En urstark välfärdsbudget för ett Tryggt, Grönt & Attraktivt Kalmar

En urstark välfärdsbudget för ett Tryggt, Grönt & Attraktivt Kalmar 

 

Efter 18 månader med en pandemi som lamslagit Sverige och världen så ser vi fram emot ett nytt och mer normalt 2022. I Kalmar har vi gjort allt för att motverka pandemin, men också dess effekter. Ett heroiskt arbete har genomförts i hela organisationen, stödpaket till det lokala näringslivet och föreningslivet har löpande tagits genom enhälliga kommunala beslut. Kalmar tillhör de kommuner som gjort störst insatser för det lokala näringslivet och föreningslivet.  

 

Utgångspunkten för årets budgetarbete har varit följande:  

 

  • Undvika besparingar i den kommunala kärnverksamheten.  
  • Säkerställa högre resultatnivåer för att klara de stora investeringar och utmaningar vi har framför oss.  
  • Ytterligare stora satsningar på ett tryggare Kalmar med fokus på det förebyggande arbetet.  
  • Kraftsamla kring vår tids största utmaning – klimatförändringarna. 
  • Fortsatta satsningar på livskvalité och attraktivitet.   

 

På samtliga dessa punkter levererar idag den politiska majoriteten stora och tydliga satsningar.  

 

Det blir inga besparingar i den kommunala kärnverksamheten, vi har därmed klarat en hel mandatperiod utan besparingar vilket torde vara unikt i Kommun-Sverige. Vi ger full kompensation för fler barn, äldre och LSS. Inklusive de riktade statsbidragen som regeringen ger till verksamheten, så handlar det om förstärkningar under 2022 på hela 72 miljoner kronor. 

 

Därtill säkerställer vi utrymme för löneökningar, investeringar och pensioner. 

 

Kalmar har ordning och reda i ekonomi. Vår soliditet stiger vilket är nödvändigt om vi ska klara de stora investeringarna. Därför höjer vi nu också överskottsmålet till lägst 2 procent. Vår uppfattning är glasklar. Varje generation måste bära sina egna kostnader. Under de senaste åren har vi kämpat hårt med ekonomin samtidigt som vi haft ett stenhårt fokus på hög kvalité i den kommunala verksamheten. Ett kvitto på det arbetet kom före sommaren då vi utsågs till Årets Superkommun i den bredaste ranking som finns.  

 

Ett exempel på hur vi arbetat med ekonomin är att vi åren 2016-2020 investerat för 2,5 miljarder, samtidigt som våra lån endast ökat med 300 miljoner.  

 

Parallellt med budgetarbetet pågår processen med att sälja bolaget KIFAB i Kalmar AB. I den budget som nu presenteras finns inte en krona med från den försäljningen.  

 

Genom en högre resultatnivå de kommande åren så tar vi höjd för en ny simhall, en ny skola i Snurrom och en skola i Södra staden.  

 

Bland investeringarna finns Kalmarsundsskolan, en ny förskola i Oxhagen, upprustning av Salve-huset, nytt klubbhus och omklädningsrum för Kalmar Södra, ett föreningarnas hus i Folkets park och ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal. Vi satsar också 10 miljoner för ökad trygghet genom belysning med öronmärkta medel för landsbygden. För att nämna några exempel.  

 

Genom en utökad budgetram under 2021 så gör vi en riktad satsning på investeringsstöd till föreningar på 15 miljoner. Det handlar bland annat om utbyggnad av Folkets hus i Lindsdal, ett antal bygdegårdsföreningar, ridklubbar, tennisklubben och andra idrottsföreningar.  

 

En särskild pott på 10 miljoner avsätts för att muddra Malmfjärden, norra Dragsviken, Törnebybäcken och runt Kullö. 

 

25 miljoner bokas upp för investeringsstöd till den inomhusarena på Gasten som IFK Kalmar och KFF vill bygga. Guldfågeln Arena anpassas för IFK Kalmar och ett extra elitstöd på en miljon riktas enbart mot damidrott.   

 

Därtill gör vi en riktad satsning på ökad trygghet på 10 miljoner. Det innebär att vi under 2021 och 2022 utökat budgeten med 20 miljoner. Kalmar ska vara en av landets tryggaste residensstäder.  

 

För ytterligare insatser inom social hållbarhet med betoning på integration avsätts årligen 3 miljoner för ökad samverkan med civilsamhället.  

 

I Kalmar ska vi ha ett gott företagsklimat, ökad sysselsättning och fler växande företag. Därför ges uppdrag om att ta fram fler verksamhetsområden och köpa in mer mark, antalet företagsbesök ska mer än fördubblas, en översyn ska göras av kommunens arbete på detta område och vi tillför ytterligare 4 miljoner till Kalmar Science Park och den viktiga inkubatorverksamheten.  

 

Samverkan med Linnéuniversitet ökar genom att vi gemensamt kommer finansiera uppbyggnaden av juridiska utbildningar. Här lägger Kalmar kommun 100 miljoner medan LNU lägger 200 miljoner. 

 

Vi utökar antalet ungdomsbostäder till 75, lägger pengar på Sommarlovskort i kollektivtrafiken, försök med frukost på två skolor prövas och vi inför gratis mensskydd på högstadiet och gymnasiet.  

 

Vi lägger investeringsmedel och årliga medel på friluftsliv. Vi har blivit en av landets klimatkommuner och hela budgeten genomsyras nu av Agenda 2030. Vi avsätter ytterligare 2,5 miljon för att nå målet om ekologisk och närproducerad mat, det blir ytterligare resurser för klimatanpassning och grönplanen blir en viktig del av samhällsplaneringen.  

 

Vi kommer pröva dubbel markanvisning. Det innebär att företag som vill ha central mark också bör bygga utanför centrum. Vi skjuter till ytterligare medel för enskilda vägar och den uppskattade bygdepengen finns kvar även 2022. Kalmarhem ges i uppdrag att bygga lägenheter i Rockneby.  

 

Det går bra för Kalmar. Vår kommun är attraktiv och lockar både nya invånare och företag. Det är en utveckling som inte kommit av sig självt. Genom god samverkan med kompetenta medarbetare och med det omgivande samhället så lägger vi i denna budget grunden för ett grönare, tryggare och ännu mer attraktivt Kalmar.