Ny start för Berga!

De senaste veckornas bränder i Berga centrum manar till eftertanke. Jag kommer aldrig försvara kriminalitet och förstörelse. De boende i ett område ska kunna känna sig trygga. Här har polisen en viktig roll när det gäller Berga centrum.

Vi måste dock se djupare kring detta och ta signaler om utanförskap på allvar. Det är bara vara ärlig och säga att utvecklingen i Berga centrum inte har varit positiv de senaste åren. Otaliga möten har hållits med hyresgäster, butiksinnehavare och företrädare för fastighetsägaren. Detta har skett på kommunens initiativ. Jag har själv deltagit på några, andra möten har genomförts av näringslivschefen.

Det finns stora möjligheter att vända utvecklingen i Berga Centrum. Upptagningsområdet för Berga centrum ökar konstant genom den bostadsproduktion som sker ibland annat Ljusstaden. Inom kort bjuder kommunen in aktörer för att bebygga delar av Karlssons äng där det finns en färdig detaljplan, även för Bergagården pågår just nu arbetet med ny detaljplan för nya bostäder. För Berga centrum finns sedan länge ett färdigt planprogram som möjliggör både bostäder och mer handel.

Under resans gång har kommunen också varit tydlig med att vi inte kommer släppa fram ytterligare spridda handelsetableringar inom livsmedel vid sidan av exempelvis Norrliden och Berga. Detta för att skapa goda framtidsmöjlighet för de redan befintliga centrumen.

De möten som har hållits har inte resulterat i någonting. Intresset för utveckling, underhåll och skötsel har varit minimalt från den befintliga ägaren av Berga centrum. Mot den bakgrunden har jag också uppmanat dem att sälja till någon annan fastighetsägare. Sedan i somras ligger också den nuvarande fastighetsägarens bestånd ute till försäljning via DTZ. Jag har själv haft kontakt med både mäklaren och intressenter. Min förhoppning är att en försäljning genomförs inom kort, gärna till en lokal intressent. De tidningsartiklar och rapporter om bränder i Berga centrum har sänts till mäklaren för att visa på behovet av ett avslut.

Får vi en ny fastighetsägare på plats får kommunen, handlarna och hyresgästerna en part som det går att föra en utvecklingsdialog med. Jag är övertygad om att det snabbt går att vända utvecklingen i Berga centrum. Underlaget finns för växande handel, de boende vill ha utveckling, handlarna i centrum vill satsa och kommunen är naturligtvis beredd att göra allt vad som står i vår makt för att möjliggöra utveckling. Det är något vi har drivit i flera år nu men inte kommit någonstans på grund av en fastighetsägare som inget velat göra.

I det korta perspektivet handlar det om att få slut på bränderna. Där gör polisen stora insatser men också socialförvaltningen. I det längre perspektivet handlar det om lyfta hela Berga centrum med omnejd. I ett sådant arbete ska naturligtvis kommunen vara en aktiv part tillsammans med alla andra aktörer. Ett första steg i en ny start för Berga centrum kommer tas om några veckor då jag kommer bjuda in till ett öppet möte om hur vi ska vända utvecklingen. Förhoppningsvis är då också en försäljning genomförd. Då kan också den nya fastighetsägaren delta. 

Med detta som grund skapas goda möjligheter att genomföra stora investeringar i Berga centrum. Investeringar som sänder en tydlig signal om att förfallets tid är över.