Om simhall, flyget & Markköp

Svar på interpellation om flyget från Annika Carlsson Wistedt (MP)

 Annika Karlsson Wistedt frågar i en interpellation om hur planeringen för en ny flyglinje Kalmar- Frankfurt ser ut och vad som talar för att denna flyglinje skulle få tillräckligt med resenärer och vara lönsam.

Hon frågar också vilken information som finns från lokalt näringsliv när det gäller deras inställning till internationell flyglinje från Kalmar.

Jag ska här försöka ge ett samlat svar kring utvecklingen framåt för Kalmar Öland Airport.

De satsningar som kommer genomföras inom Kalmar Öland Airport verksamhet de kommande 8-10 år baseras på den vision som togs fram och beslutades av styrelsen i flygplatsbolaget under 2015.

Visionen är framtagen tillsammans med näringsliv och politiker i flygplatsens upptagningsområde som består av Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar och Ölandskommunerna

Visionen pekar ut 7 målområden där Stockholmtrafiken tillsammans med miljöarbete, enkelt resande internationellt och säkerhetsarbetet är centrala delar. Att vi nu planerar att sälja hälften av bolaget till Region Kalmar län skapar förutsättningar för en utveckling av enkelt och miljösmart resande till och från regionen.

Jag vill samtidigt betona att både regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan.

Samtidigt är målsättningen att bolaget ska skapa förutsättningar för en effektivare och ekonomiskt lönsammare verksamhet.

En satsning på en eventuell linje till Tyskland ska ske på kommersiella grunder och på längre sikt vara lönsam och skapa intäkter i bolaget som stärker den finansiella situationen.

För att möta flygbolags intresse/förfrågningar på en linje som svarar upp mot de resandeunderlag som finns krävs finansiell styrka under de första åren av en ny linje. Detta för att sedan skapa ett ekonomiskt överskott som bidrar till ekonomisk stabilitet för flygplatsen.

En Tysklandslinje måste initialt baseras på två regioners behov av enkelt resande varför det samarbete som idag sker tillsammans med bland annat Blekinge är viktigt.

Vi har många internationella bolag i vår region. De har ett behov av att kunna resa för att möta kunder. Idag åker man via bil, tåg eller taxi till Köpenhamn för att ta sig ut i världen. En del väljer också att först flyga norrut via Arlanda och sedan söderut igen.

Kalmar ligger där det ligger rent geografiskt och därför behövs flyg till både Stockholm och till Europa. Om detta har vi varit hyggligt överens. Vi behöver ge näringslivet i regionen samma förutsättningar att verka som företag i andra delar av landet.

Vi har företag i Kalmar och i regionen som nästan säljer alla sina produkter på en internationell marknad. Dessa företag skapar jobb och genererar därmed skatteintäkter som finansierar vård, skola och omsorg. En Kalmarregion utan en flygplats skulle få ännu större problem med konkurrenskraften. Att låta människor åka bil till Köpenhamn för vidare resor löser inga klimatproblem. Vi exporterar bara klimatproblemen till Danmark.

En linje till Tyskland ger även förutsättningar för att regionens besöksnäring få nya kunder/besökare vilket även det skapar nya arbetstillfällen. Vi har redan idag mycket besökare från Tyskland. De är oftast bilburna.

Kalmar Öland Airport är en av få kommunala flygplatser som går runt utan stora kommunala driftsstöd. För att kunna utveckla flygplatsen i enlighet med den strategi som är tagen. Bland annat rörande klimatarbetet så krävs kapital. Går inte regionen in i detta och tar ansvar utifrån det regionala uppdrag man har så kommer Kalmar kommun som ensam ägare att få stå för det kapital som krävs genom ägartillskott. 

Ja det är tuffare för flygnäringen idag men detta beror i första hand på en osäkerhet om hur branschen kommer utvecklas i Sverige och detta går normalt i 10 års cykler. Att charterbolagen justerar sina program inför 2020 beror på den varma sommaren med bra väder som Sverige hade 2018. Norwegian och Ryanairs beslut har vi ingen direkt insikt i. En anledning som kommuniceras är brist på flygplan och då sker omstruktureringar på kommersiella grunder.

Flyget är den bransch som idag investerar mest i klimatsmarta åtgärder. Hela branschen arbetar nu stenhårt med denna omställning. Kalmar Öland Airport ligger i framkant då det gäller klimatarbetet. Så också de samarbetspartners som trafikerar flygplatsen.

Om vi väljer att fokusera på att minska och få bort utsläppen, istället för att begränsa resandet och mötet mellan människor som är en central del i vårt samhälle nationellt och internationellt idag, så är jag övertygad om att vi kommer ha ett flyg till och från vår region som klarar våra högt ställda miljömål.

Det finns ett antal platser i landet som rent geografiskt är belägna på ett sådant sätt att flyget är helt avgörande. Kalmar är en av dessa platser. Möjligheten för näringsliv och privatpersoner att på ett smidigt sätt röra sig till och från Kalmar beror på ett attraktivt utbud på Kalmar Öland Airport. Där skiljer vi oss från andra delar av landet som har helt andra förutsättningar. En analys över vilka orter som är i just denna situation borde också ligga i Annika Karlsson Wistedts och miljöpartiets intresse. Dessa platser borde av regionalpolitiska skäl pekas ut och stödjas. Då skulle samtalet bli mer konstruktivt och mindre generaliserande.

EU har pekat ut just Kalmar som en sådan flygplats.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande 

……………..………………………………………………………………………

Svar på interpellation från Petra Gustafsson (SD) om kapaciteten för nya simhallen

 Petra Gustafsson frågar i en interpellation om den nya simhallen kommer att ha överkapacitet för att täcka framtida behov. Hon frågar också om man i detaljplanen kommer ta höjd för expansion.

 Svaret på båda frågorna är Ja.

I den detaljplan som kommunfullmäktige kommer ta ställning till efter årsskiftet så har man tagit höjd för minst 325 000 besökare. Man har nu också hittat en placering av simhallen som innehåller framtida byggrätter för att bygga ut simhallen. Antingen för att möta fler besökare eller för nya trender inom badandet framåt.

 Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

……………..……………………………………………

Svar på interpellation från Annika Karlsson Wistedt (MP) om markköp

 Annika Karlsson Wistedt frågar i en interpellation om hur kommunen ska finansiera ökade markköp. Ett sådant uppdrag ligger i budgeten som kommunfullmäktige beslutat om.

Varje kommun har behov av mark för att kunna klara expansion och etableringar näringslivet. Det finns också ett behov av mark för att kunna bygga bostäder. Kalmar har genom åren köpt på sig mark och har därmed haft goda förutsättningar att kunna möta dessa behov. Jag träffar då och då kommunala företrädare från andra kommuner som inte har dessa förutsättningar. De anger detta som ett av sina största problem.

Vi har i dagsläget inga akuta problem men behöver ta samma ansvar som tidigare beslutsfattare tagit genom att köpa in mark inför framtiden. Det kan vara mark som inte för dagsläget ska användas för ett särskilt ändamål men som kan vara bra att ha inför framtiden. Det kan handla om bytesmark eller mark för framtida exploateringar. Åkermark som inte används arrenderas ut precis som idag. Skogen förvaltas.

I investeringsbudgeten som kommunfullmäktige antagit finns möjlighet att göra omdisponeringar för att finansiera markköp. Mindre inköp kan hanteras i planutskottet, större inköp beslutas i kommunfullmäktige. Under 2019 har kommunfullmäktige fattat beslut om ett markköp utmed E22.

Enligt det regelverk som finns för kommunalekonomisk redovisning så görs inga avskrivningskostnader för markköp. De påverkar därmed inte resultaträkningen. De bokförs i balansräkningen eftersom det är tillgångar som enligt regelverket inte anses minska i värde. Arrenderas marken ut förs dock intäkten till resultaträkningen.

 

Johan Persson (S)  

Kommunstyrelsens ordförande