Uttalande om utredning kring nytt Kulturhus

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att flytta Kulturskolan och Monokrom till Tullbroskolan och därmed möjliggöra ett mer samlat kulturcentrum kring biblioteket i Kalmar. Parallellt med detta finns ett beslut om att utreda nya lokaler för Byteatern som idag finns i hamnen. För att klara verksamheten till dess att man får nya lokaler finns nu förslag om en renovering och utbyggnad av den befintliga Byteatern. 

Mot denna bakgrund uttalar nu kommunalråden för de tre majoritetspartierna följande:

–          Under den senaste tiden har vi alltmer diskuterat om denna inriktning är den långsiktigt bästa för de verksamheter som berörs. Vi vill därför komplettera den befintliga inriktningen med ett helt nytt underlag där vi samlar biblioteket, kulturskolan, Byteatern och Monokrom i ett helt nytt kulturhus på norra Kvarnholmen.

–          Genom att inrymma alla dessa verksamheter i ett hus kan man uppnå samordningsvinster och samarbete men också möjliggöra en totalt lägre lokalyta än vad som skulle bli fallet om verksamheterna ej låg samlat. Analysen som nu ska göras går ut på att samla ihop dagens hyreskostnader, uppskatta de idag planerade investeringskostnader för Tullbro-alternativet och nya lokaler för Byteatern och lägga ihop detta med en uppskattad försäljningsintäkt för bostäder vid nuvarande Tullbroskola och Bibliotek.

–          Denna samlade analys ska sedan ställas mot varandra. Antingen landar vi då i att fortsätta på den inslagna vägen med ett kulturcentrum på Tullslätten med en ny byggnad för Byteatern i området eller så landar vi i ett samlat Kulturhus för all verksamhet. Med dessa två alternativ kan politiken i dialog med företrädare för verksamheten och våra kommuninvånare ta ställning till vilken väg vi ska gå. Naturligtvis är ekonomin en oerhört viktig komponent.

Detta utredningsuppdrag kommer att lämnas till kommunstyrelsen inom kort och innebär att ombyggnationen i Byteaterns befintliga lokaler i hamnen stoppas. Under torsdagen diskuterades också detta utredningsuppdrag i Kultur- och fritidsnämnden.