Kalmar Fortsatt Framåt

Kalmar Fortsatt Framåt! – Artikel i Barometern 20 mars 2010

Om några veckor är det fyra år sedan jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Det har varit några spännande och oerhört intensiva år. Naturligtvis har det funnits dagar då man undrat över om man är riktigt funtad som tar på sig ett uppdrag av det här slaget men genomgående har det ändå varit väldigt stimulerande.

Efter en del funderande har jag också svarat ja när partiets valberedning ställt frågan om att kandidera för ytterligare en period. Idag fattar partiet beslut om vilka som ska vara våra kandidater i valet.

Socialdemokraterna i Kalmar är ett parti i medvind. Vi går mot strömmen och ökar medlemsantalet rejält. Vi hade över hundra personer nominerade till vår valsedel. Många av dem är nya. Det innebär att vi kommer att ha en fylld valsedel med företrädare som speglar hela samhället. Här finns studenten, undersköterskan och VDn. Här finns unga och gamla. Det finns inget parti i Kalmar som i höstens val ställer upp med en sådan bredd.

Vi kommer att gå till val med devisen ”Kalmar Fortsatt Framåt!” Vi är stolta över vad vi har åstadkommit men vi är långt ifrån nöjda.

Grunden för mitt politiska arbete är att Kalmarregionen ska vara så pass attraktivt att barn och ungdomar som idag växer upp själva ska kunna avgöra om man vill vara kvar här när man blir äldre. Denna valfrihet fanns inte när jag var yngre. Kalmarregionen präglades av nedläggningar och pessimism. Utbildningsutbudet var begränsat och arbetsmarknaden svag. En stor del av mina generationskompisar valde att flytta från regionen.

Under de senaste åren har vinden vänt. Vi har lagt en grund, skapat ett antal bottenplattor, som gör att Kalmar nu har möjlighet att gå rejält framåt.

*       Vi har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner, Halmstad, Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Vi ligger under riksgenomsnittet. För några år sedan låg vi alltid sämst till. Jag ägnar huvuddelen av min arbetstid åt att främja ökad sysselsättning. Detta genom tät dialog med befintligt näringsliv men också genom att ständigt försöka locka nya företag till Kalmar. Även när det gäller nyföretagande så ligger Kalmar bäst till bland jämförelsekommunerna. När nu Kalmar blivit universitetsstad ökar förutsättningarna för att nyföretagandet ska öka ännu mer. Att stimulera och uppmuntra till att idéer som växer fram på universitetet blir till företag och att dessa stannar kvar i regionen är en av de viktigaste uppgifterna de närmaste åren.

*       Oavsett om det är Lärarförbundet, SCB eller Sveriges kommuner och landsting som mäter och jämför så får Kalmars kommunala verksamhet höga betyg. Inom skol-området ligger vi enligt båda lärarfacken bland de tjugo bästa i landet. När SCB varje år ber Kalmarborna sätta betyg alla kommunala verksamheter så blir betyget högt. I SKLs jämförelser får äldreomsorgen goda betyg. Ibland anklagas jag för att vara ”fixerad” vid denna typ av undersökningar och jämförelser. Jag tar den anklagelsen med ro. Benchmarking måste även offentlig sektor ägna sig åt. I det arbetet ska Kalmar inte jämföra sig med övriga kommuner i länet, vi ska ta spjärn mot kommuner som är större och mer jämförbara. Då skärper man sig och lägger en grund för att ligga i topp.

*       Från och med årsskiftet har vi, i konflikt med de borgerliga partierna, drivit igenom ett beslut som går ut på att vi ska fördubbla antalet detaljplaner. Från 20 till 40. Under året blir en översiktsplan klar för hela kommunen. Vi måste öka antalet bostäder som byggs varje år. Tittar man tillbaka under 1900-talet så kan man se hur bostadsbyggandet följt befolkningskurvorna. Det sambandet är nu brutet. Antalet personer som kommer ut på bostadsmarknaden de kommande åren ökar kraftigt, samtidigt är byggandet rekordlågt. I andra kommuner görs inga extra insatser för att möta detta, en del drar till och med ner. Min enkla tanke är att Kalmar med sin närhet till vatten, sin kulturmiljö, sitt nya universitet, sin hyggliga balans på arbetsmarknaden har ALLA förutsättningar att blir riktigt attraktivt om vi dessutom är en av få städer som har hög bostadsproduktion. Den grunden läggs nu. Ibland ska man gå mot strömmen. Detta är ett av de områden som vi nu gör det.

*       Den fördjupade översiktsplanen för centrum tar hänsyn till vatten, kulturmiljö, trafik, boende och besöksstaden. Med detta som grund kan Kalmar centrum, Kvarnholmen, äntligen utvecklas. Den arkitektur och den kulturmiljö som vi har i centrala Kalmar är helt unik och Kalmars kanske främsta attraktionsfaktor. Runt Malmfjärden ska en strandpromenad anläggas med bryggor, visionen är att göra Malmfjärden badbar. Fredriksskans bebyggs och gästhamnen lyfts. Före sommaren kommer kommunen att gå ut till marknaden och genomföra en markanvisningstävling för kvarteret vid landstingshuset. Här vill vi skapa möjlighet för en livsmedelsbutik, bostäder och ett större parkeringshus. Kommunens insats för att åstadkomma detta blir marken. Genom att satsa rejält på våra vattenmiljöer, fler bostäder och bättre trafikmiljö lägger vi grunden för att Kvarnholmen inte bara ska överleva utan tvärtom vara en motor för det framtida Kalmar.   

*       Genom våra utvecklingsdialoger och fokus på varje tätort växer nu hela Kalmar. Vi har under de senaste åren köpt in mark i Läckeby, Ljungbyholm och Trekanten. Vi har satt mål om att planlägga 500 villatomter mellan 2008 och 2010. Det kommer vi att klara. Genom att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen så har vi i Kalmar, till skillnad från många andra kommuner, ingen diskussion om skolnedläggningar utanför centrum. Vi har visat att vi menar allvar med att hela kommunen ska leva. Det har vi också visat genom att bygga sporthallar i både Trekanten och nu snart i Rockneby.

*       Vi har under den här mandatperioden finansierat och bekostat utredningar när det gäller vår infrastruktur. Det har inneburit att förbifart Rinkabyholm nu finns med i Vägverkets plan. Vi har arbetat för en fördubblad arbetsmarknadsregion genom att korta restiden mellan Kalmar och Växjö. Detta kan nu ske genom ytterligare fyra mötesstationer. Förra helgen hade Banverket annonser om samråd för dessa. Finansieringen sker genom regionala medel. Staten är som vanligt inte beredd att satsa särskilt mycket i vår del av landet. Jag är positiv till de näringslivsföreträdare som nu försöker få staten att ta sitt ansvar för sydöstra Sverige. En ny regional flygplats kräver omfattande investeringar också i vägar och järnvägar. Det är ett ansvar som kommunerna aldrig kan bära. Givetvis skulle en sådan investering på mellan 3-4 miljarder vara ett lyft för hela sydöstra Sverige.    

*       En av de snabbast växande branscherna i världen är besöksnäringen. I Kalmar har vi i strid med de borgerliga partierna satsat rejält på besöksnäringen. Vårt redskap för detta är Destination Kalmar där vi gemensamt med näringslivet satsar rejält för att Kalmar ska växa och utvecklas som attraktiv besöksstad. Under de senaste åren har vi lyckats väldigt väl. Denna sommar kommer med stor sannolikhet att bli ännu en rekord-sommar. Utmaningen de kommande åren är att förlänga säsongen. Här har Öland gått före med sin Skördefest.

*       Grunden för all kommunal verksamhet är ordning och reda i ekonomin. Under den här mandatperioden har vi arbetat stenhårt med att bygga Kalmars ekonomi långsiktigt stark. Kvittot fick vi under 2009 när vi trots rekordlåga skatteintäkter gjorde ett resultat på över 80 miljoner. Andra politiker får gärna kalla mig ”alltför kameral”. Att ha god ordning i ekonomin är inte bara viktigt för kommunen som kommun. Det är också viktigt för vårt näringsliv och för kommuninvånarna. Är det kaos i ekonomin så blir besluten ryckiga och oförutsägbara. En sådan miljö lockar vare sig nya invånare eller nya företag.  ´

*       Under hela den här mandatperioden har jag försökt utöva ett ledarskap som har inneburit att vi så långt som möjligt ska ta beslut över de traditionella och mycket föråldrade blockgränserna. Kalmar är ingen stor kommun. Om vi ska klara av de utmaningar vi har framför oss så måste vi sätta Kalmars bästa före de snäva partiintressena.

 Trots allt detta. Trots denna goda grund måste vi se nyktert på vårt utgångsläge. Kalmar län är det enda län som idag har en lägre befolkning än vad vi hade på slutet av 1800-talet. Vi har en undermålig infrastruktur, vi har i regionen en hög andel äldre och en låg utbildningsnivå.

Klarar vi av att använda dessa bottenplattor. Klarar vi att förvandla dem till trampoliner så har vi stora förutsättningar att ge de barn och ungdomar som idag växer upp i regionen en valfrihet att själva avgöra om de ska vara kvar eller ej. Och, visst finns det hotbilder. De allra största hoten just nu är att vi blir mätta och nöjda. Att vi slår oss till ro med att ha landat ett universitet, en arena och IKEA. Det skulle vara ett ödesdigert misstag. Istället ska vi använda detta som exempel på att Kalmar kan. Att det går att bryta en negativ utveckling. Med andra ord: Kalmar måste Fortsatt Framåt.

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande