Svar på artikel från Lärarförbundet

Lärarförbundets ordförande Jeanette Kennerfalk skrev den 12/4 en artikel med rubriken ”Stöd oss, politiker”. Vi vill inte föregripa de pågående avtalsförhandlingarna om lönerna centralt. Däremot kan vi utan tvekan ställa oss bakom uppfattningen att lärarkåren är en av de viktigaste yrkesgrupperna i ett samhälle. Utan bra lärare, kan vi inte heller få en bra skola.  Med rätt sorts förutsättningar kan lärare uträtta underverk med barnen. Vi är själva småbarnsföräldrar och ser dagligen på våra barn hur de trivs och utvecklas i förskolan. Som socialdemokrater är vi måna om att skolan ska ge alla barn, oavsett förutsättningar, rätten att utvecklas och nå kunskapsmålen.

 

Kalmar kommun har en mycket kompetent lärarkår som når fantastiskt fina resultat. Låt oss ge tre exempel:

 

1. I Kalmar är elevernas behörighet till gymnasiet högre än riket.

2. När Lärarförbundet rankar Sveriges Bästa skolkommun hamnar Kalmar på 14:e plats.

3. Kommunens årliga medborgarundersökning visar att invånarna är nöjdare med verksamheten än riksgenomsnittet, och då framför allt med förskolan som får toppbetyg.

 

Vi är stolta över det framgångsrika arbete som lärarna utför. Samtidigt är det viktigt att också berätta att lärarna ofta har en svår arbetssituation. Segregation och arbetslöshet skapar otrygga hemförhållanden och därmed otrygga barn i skolan. Det är därför viktigt att värna en rättvis fördelning av skolans resurser. Här saknar tyvärr många kommuner ambitioner och verktyg. I Kalmar kommun däremot fördelas elevpengen ut till skolorna efter socioekonomiska faktorer. Får vi socialdemokrater fortsatt förtroende efter valet i september ska den här modellen utvecklas ytterligare.

 

Vi vet även att många lärare upplever arbetet som stressigt och pressat. Att i det sammanhanget försämra lärarnas arbetstider som har föreslagits tycker vi är fel. Istället borde arbetsgivarna inom skolområdet driva frågan hur vi gemensamt bättre kan kraftsamla för att förbättra elevernas kunskapsresultat ytterligare. En strid mellan oss arbetsgivare och lärarkåren om arbetstiderna löser inte de utmaningar som finns i skolan.

 

Givetvis hänger skolresultaten också samman med hur mycket resurser samhället avsätter till skolan och förskolan. ”Skolan kan inte vänta på bättre tider”, skriver bland annat lärarförbundets ordförande. Vi instämmer i det påståendet! Det var bland annat därför som vi 2008 höjde kommunalskatten med 40 öre. Utan den skattehöjningen hade finanskrisen slagit oerhört tufft på bland annat skolan.

 

Dessvärre delar den moderatledda regeringen inte synen på att skolan behöver mer resurser. Regeringen föreslår nedskärningar i statsbidragen till kommunerna på 12 miljarder kronor, varav 55 miljoner kronor tas från Kalmar. Regeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar före satsningar på barnen i skola och förskola. Vi kan nu i efterhand konstatera att vi gjorde rätt bedömning när vi inte lade ut statsbidragen i driften som bland annat Lärarförbundet uppmanade oss till.

 

Istället har vi tagit vårt arbetsgivaransvar och under de senaste åren prioriterat att genomföra ett stort omställningspaket. Till skillnad från övriga kommuner – som alla brottas med minskade elevkullar och därmed minskat personalbehov – bestämde Kalmar kommun att avsätta särskilda medel för att kunna behålla unga nyutbildade lärare i organisationen. Vi har på så sätt hittills kunnat undvika uppsägningar genom att istället erbjuda särskild avtalspension.

 

Även om lågkonjunkturen har inneburit besparingar i Kalmar kommun har vi försökt att undvika kvalitetsförsämringar. När vi tittar på kommunens undervisningskostnader per elev så ligger Kalmar väl till i jämförelse. Vi satsar mer pengar än både riket och jämförbara kommuner. Vårt mål är att försöka behålla denna situation. Vi vill kvalitetssäkra Kalmars skolor och förskolor.

 

Däremot ligger kommunen lite sämre till när det gäller personaltätheten inom fritidshemmen. Trots det svåra ekonomiska läget bestämde vi oss därför att avsätta två miljoner kronor extra till fritidshemmen för 2010. Framöver behövs det troligen göras ytterligare kvalitetshöjningar inom fritidshemmen för att bland annat minska barngruppernas storlek. Det ansvaret är vi beredda att ta.

 

Vi vill utveckla Kalmars skolor och förskolor. Vårt mål är att alla barn i kommunen ska få de chanser som en bra skolgång ger. Det är en investering i framtiden – i barnens kommande möjligheter och ytterst i svensk konkurrenskraft.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

 

Jonas Hellberg (S)

2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden