Revy, Wahlmino, Trelleborg, Drag & fullmäktige

Har hittills haft tre föreställningar med Södermörerevyn denna helg. Nu återstår två föreställningar under söndagen. Hela helgen har varit utsåld och publiken har varit fantastisk. Vi får se om det blir extraföreställningar lite längre fram. Känns tråkigt att säga nej till människor som vill komma!

Man får vara väldigt fokuserad när man lägger flera helger på en revy. Förmiddagen under lördagen och söndagen är de luckor man har till hemmet och att förbereda kommande veckans arbete.

Jag såg att liberalernas oppositionsråd Lotta Wahlmino nu också ska toppa valsedeln till riksdagen, utöver valsedeln till Kalmar kommun. Man kan naturligtvis spekulera över liberalernas chanser att komma in i riksdagen, efter att man öppnat dörren för SD-samarbete men den intressanta frågan i och med detta besked är ju vad Wahlmino väljer i det fall hon skulle komma in i både kommunfullmäktige och i riksdagen. Är det Kalmar eller Stockholm? Det är ju knappast orimligt att väljarna får veta detta före valet.

Imorgon är det kommunfullmäktige med bland annat beslut om att sälja de fastigheter som idag hyrs av Trelleborg-koncernen. Det ger detta för Kalmar oerhört viktiga företag en möjlighet att ytterligare växa i Kalmar. En diskussion om ett köp av de fastigheter som man idag hyr av KIFAB idag har pågått från och till under flera år. Jag är glad över att vi nu landar detta.

Det blir också beslut om detaljplan för ett mobilitetshus/parkeringshus på Barlastholmen.

Ett efterlängtat beslut är övertagande av vägen från Drag och ut till Revsudden.

Diskussion lär det säkert också bli om huruvida vi ska ha en eller två valkretsar i Kalmar. Har man två, vilket Kalmar alltid har haft, så blir det en 3 procent spärr till kommunfullmäktige vilket är högst rimligt i en större kommun.

Det blir också en hel del interpellationer.

Jag har fått tre. Här kommer mina svar på dessa.

——————————————————————-

Svar på interpellation från Kajsa Hedin (M) om vattenskador

 

Kajsa Hedin undrar i en interpellation om kommunen ska bistå med sandsäckar vid översvämningar och vilka åtgärder i övrigt som kommunen kan göra för att stödja fastighetsägare vid översvämningar.

Under hösten kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om en klimatanpassningsplan. Tillsammans med översiktsplanen är det väldigt viktiga dokument för hur kommunen ska arbeta för att hantera de klimatförändringar vi nu upplever.

Under varje mandatperiod ska också varje kommun besluta om en aktuell risk och sårbarhetsanalys. Det är ett arbete som kommer att starta under 2022 för att det ska kunna beslutas av nya kommunfullmäktige efter valet nästa år.

För en vecka sedan hade jag förmånen att få lyssna på en information från Gävle kommun om det 1000-års regn som drabbade kommunen under augusti månad. Utifrån den informationen förs just nu en diskussion i majoriteten om att i budgeten för 2022 ge ett uppdrag att komplettera Risk- och sårbarhetsanalysen med en beredskapsplan där man i förväg har rett ut ansvarsfrågorna och beredskapen mellan olika aktörer för den händelse av att vi skulle drabbas på samma sätt som Gävle.

I det uppdraget ingår att definiera vad som är kommunens/kommunkoncernens ansvar och vad som är ett ansvar för enskilda fastighetsägare. I det arbetet kommer man även analysera behov och ansvar för just sandsäckar.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande


Svar på interpellation från Christopher Dywik (KD) rörande företagsklimatet

 

Christopher Dywik frågar i en interpellation om kommunen gjort tillräckligt i arbetet med företagsklimatet och vad vi kan göra mer.

Min grundinställning är att Kalmar ska ligga högt i alla rankingar. Det är något vi ska alltid ska sträva efter. Glädjande nog så befinner vi oss också i toppen i de flesta rankingar. Under året har Kalmar exempelvis blivit utsedd till Årets Superkommun i den bredaste av alla rankingar som görs. Under veckan kom vi på delad 7e plats när det gäller Agenda 2030.

När det gäller företagsklimatet så ligger Kalmar i Sverigetoppen i SKRs opolitiska mätning. Den mätningen vänder sig till företag som haft kontakt med kommunen. I Svenskt näringslivs attitydmätning som har mindre än hälften av svarande så ligger vi på plats 137 av landets 290 kommuner. Majoritetens ambition är att ligga betydligt högre upp. I den absoluta toppen är det dock tveksamt om vi kan ligga eftersom vi har en hög andel statliga och regionala jobb. Vi har heller inte privatiserat äldreomsorgen.

Ser man till enkätsvaren och frågan om betyg för företagsklimatet i Kalmar så blir utfallet följande:

4 procent tycker det är dåligt.

13 procent tycker att inte är helt godtagbart.

30 procent tycker det är godtagbart.

33 procent tycker det är bra.

11 procent tycker att det är mycket bra.

4 procent tycker det är utmärkt.

4 procent vet ej.

Ser man till de statistiska faktorerna i undersökningen så gläds jag särskilt åt siffran “jobb i kommunen” där Kalmar hamnar på plats 32 av 290. Att företag växer och nyanställer är kanske den viktigaste spegeln av företagsklimatet i en kommun. Just nu upplever vi en kraftig investeringsvilja från det privata näringslivet i Kalmar. Både Norden och Modigs har exempelvis byggt och invigt nya fabriker under det senaste året.

Dock är det lite förvånande att vi inte klättrade några placeringar i denna attitydmätning, detta efter de insatser som Kalmar kommun gjort mot näringslivet under pandemin. Där har vi varit bland de mest offensiva i landet. Det finns kommuner som knappt gjort något alls men som ändå stiger i rankingen.

Majoriteten återkommer i budgeten kring näringslivsarbetet.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande


Svar på interpellation från Susanne Eliasson (M) om företagsklimatet

 

Susanne Eliasson frågar i en interpellation om Kalmar kommun bör tillsätta en utredning med anledning av att Kalmar i årets mätning tappar 57 placeringar rörande konkurrens från kommunens verksamhet.

Svaret på frågan är nej. Det behövs inte. Kalmar kommun har en mycket tydlig linje när det gäller osund konkurrens från kommunen mot det privata näringslivet. Vi ska inte bedriva konkurrerande verksamhet mot företag i vår egen kommun. Får vi signaler om detta så tar vi i det. Det har också skett genom åren, bland annat när Kalmar läns museum startade lunchservering. Det skedde till en början med lägre priser än vad övriga restauranger hade.

Min ingång är att vi ska ha ett bra företagsklimat i Kalmar. Det kommer alltid att stå högt på dagordningen. I SKRs opolitiska mätning av företagsklimatet hos de företag som haft kontakt med kommunen så ligger vi i Sverigetoppen. Denna mätning är mer än dubbelt så stor som Svenskt näringslivs mätning. Tyvärr ligger vi inte lika högt i just Svenskt näringslivs mätning, det är något vi får analysera och arbeta med. Majoriteten kommer inom några veckor med sitt förslag till budget och där kommer ytterligare åtgärder presenteras.

Möjligen är jag lite förvånad över att vi backade just i år. Detta efter en pandemi där Kalmar kommun tillhör de kommuner i landet som gjort mest insatser för att stötta näringslivet. Insatser som vi varit politiskt överens om.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande