Interpellationssvar om Kvarnholmen

Svar på interpellation från Berit Rudolfsson om Kvarnholmen

Berit Rudolfsson frågar i en interpellation om jag är beredd att ta bort parkeringsavgifterna på lördagar och när en genomförbar plan för parkeringsfrågan på Kvarnholmen kommer.

Jag är i likhet med Berit Rudolfsson bekymrad över handelns utveckling på Kvarnholmen. Samma oro finns över hela landet just nu. Strukturomvandling, förändrade krav på öppettider, E-handel och lågkonjunktur är de stora orsakerna till den utveckling vi nu ser.

Min bild är inte att parkeringsavgifterna som infördes för flera år sedan är orsaken till den utveckling vi ser just nu. Dessa infördes för att skapa rörlighet och har inneburit att vi idag inte har brist på centrala parkeringsplatser. Den förändring som genomfördes var vi också överens med Centrumföreningen om att genomföra. På samma sätt resonerar man i andra städer och på privata parkeringar som exempelvis Baronen.

Det är inte heller så att Kalmar har avgifter som sticker ut.

Så här ser avgifterna ut i våra jämförelsekommuner:

Växjö – 18 kronor

Halmstad – 12 kronor

Kristianstad – 8 kronor

Karlskrona – 10 kronor

Kalmar 10 kronor

Vid sidan av detta har Kalmar fria parkeringar på eftermiddagarna, till skillnad från övriga.

Vi har mycket dialog med handeln och fastighetsägarna på Kvarnholmen just nu. Detta om parkeringar men också behovet av fler parkeringsplatser, marknadsföring, öppettider, bostäder och mer verksamhet på Kvarnholmen. En detaljplan för både en kommunal och en privat parkeringsanläggning på norra Kvarnholmen pågår just nu. Detta kommer innebära ett rejält netto-tillskott av parkeringsplatser. Därtill pågår andra dialoger om investeringar på Kvarnholmen.

Det är åtgärder av detta slag som kommer avgöra om Kvarnholmen ska vara ett regionalt centrum också i framtiden. Någon krona upp eller ned på parkeringsavgiften är i det sammanhanget inte avgörande. Hade det varit så enkelt så hade naturligtvis en aktör som Baronen redan tagit bort parkeringsavgifterna eller i alla fall anpassat dem nedåt mot den kommunala taxan.