Svar på tal om Kalmar hamn

Svar på Tamas Lakatos (m) artikel om Kalmar hamn

Konspirationsteorier var rätt beteckning!

Vice ordföranden i Kalmar hamn Tamas Lakatos (m) skrev i måndagens Östran en debattartikel som han själv betecknar som en konspirationsteori. Det har han fullständigt rätt i.

I sin artikel listar han ett antal punkter som skulle syfta till en dold agenda med nedläggning av Kalmar hamn som slutmål. Det är svårt att ta artikeln på allvar.

Låt mig tydligt slå fast: Det finns ingen dold agenda. Kalmar hamn är viktig för hela vår region och dess näringsliv. Det är den största hamnen utmed Smålandskusten. Just nu pågår dessutom byggnation av Kalmar Lantmäns nya foderfabrik. Varför skulle någon vilja lägga ned en sådan verksamhet?

Däremot måste Kalmar hamn precis som många andra hamnar inse att man lever i symbios med sin omgivning och så kommer göra även i framtiden. Man är också ett kommunalt bolag som i likhet med andra kommunala bolag får bidra med koncernbidrag när det behövs inom den kommunala bolagssfären.

Tamas Lakatos och hans parti brukar vanligtvis hylla det privata näringslivet och dess principer. Jag är mycket tveksam till att ett dotterbolag i en privat koncern hade fått bygga kapital och soliditet på det sätt som Kalmar hamn gjort genom åren. Efter genomförda koncernbidrag kommer soliditeten år 2013 att uppgå till 85 procent. Man kan väl knappast kalla det en brandskattning av Kalmar hamn som bolag.

När det gäller Södra vägen så är den en rekommenderad farligt godsled vilket man måste ta hänsyn till vid exempelvis byggnation. Hela projektet Södra Vägen har pågått i många år och syftar till att göra en av Kalmars infartsleder mer trafiksäker. En del passager som byggts bort har varit direkt livsfarliga. Arbetet har också inneburit en ny infart för KLS. Vid beräkningar av bredd på vägarna har man lagt till en meter extra utöver den bredd som Trafikverket rekommenderar. Detta just med hänsyn taget till lastbilar som ska till hamnen. Rondellen vid Netto finns klagomål på och där pågår just nu en dialog. Den senaste detaljplanen för Södra Vägen antogs under 2011. En av de ledamöter som röstade för var Tamas Lakatos.

Tamas Lakatos skriver också om planarbetet för Kalmar gästhamn och Linnéuniversitetet. I beslutet kring detta står mycket tydligt att en etablering i Gästhamnen ska möjliggöra att Kalmar hamn kan fortsätta utvecklas. Nu pågår detaljplanearbetet som ska ge svar på de frågeställningar som finns. Sedan blir det både samråd och utställning. Beslutet om att gå vidare med Ölandshamnen och Fredriksskans som möjliga platser för Linnéuniversitetet togs i april 2011. Vid voteringen röstade Tamas Lakatos bifall till förslaget.

I sin insändare skriver Tamas Lakatos att jag och kommunledningen inte hyser någon vidare tilltro till hamnens utveckling. Efter att ha läst den kommentaren hyser jag väldigt lite tilltro till artikelförfattaren. Jag tar gärna en debatt eller en diskussion men accepterar inte när någon  hittar på saker om andra människor och sedan sätter det på pränt i en debattartikel.

Jag anar ursprunget till denna diskussion. Det var ett möte på mitt tjänsterum kring hur processen går till när det blir aktuellt att rekrytera ny VD i Kalmar hamn. Jag ställde då en del frågor om framtiden för olika varuslag i hamnen.

Det kan ju inte undgått någon att exempelvis sågverksbranschen har bekymmer för närvarande. Om en vice ordförande i ett kommunalt bolag inte kan tåla enkla frågor om framtiden för det bolag han av kommunfullmäktige är vald att leda så blir jag fundersam.

I andra kommunala bolag ägnar man mycket tid åt att fundera över framtiden och dess utmaningar. Kanske vore det på plats att också Tamas Lakatos lägger tid på sådana ting istället för att skriva debattartiklar som han själv betecknar som konspirationsteorier.

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande