Kalmar ska ha ett bra företagsklimat!

Svar på enkel fråga från Christoffer Dywik (KD) och interpellation från Michael Foghagen (SD) rörande företagsklimatet.

Mot bakgrund av att både frågan och interpellationen har samma frågeställning så svarar jag i ett svar.

Under de år jag varit Kommunstyrelsens ordförande så har vi gått både upp och ned i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På samma sätt har det varit med SKLs mätning ”Insikt”. Vår ambition och vårt mål är att ligga högt i båda dessa mätningar. Mot den bakgrunden är det tråkigt att vi tappar placeringar.
I Svenskt Näringslivs ranking så har 166 av kommunens cirka 6500 företag svarat. Det är en förklaring till att det kan bli stora svängningar i just denna mätning.

Jag tänkte börja med att ge ett axplock på de insatser som görs för att Kalmar ska ha ett bra företagsklimat.

• Vi genomför 150 företagsbesök per år. Det är väldigt mycket och ger en bra bild av olika branscher och konjunkturen. Vid dessa besök frågar vi uttryckligen vad vi som kommun kan göra bättre.

• Vi erbjuder lokalsök som är en funktion där företag kan anmäla behov av lokaler som vi sedan använder våra nätverk och register för att sprida.

• Vi har företagslots som innebär en dörr in för företag.

• Vi har inflyttarlots som hjälper företag som rekryterar arbetskraft utanför kommunen.

• Vi har landsbygdsutvecklare som särskilt fokuserar på utveckling av företag på vår landsbygd.

• Vi har aktiv samverkan med lokala intresseorganisationer som tex byalag, och företagarföreningar

• Vi är med och stöttar ”Bonde på stan” för att stärka de Gröna näringarna

• Vi lägger 56 miljoner kronor på säkerställa fiber på landsbygd.

• Vi har fattat beslut om Servicepunkter för att stärka handeln på landsbygd.

• I Kalmar har vi funktionen ”Arbetsgivare bostad” som ger bostad till nyrekryterade som kommer längre än 10 mil från Kalmar.

• Vi har tagit initiativ till ”Rekryteringsnätverk Kalmarsund” som har fokus på kompetensförsörjningsfrågor på olika sätt. Chansen att lyckas är större om vi samverkar! Gå gärna in på www.kalmarsundsregionen.com

• Provat att arrangera en internationell mötesplats – Kalmar Come Together som vi nu också genomfört och ska göra igen. (Inflyttarträffar på engelska).

• Vi genomför mötesplatsen Topp 100 två gånger per år. Till dessa möten bjuds samtliga företag i kommunen in.

• Vi har gemensamt med Linnéuniversitetet och ett antal företag arbetat hårt med att få igång en ingenjörsutbildning vid LNU. Den är nu igång.

• Under den varma delen av året genomförs ”Friska Steg” där kommunen bjuder in företag på promenad.

• Vi stödjer Kalmarsund promotion och IUC. Vi medverkar på nätverket BNI och Lunch in.

• Vi har aktiv samverkan med Ung Företagsamhet som har utvecklats rejält i Kalmar de senaste åren.

• Därtill mängder av enskilda möten med enskilda företagare.

• Vi har startat en helt ny sida med samlad information till företag i Kalmar. Gå gärna in på https://naringsliv.kalmar.se

• Vi genomför Kommunforum Lantbruk två gånger per år. Där möter vi de Gröna Näringarna och har dialog om utveckling.

Vi behöver dock göra mer. Därför kommer följande åtgärder att sjösättas:

• Kommundirektören kommer i budgeten att få i uppdrag att färdigställa minst 100 000 kvm ny mark för näringslivets expansion.

• Uppdrag om att långsiktigt säkerställa tillgång till mer mark för näringslivets behov. Det som nu efterfrågas är lägen utmed våra vägar.

• I dialog med regionen intensifiera arbetet med att få igång en flyglinje till en internationell hubb. Detta ska ske samtidigt som inblandningen av biobränsle ska fortsätta öka. Kalmar Öland Airport är idag bäst i landet på detta.

• Genomföra breda dialogmöten mellan Kalmars näringsliv och företrädare för Kalmar kommun/bolag. Politiker och tjänstepersoner.

• Ny form av dialogmöte med nya företagare en gång i halvåret. • Utvidgad näringslivsdialog med kommunstyrelsen med start i februari.

• Bättre och tydligare kommunikation om allt som görs på detta område. Där har vi anledning att vara självkritiska. Den informationen bör också beröra den tillgänglighet i form av tåg, flyg och väg som ändå finns i Kalmar. Vi ligger inte på plats 241 av 290 på detta område.

Johan Persson (S)
Ordförande kommunstyrelsen