Nya kommunfullmäktige

Igår hade vi första mötet med det helt nyvalda kommunfullmäktige. Vi valde om Roger Kaliff som ordförande med Birgitta Elsfström och Göran Häggfors som vice. Vi valde också valberedning och beslutade om den politiska organisationen framåt.

Mötet inleddes dock som vanligt med lite interpellationer. Jag hade fått ett antal, en av dem kom från Inger Hilmansson (fp) och handlade om på vilket sätt vi utser ”externa ledamöter”  i kommunala bolag.

Ni kan läsa mitt svar nedan:

———————————– 

I Kalmar kommun har vi tolv bolag som är helt eller delvis ägda av Kalmar kommun. I fyra av dem finns det i bolagsordningen angivet att styrelsen ska bestå av företrädare som ej är politiska företrädare.

Därutöver kan naturligtvis de politiska partierna i både bolag och nämnder själva välja att avstå politiska mandat för att man vill ge möjlighet åt annan kompetens i en bolagsstyrelse. Så har socialdemokraterna exempelvis gjort när det gäller Kalmar Airport där Ronny Nilsson är ordförande.

Mot bakgrund av att Inger Hilmansson själv i sin interpellation skriver att ”företagare är bättre än politiker på att styra företag” så ska det bli mycket intressant att se hur många platser folkpartiet själva avstår för att släppa in just företagare istället för politiker.

När det sedan gäller dessa fyra olika bolag så stadgas följande i bolagsordningarna:

Kalmar Science park

Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare. Av dessa ska fyra ledamöter och 1 suppleant företräda näringslivet. Dessa ledamöter hämtas från berörda företag, Föreningen Science parks och Linnéuniversitet.  

Destination Kalmar

Styrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 2 ersättare. Av dessa ska fyra ledamöter företräda näringslivet i Kalmar. Tre av dessa är nyvalda och har rekommenderats av företag som är partners i Destination Kalmar.

Kalmar hamn

Styrelsen består av 7 ledamöter och fyra ersättare. Av dessa ska två ordinarie ledamöter och en ersättare representera näringslivet i Kalmar hamn.

Kalmar Airport

Styrelsen består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Av dessa ska 3 ledamöter och en ersättare företräda näringslivet i regionen.

Jag tycker det är bra att vi möjlighet att ta in externa ledamöter i ovan nämnda styrelser. Jag skulle dock vilja se över respektive bolagsordning så att dessa blir mer flexibla. Exempelvis bör det vara möjligt för Kalmar Airport att ta in en styrelseledamot från exempelvis Regionförbundet.

När det sedan gäller tillsättningar av personer i styrelser så vill jag vara tydlig med att det i alla lägen är ägaren som tillsätter och står bakom de styrelser som finns. Mot den bakgrunden kommer jag inom kort bjuda in tillträdande presidier i respektive berört bolag, presidiet i Kalmar kommunbolag, berörd VD samt valberedningens presidium. Utifrån detta läggs sedan förslag till valberedningen/kommunfullmäktige på vilka personer som ska väljas som externa ledamöter i respektive ovan nämnda bolag.