SCB & kommunfullmäktige

Började morgon med ett kortare möte med Trafikverkets styrelse. Beslut om årsredovisning i denna gigantiska myndighet.

Idag kommer SCB med sin befolkningsstatistik för hela 2020. Ska bli intressant att analysera. Befolkningstillväxten spås bli mycket lägre än 2019. Hur står sig Kalmar i förhållande till andra och riket? Hur stor är ”överdödligheten” under 2020 jämfört med 2019 och tidigare år?

Vid 10.30 startar kommunfullmäktige sitt digitala möte.

Jag har fått en interpellation om bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.

Klistrar in svaret här:

Thoralf Alfsson frågar i en interpellation om hur många lediga lägenheter det idag finns i Kalmar.  

 

Interpellationen ger mig en möjlighet att till kommunfullmäktige redovisa siffror och statistik över de senaste årens mycket positiva utveckling av byggandet. Utgångspunkten för de senaste årens höga ambitioner när det gäller bostadsproduktionen har varit och är fortfarande att tillgången på bostäder inte ska vara ett hinder för Kalmars utveckling. Att bygga bort bostadsbristen har också ett annat syfte, du ska helt enkelt kunna få tag i en bostad i Kalmar även om du inte har en tjock plånbok eller kontakter. 

 

Vi har under de senaste åren byggt upp en god planberedskap i Kalmar kommun. En god planberedskap innebär att det finns planlagd mark för olika typer av bostäder runtom i kommunen. Så såg det inte för ut några år sedan. Kalmar fick ständigt kritik för dålig planberedskap och lågt bostadsbyggande. Den kritiken kom från Hyresgästföreningen som till och med tältade på Larmtorget för att det byggdes för få hyresrätter men det kom också kritik från näringslivet och oppositionen här i kommunfullmäktige.  

 

Mellan 2000-2010 växte Kalmars befolkning med 3080 personer. Under samma period byggdes 1 747 bostäder vilket motsvarar 1.7 ny invånare per nybyggd bostad.  

 

Mellan 2011-2020 växte Kalmars befolkning med 7 959 personer. Under samma period byggdes 4643 bostäder vilket också det motsvarar 1.7 invånare per nybyggd bostad.  

 

SCBs statistik över antal bostäder visar att det i Kalmar kommun (2019) fanns 35 864 bostäder fördelat på 15 580 hyresrätter (inkl specialbostäder såsom vård), 7 473 bostadsrätter och 12 811 hus med äganderätt.  

 

Vakansgraden bland hyresrätter är under en procent. I Kalmarhem var uthyrningsgraden 99.8 procent under 2020.  

I fredags var cirka 70 bostadsrätter till salu.  

 

Kalmar kommuns roll är att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Själva byggnationen genomförs sedan av marknaden som naturligtvis gör en bedömning av marknadsläget i varje investering. Många gånger sträcker sig investeringar över flera år, från idé till färdig bostad.   

 

Under pandemi-året färdigställdes rekordmånga bostäder i Kalmar, drygt 1 200. Det är högre än befolkningstillväxten det enskilda året. Dessa bostäder kommer därför att hjälpa till att bryta den ackumulerade brist på bostäder som uppstått under många av de år som det byggts för lite i Kalmar.  

 

En annan faktor som vi och marknadens aktörer följer väldigt noga är prisutvecklingen på bostäderNär jag läser mäklarstatistiken för den senaste tolvmånaders-perioden är uppgången 9.3 procent för bostadsrätter och 10.2 procent för villor. Det är rejäla uppgångar som knappast indikerar att det byggts för mycket i Kalmar.  

 

Johan Persson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande