Debattartikel i Barometern

Kalmarregionen ska bli nummer 1

 

Kalmar har sedan flera år den lägsta arbetslösheten bland våra jämförelsekommuner. Dessa  är Halmstad, Kristianstad, Växjö och Karlskrona. Så var det inte för några år sedan. Då låg vi ofta sämst till. Min företrädare som kommunalråd, Kjell Henriksson, brukade ofta säga att Kalmar var först in i lågkonjunkturen och sist ur den. Vi lägger också väldigt mycket resurser på både närings- och arbetsmarknadspolitik. Detta trots att arbetsmarknadspolitik rent formellt är ett statligt ansvar. Våra insatser på detta område motsvarar 40 öre av kommunalskatten. Alternativet avskräcker. Våra egna medborgare hade hänvisats till passivitet och i många fall socialbidrag.

Det räcker dock inte med arbetsmarknadspolitik. Vi måste också bedriva en politik för fler jobb, tillväxt och framtidstro i våra befintliga företag. Det gör vi brett inom olika områden och det ger också resultat. Vi har idag en god bredd på vårt näringsliv med många små och medelstora företag. Det gör oss mycket mindre sårbara än när vi var beroende av några få stora industrier.

 Jag vill i denna artikel särskilt peka på en bransch där jag tror att Kalmarregionen har alla möjligheter. Om vi hanterar framtiden klokt har vi till och med möjlighet att bli den ledande regionen i landet. Jag tänker på de Gröna Näringarna. I vår region sker stora investeringar både direkt i lantbruket och i förädlingsindustrin. Här finns både framtidstro och optimism.

 Under hela min tid som kommunalråd ägnat särskilt intresse för just de Gröna näringarna. Nu börjar dess betydelse också avspegla sig hos både medborgare och i tidningarna. Riktigt roligt.

 Vi måste i det här landet inse att vi har en stor potential i livsmedelsproduktionen. För ett land som upplever Europas snabbaste urbanisering kan ett starkt och växande lantbruk bli den motor för tillväxt och jobb som landsbygden såväl behöver. Jag har inget emot vare sig Bed & Breakfast eller cykelturism men grunden för en levande landsbygd är ett starkt och produktionsinriktat lantbruk vars satsningar i sin tur växlas upp av livsmedelsindustrin.

 Förutsättningarna för ökade marknadsandelar både nationellt och internationellt borde vara goda. Vårt jordbruk lever under starka regler både när det gäller miljö och djurskydd. Dessa förutsättningar bör naturligtvis vara en konkurrensfördel i en värld där befolkningen ökar snabbt.

 Jag är beredd att göra vad jag kan för att stimulera de gröna näringarna i vår region. I den framtidsstrategi som nu tas fram av LRF, Länsstyrelsen och Regionförbundet bör man tydligt slå fast ett mål att bli den främsta regionen för livsmedelsproduktion i landet. Förutsättningarna finns verkligen här genom duktiga lantbrukare, KLS och Guldfågelns slakterier, Arlas mejeri, Kalmar Lantmäns foderfabrik och mycket mer.

 Kalmar bör som kommun sedan bidra genom att:

  1. Fortsätta köpa in kött, ägg och potatis från regionen. Genom den samlastingscentral som planeras i Kalmar kan vi dela upphandlingar än mer. Jag kommer bjuda in grannkommunerna till samtal om en gemensam lösning. 
  2. I större utsträckning köpa biogasbilar för att på det sättet stödja den satsning som More Biogas nu genomför i Läckeby norr om Kalmar. Kan vi sluta kretsloppet genom biogas så hjälper vi både miljön och lantbruket.
  3. Fortsätta bygga ut Vatten och Avlopp i hela kommunen. Just nu bygger Kalmar Vatten ut rejält i norra Kalmar. Det skapar förutsättningar för bostäder och utveckling. 
  4. Vara positiva till etablering av vindkraft som ett sätt att stimulera ekonomin på landsbygden.
  5. I samverkan med Kalmar Lantmän, Kalmar hamn och övriga aktörer i hamnen bygga ut hamnen och förbättra infrastrukturen till och från hamnen.
  6. I översiktsplaner och andra dokument säkerställa skydd för attraktiv åkermark.
  7. Hantera skyddet av vårt vatten i nära och konstruktiv dialog med lantbruket.
  8. Främja utbyggnaden av bredband i hela kommunen. I den senaste budgeten avsattes en miljon årligen för detta.
  9. Fortsätta satsa på att Hela Kalmar ska leva genom att värna handel och skolor i våra mindre tätorter. I Kalmar lägger vi inte ned mindre skolor och förskolor. Vi bygger ut dem. På tur står bland annat Hagby och Halltorp. Vi har precis byggt ut i Rockneby och Trekanten.
  10. Anlägga en större musselodling i Kalmarsund, bygga ut våtmarker och vara aktiva i arbetet med att förena ett växande jordbruk med ett levande Kalmarsund. 

 För att ytterligare stimulera dr Gröna Näringarna skulle vi också, på nationell nivå, behöva skapa ett branschprogram tillsammans med näringen. Det programmet skulle syfta till kraftigt ökad livsmedelsproduktion. Detta för att skapa nya jobb men också säkerställa att hela landet lever.

 

 Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Kalmar