Sysselsättning och cykelbuss

På arbetsutskottet idag var det massivt motstånd mot den nya modellen för cykelbuss som föreslagits av Vägverket. Man ville inordna detta i den ordinarie kollektivtrafiken och via kommunerna låta KLT köra bussen öven bron. Detta till en kostnad på 20 kronor per passagerare. Totalt reste 29 000 människor med cykelbussen förra året, huvudsakligen pendlare. Arbetsutskottet sa principiellt nej på grund av att alla övriga trafikslag reser avgiftsfritt över bron. Vägverket får nu tillbaka frågan.

Från vår mark- och planeringsenhet har det nu kommit siffror över den totala sysselsättningen 2008. Denna typ av statistik släpar alltid efter för lång tid enligt min uppfattning. SCB som tar fram statistiken borde kunna göra det på mindre än ett år.

Hur eller hur så har vi haft en bra sysselsättningsutveckling med en nettoökning på över 1000 de senaste åren. Under 2008, då krisen började, har sysselsättningsökningen mattats betänkligt. I Kalmar kommun ökar antalet sysselsatta med 0.7 procent till 31 890. I landet i övrigt ökade sysselsättningen med blygsamma 0.4 procent. I 163 av landets kommuner sjönk sysselsättningen medan den ökade i 127 kommuner.

Jag har ännu inte fått siffrorna för länets kommuner eller våra jämförelsekommuner. Med andra ord återkommer jag i ärendet.