Därför är det viktigt att en kommun köper och äger mark!

I lördagens Barometern fanns en anonym insändare som kritiserade att Kalmar kommun de senaste åren köpt in mark. Eftersom knappast alla hushåll numera har en tidning så lägger jag ut mitt svar här också. I detta inlägg beskriver jag bakgrunden och förklarar vikten av att en kommun äger mark.
…………………………………………………………………………………………………………………..
En av de viktigaste orsakerna till att Kalmar har haft en positiv utveckling de senaste åren är att tidigare generationer av förtroendevalda i Kalmar successivt har säkerställt att det finns kommunal mark. Detta för att kunna säkerställa både bostadsbyggande och erbjuda mark till ett expanderande näringsliv.
För några år sedan genomfördes planarbete i det som idag kallas för Flygstaden mellan flygplatsen och Smedby. Det är ett område på cirka 50 hektar som vi vid den tidpunkten trodde skulle räcka under väldigt många år. Nu några år senare är området fullt av växande företag.
Denna snabba och positiva utveckling gjorde att vi för fyra år sedan påbörjade analyser och dialoger med markägare om förvärv av ytterligare mark. Gärna i anslutning till större vägar.
Insändarskribenten föreslår att vi istället för skogsmark skulle köpt in åkermark. Den vägen är inte möjlig. Dels därför att priset på åkermark i våra trakter är betydligt högre än för skogsmark men det handlar också om att vi inte vill ianspråkta åkermark. Den marken behövs för att säkerställa produktionen av livsmedel. Vi skulle sannolikt inte heller få tillstånd av länsstyrelsen för att planlägga åkermark av det skälet.
Under de senaste åren har Kalmar kommun köpt cirka 400 hektar skogsmark utmed våra stora vägar. Det är norr om Snurrom, utmed väg 25 kring Moskogen, i Halltorp där en anstalt ska byggas och i Mosekrog.
Det är korrekt att den mark kommunen köpt in varit dyr. Vi har betalt en prislapp som överstiger markpriset för skogsmark. Över tid och över generationerna räknar vi ändå med att räkna hem dessa inköp. När kommunen gjort dessa inköp har ett planarbete påbörjats och markens användning ändras då från skog till ett planlagt verksamhetsområde. Priset på denna mark är annorlunda.
Just nu finns omkring 90 företag på en lista hos Kalmar kommun. Det är stora och små företag som alla anmält intresse av att få förvärva mark och bygga nya verksamhetslokaler. Det är befintliga företag i Kalmar och det är företag som inte är från Kalmar.
Enligt min uppfattning är kanske den viktigaste näringspolitiska insatsen en kommun kan göra just att kunna erbjuda mark för expanderande bolag. Det skapar naturligtvis också ökad sysselsättning och nya jobb. När lågkonjunkturen bytts till högkonjunktur igen står Kalmar kommun redo med planlagd mark ett växande näringsliv. Det tack vare markköp som kommer att räcka åtminstone ett par generationer framåt.