagt ja till att medverka i sådant som är statliga angelägenheter. Vi tänker då närmast på medfinansieringen som möjliggör förbifart Rinkabyholm.
 
Den princip som nu tycks råda är att det är okej för Kalmar kommun att delta i statliga angelägenheter om det kostar kommunen resurser. Innebär det däremot inga kostnader så säger majoriteten i Kalmar kommuns arbetsutskott av princip-skäl nej.
 
Under tiden som pinciper istället för pragmatism får råda så får pendlare och besökare snällt ställa cykeln och ta bilen över bron.
 
Nu sätter vi vårt hopp till att Mörbylångas pragmatiska politiker över blockgränserna kan hitta en lösning som innebär en ensidig beställning till KLT. Därmed kan cykelbussen rulla även sommaren 2010, trots majoriteten i Kalmar kommuns arbetsutskott.  
 
Mot denna bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att säga nej till avtal om cykelbuss för sommaren 2010.
 
 
Johan Persson (s)
Birgitta Elfström (s)