9 miljoner till Kalmarsund

En av de punkter som jag lanserade när jag tillträdde som kommunalråd 1 april 2006 var en satsning på vår kustmiljö. Vi skulle ta fram konkreta åtgärder som skulle ge ett friskare Kalmarsund. För att åstadkomma detta tillsattes Kalmarsundskommissionen under ledning av förre miljöministern och Kalmarbon Olof Johansson.

I kommíssionen ingick folk från LRF, Länsstyrelsen, Högskolan, Kalmar kommun och företrädare för den lokala kustmiljögruppen i norra Kalmar. Man satte ingång sitt arbete och kom ganska snabbt fram till att man hade väldigt mycket gemensam kompetens.

Ett antal förslag till åtgärder presenterades, bland annat inköp av maskiner som kunde lånas ut till lokala grupper (till exempel vassröjningsaggregat), en tjänst för samordning (Anna Thore), och olika projekt för att minska läckaget av kväve och fosfor, bland annat våtmarker och musselodlingar.

Hela det här arbetet har varit mycket lyckosamt och faktiskt innteburit att vi hamnat i nationell framkant. Detta var särskilt tydligt när vi blev inbjudna en heldag till miljödepartementet för att beskriva hur vi arbetade.

Jag tror framgångsfaktorerna huvudsakligen är två:
– Dels ett väldigt stort krav på att insatserna ska vara konkreta. Rapporternas och utredningarnas tid får vara förbi.
– Dels ett väldigt stort fokus på att arbetet ska bedrivas underifrån. När arbetet startade fanns en fungerande lokal kustmiljögrupp. Nu finns det femton!

För något år sedan ombildades Kalmarsundskommissionen till att inte bara omfatta Kalmar. Nu är det samtliga kommuner utmed kuststräckan som är med. Syftet med det är att kunna utbyta kunskap men också agera mer samfällt i olika insatser. Vi kan också med en helt annan kraft göra gemensamma ansökningar om medel.

En sådan ansökan gjordes före jul på totalt 23 miljoner kronor. Hittills har vi fått beviljat 9 miljoner kronor.

Här ingår bland annat miljöstationer för båtar. Ett av våra stora problem idag är att båtägarna tömmer sitt latrin på djupt vatten ute i Kalmarsund. Med tanke på att stränderna är ganska grunda så blir dessa tömningar som en energi-kick för till exempel alger. Med miljöstationer i våra gästhamnar utmed kusten hoppas vi kunna minska detta problem. Kalmar har en sådan sedan 2006. 

Vi har också fått medel till gemensamhetsanläggningar inom enskilda avlopp.