Lägg käbblet åt sidan!

Idag samlas det nyvalda kommunfullmäktige i Kalmar. På dagordningen står budget för de kommande åren och val av nämnder och styrelser. Om allt går enligt valberedningens förslag så väljs jag för tredje gången till ordförande i kommunstyrelsen. Idag väljs också nya ordförande i tunga nämnder såsom socialnämnd, servicenämnd, samhällsbyggnadsnämnd och barn- och ungdomsnämnd. Vi socialdemokrater bröt återigen rikstrenden och gick framåt i det senaste valet. Det förtroendet kommer vi att förvalta genom ett öppet och ödmjukt ledarskap som sätter Kalmar först.

Kalmar har större möjligheter än vad vi har haft på väldigt länge. I den senaste lågkonjunkturen har vi fått ett mycket tydligt kvitto på att vi är igenom strukturomvandlingen. Det syns när det gäller jobben. För fyra år sedan hade Kalmar den högsta arbetslösheten av våra jämförelsekommuner, Halmstad, Kristianstad, Växjö och Karlskrona. Nu ligger vi stadigt lägst. Bland ungdomar är skillnaden skrämmande stor. I Kalmar ligger ungdomsarbetslösheten inklusive åtgärder på 9 procent, i Karlskrona är den nästan 16 procent. Jag är glad över Kalmars utveckling men långtifrån nöjd. Arbetslösheten måste ned ytterligare. Varje satsad krona på att ge en människa ett arbete är en investering i den enskilda individen och i samhällsekonomin.

Vi har under de senaste åren satsat hårt på att Kalmar ska bli mer attraktiv för både invånare och besökare. Det handlar om hög kvalité i den kommunala verksamheten men också om satsningar som arenan, Kalmar slott och gästhamnen. På några få år har Kalmar etablerat sig på tio i topp listan när svenskarna rankar sommarstäder. Nyligen kom en undersökning av framtida boendekommuner. I den kom Kalmar på en fantastisk sjundeplats. Lägger man därtill ett högt nyföretagande, ordning och reda i ekonomin och skapandet av Linnéuniversitetet så vågar jag påstå att Kalmar har ett helt annat utgångsläge än för bara några år sedan. Jag vill att vi utnyttjar denna position och tar ytterligare kliv framåt. Vi behöver bryta den negativa utveckling som regionen haft under så många år.  

Låt mig redogöra för några av de punkter som jag tror är avgörande framåt:

1. Infrastrukturen måste förbättras. För en månad sedan tog vi beslut om att förskottera förbifart Rinkabyholm, detta efter mer än tjugo år av diskussion. Mot bakgrund av vårt geografiska läge är flygplatsen strategisk. Antalet avgångar har ökat drastiskt sedan kommunen tog över flygplatsen för fyra år sedan. Vi måste därtill bygga ihop Kalmar, Karlskrona och Växjö genom pendeltåg. Restiden måste under timmen. Vi behöver gå mot en helt gemensam arbetsmarknadsregion i sydost. I andra delar av landet har man lyckats knyta ihop städer genom kollektivtrafik, effekten har blivit dramatisk. Samtidigt ska vi göra Kalmar kommun rundare genom andra pendeltåg som stannar i tätorter som Trekanten och Läckeby. Det här kommer inte att ske över en natt men den politiska inriktningen från Kalmar kommun måste vara glasklar. Ingen annan kommer att driva dessa frågor åt oss.

2. Vi ska utnyttja vårt läge vid vattnet och den fantastiska kulturmiljö som bland annat finns på Kvarnholmen. Detta är en av Kalmars starkaste konkurrensfördelar. Det har vi nyttjat i alltför liten utsträckning. Mer bryggor, fler strandpromenader men också fler bostäder och ett parkeringshus i Kalmars centrala delar. Vi vill gemensamt med näringen arbeta för att Kvarnholmen ska bli Årets stadskärna under något av de kommande åren. Utan fler bostäder och ett mer attraktivt Kvarnholmen kommer dess position som centrum sakta att försvagas. Det vill vi inte medverka till.

3. Under 1900-talet har alltid bostadsproduktionen följt befolkningsutvecklingen. Fram tills nu. Det byggs på tok för få bostäder i Sverige och det som byggs är dyrt. Prisnivåerna kan en kommun bara förändra på marginalen men bostadsproduktionen kan vi påverka. Min enkla tes är att de kommuner som bygger mycket bostäder, ligger vid vatten, är universitetsorter, har god jobbtillväxt, skapar ett rikt utbud av kultur/nöjen och har hög kvalite på den kommunala verksamheten blir stora vinnare framåt. Därför fördubblas nu antalet detaljplaner. Vi ska bygga i hela kommunen och vi satsar rejält på att öka attraktiviteten med idrott, kultur och evenemang.

4. Ordning och reda i den kommunala ekonomin. Under den gångna mandatperioden har mycket fokus lagts på att få en hållbar ekonomi i Kalmar kommun. Vi behöver göra överskott för att ha råd med investeringar. Även 2010 ser ut att bli ett bra år med ett resultat på omkring 100 miljoner kronor. 2011 är mer bekymmersamt för alla kommuner. Skatteintäktsökningen är den lägsta någonsin, 1.4 procent samtidigt som lönerna stiger med 2.5 procent. Regeringen hjälper inte heller till, det tillfälliga konjunkturstödet som fanns valåret 2010 försvinner nästa år. För Kalmar kommun innebär det en minskning med 42 miljoner kronor. I ett sådant läge måste man vara försiktig.

5. God dialog med vårt eget växande näringsliv. Vi upplever just nu en stor optimism i det lokala näringslivet. Samtidigt ökar vårt nyföretagande kraftigt. Sett per invånare så har vi högst nyföretagande bland våra jämförelsekommuner. Bildandet av Linnéuniversitet, satsningen på Kalmar Science park och en hungrig näringslivsenhet tror jag är en del av förklaringen till detta. Under hösten har vi också bildat ett näringslivsråd för att ytterligare öka samverkan. Vi kommer fortsätta göra företagsbesök varje onsdag. Genomföra branschöverläggningar, Guldfest och Friska steg.

6. Kalmar har blivit en riktig sommarstad men också en stad där shopping lockar besökare under hela året. Den absoluta huvuddelen av de som handlar i Kalmar kommer inte från Kalmar. Turistbranschen har antagit en strategi som innebär att omsättningen inom besöksnäringen ska fördubblas fram till 2020. För att nå detta ska man satsa på 35 utvalda destinationer. Kalmar ska givetvis vara en av dem men då gäller det att vi bestämmer oss för det och har en tydlig ambition om att ta ett steg till.Vårt fokus bör vara att fortsätt vara attraktiv som handels- och sommarstad men växla upp det genom en tydlig strategi för idrotts- och shoppingturism.

7. Hela Kalmar ska leva. 2008 blev Kalmar utnämnd till Årets Landsbygdskommun. Det gladde oss eftersom det var första gången en residenskommun fick utmärkelsen. Vi kommer under den kommande perioden genomföra utvecklingsdialoger i våra tätorter, fortsätta satsa på byggnation av villatomter i hela kommunen. Vi kommer också fördjupa dialogen med lantbruket och livsmedelsindustrin för att haka på LRFs ambitioner om ökad svensk livsmedelsproduktion. Kustmiljöarbetet fortsätter. Sporthall ska byggas i Rockneby och Ljungbyholm. Vi ska som kommun göra allt för att det ska vara stad och land, inte stad mot land.

8. Vi vill starta ett framtidsarbete för ”Kalmar 2020”. Det är min förhoppning att vi ska kunna enas om detta framtidsdokument mellan Kalmars politiska partier. Därför kommer jag idag, på kommunfullmäktige, rikta en bred inbjudan till detta arbete. Det är min förhoppning att politiken genom gott samförstånd och samarbete ska kunna utnyttja den position som Kalmar nu har. Att vi inte ska låta partipolitiskt käbbel och prestige bli ett hinder för tillväxt och utveckling i vår fina kommun. Tvärtom ska vi nu utnyttja att vi till skillnad från många andra kommuner har en hygglig politisk stabilitet.