Lite Alfsson igen och majoritetens besked om den nya översiktsplanen

Jag noterar roat att den politiska vilden och den uteslutne gruppledaren för SD Thoralf Alfsson är rejält sur för att att jag här har skrivit om hans totala omsvängning när det gäller spärren till kommunfullmäktige. Inför förra valet röstade han och argumenterade för att ha en 3-procent spärr. Bland annat i debatt med miljöpartiet.

Nu fyra år senare så kallar han detta demokratins skampåle. Detta av den enkla anledningen att han nu startat eget parti och vill sänka spärren för att komma in i fullmäktige.

—————————

Idag publicerade Barometern en debattartikel från majoriteten där vi ger ett antal besked om översiktsplanen. Här har ni den:

Det formella samrådet för den nya översiktsplanen är nu avslutat. Ännu väntar vi på några svar från sådana som tidigt bad om att få lämna in sina synpunkter några veckor för sent. 

Från den politiska majoriteten i Kalmar kommun vill vi uttrycka vår glädje över det stora intresse och engagemang som visats. Samrådet syftade till att i demokratisk ordning ge medborgarna möjlighet att uttrycka sin mening om hur Kalmar i både stort och smått ska utvecklas.  

En stor mängd synpunkter på det underlag som en enig samhällsbyggnadsnämnd, från höger till vänster, beslutade om i april ska nu omsorgsfullt gås igenom och bearbetas. Ambitionen är att göra det granskningsförslag som medborgarna i vår kan lämna synpunkter ännu bättre. Förändringar kommer att göras och successivt arbetas in i materialet under hösten, vintern och våren. Från de tre partier som styr kommunen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – kan vi emellertid redan nu göra ett antal konstateranden och ge ett antal besked inför fortsättningen.  

För det första är det tydligt att grunden håller. Vi uppfattar att det finns ett starkt stöd för ambitionen att Kalmar ska vara en kommun med hög livskvalitet, att vi ska ligga i framkant i hållbarhets-, miljö- och klimatarbetet, att vi ska vara en motor i kalmarsundsregionen och arbeta för en stark sydostregion. Kalmar ska helt enkelt vara en expansiv och attraktiv kommun som många vill bo och verka i samt besöka. Kalmar kunna växa utan att det knakar. Kalmar ska förena den mindre stadens charm med den större stadens möjligheter. 

För det andra finns det starka skäl att göra ett antal justeringar gällande grönområden. Någon anledning att peka ut framtida utredningsområden för olika verksamheter där det finns höga naturvärden eller som anses särskilt viktiga för friluftsliv och rekreation finns inte. Bland annat betyder det att utpekat område vid Norrlidsslingan och den mindre del som finns i Tallhagen, mellan Rådmansgatan och Tallhagsskolan, kommer att värnas från möjlig exploatering. Därtill kommer vi extra noga att göra analyser när det gäller Ölandsledens framtida behov, övriga Tallhagen, på Skäggenäs och det föreslagna utredningsområdet i Harbymo utanför Trekanten. Vi ska inte ha större utredningsområden än vad som behövs. Samtidigt vill vi understryka att ett utredningsområde i en översiktsplan är just ett utredningsområde. Det är i processen efter med detaljplaneläggning som ett områdes lämplighet verkligen prövas.   

För det tredje är det viktigt att bostadsproduktionen hålls uppe för att klara en växande befolknings behov samt att de bostäder som byggs är utformade på ett sätt så de bidrar till social och miljömässig hållbarhet. Redan idag finns planlagd mark för cirka 2 000 bostäder i kommunen. Vi kan därför konstatera att Kalmars planberedskap är mycket god. Bygglov är beviljade för nästan 1 400 bostäder. Behovet av nya bostäder åren 2022 fram till 2035 är omkring 5 300. Vi har i samrådet särskilt noterat flera önskemål om ytterligare bostäder i de mindre tätorterna och på landsbygden – utöver vad som finns i översiktsplanen. Tillsammans med de besked vi nu ger om att ta bort ett antal utredningsområden för bostadsproduktion i centrala Kalmar kommer därför ett särskilt uppdrag ges om att finna mark som är möjlig att bebygga utanför Kalmar tätort. Hela kommunen ska kunna växa och utvecklas.  

För det fjärde behöver det göras förtydliganden kring Kalmar hamn. Den verksamhet som bedrivs i hamnen är av vital betydelse, inte bara för Kalmar utan också för näringslivet i näraliggande kommuner. Hamnens intressen måste få styra om och i så fall vilken takt som annan verksamhet kan komma att etableras på Barlastholmen. Möjligheten till goda transporter längs Södra vägen måste säkerställas.  

För det femte är det majoritetens ambition att Kalmar till år 2035 blir självförsörjande på grön el. Vi behöver ta vår del av ansvaret för att ställa om till en mer hållbar samhällsutveckling. Vindkraft är här centralt. I den nya översiktsplanen är det vår ambition att se till att det är minst en kilometer från ett nytt vindkraftverk till närmaste bostadsbebyggelse. Avgörande hänsyn måste tas till viktiga naturvärden liksom de intressen som försvarsmarken och Kalmar Airport representerar. Detta gör att utpekade utredningsområden för vindkraft behöver ses över. I ljuset av detta kommer det självfallet inte vara aktuellt med 75 nya större vindkraftverk nordväst om Rockneby/Läckeby. 

För det sjätte har vi flera gånger stött på frågan om varför sådant som finns i den tidigare översiktsplanen inte har genomförts eller inte ens utretts. Det är berättigade frågor. Vår bedömning är att det behövs någon formell funktion i Kalmar kommun som har ansvaret för att hela tiden följa upp den översiktsplan som vi hoppas kan antas i bred enighet i kommunfullmäktige innan 2022 års utgång. En del i en sådan fortlöpande utvärdering är också att den politiska styrgruppen för översiktsplanen, bestående av kommunfullmäktiges gruppledare samt presidiet i kommunstyrelsens planutskott, ska träffas minst en gång om året.  

Så går vi, steg för steg, vidare och fortsätter att tillsammans utveckla Kalmar. 
 
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Eric Ciardi (C), kommunalråd 

Liselotte Ross (V), kommunalråd 

Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Lizzie Gandskog (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Leila Ben Larbi (V), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden