Budgetjusteringar som gör skillnad

Vi presenterade i våras en ”Budget för framtidstro”. Att vi som majoritet lyckades lägga fram en budget för Kalmar kommun utan nya, stora besparingar mitt i en intensiv lågkonjunktur kändes mycket bra. När vi nu reviderar budgeten så blir det också utan nya besparingar. Vi har under hela denna mandatperiod arbetat hårt med att få ordning och reda på ekonomin. Det arbetet påbörjades redan under 2007 och när lågkonjunkturen slog till under hösten 2008 vidtog vi ytterligare åtgärder. Det har vi glädje av idag. Hade vi stuckit huvudet i sanden som den borgerliga oppositionen gjorde vid det tillfället så hade vi i år haft ett underskott som vi skulle behöva återställa under 2010.

Kalmars utveckling har varit positiv de senaste åren. Under 2009 har befolkningsökningen tagit fart ordentligt, klart över de mål vi har i budgeten. Trots varsel och uppsägningar på arbetsmarknaden kan vi konstatera att arbetslösheten här är lägre än i riket och i jämförelsekommunerna. Detta är ett trendbrott. Kalmar brukade ligga sämst till när det gäller arbetslöshet.

Kalmar är idag en stad på mångas läppar. När svenskar tillfrågas om typiska svenska sommarstäder hamnar Kalmar på tio i topp listan. För att fullfölja den lyckade satsningen med visitse.se ihop med Öland och Glasriket tillförs Destination Kalmar en miljon kronor under 2010. Succén i Krusenstiernska, musik på Larmtorget, Kalmar marknad och Stadsfesten är något av allt annat som stärkt Kalmars anseende.

Utrymmet för nya satsningar i dessa tider är inte stort. Den moderatledda regeringen har höjt statsbidragen för landets kommuner och landsting endast för valåret 2010. Till skillnad mot våra rödgröna partier på riksplanet vägrar regeringen ge långsiktiga besked om statsbidragen för åren 2011-2012.

Trots detta har vi ett utrymme. Ett utrymme som vi skapade just genom de tidiga åtgärderna 2008. Vi kan därför göra några viktiga satsningar även under 2010 och framåt. År då många kommuner istället tvingas panikspara.

* Antalet äldre ökar och därför tillförs äldreomsorgen drygt 40 miljoner kronor under 2010-2012. Därutöver görs vissa engångssatsningar. Vi lägger bland annat in 4,5 miljoner kronor så att hemrehabilitering blir verklighet i hela Kalmar. Vi satsar på hemsjukvården. När omsorgen i Kalmar mäts får den höga betyg. Med dessa satsningar kommer vi fortsatt ligga främst.

* Vårt föreningsliv gör ett otroligt jobb men är liksom övrig verksamhet hårt drabbad i kristider. För att underlätta situationen höjs föreningsanslagen med en miljon kronor årligen fram till 2012. Dessutom tillförs föreningslivet 1,5 miljoner kronor som ett engångsbelopp för egna investeringar.

* Vi har en fantastisk kulturskola som gör mycket för våra barn och ungdomar. Tyvärr stängs vissa ute från denna verksamhet då avgifterna är alltför höga. Nu lägger vi in en miljon kronor fram till 2012 så att dessa avgifter kraftigt kan sänkas.

* För att bibehålla vår goda utveckling på arbetsmarknaden avsätts två miljoner kronor som en beredskap mot en fortsatt lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Därtill lägger vi in resurser för att skapa ytterligare 200 sommarjobb för ungdomar. Förra årets brytpraktik genomförs även nästa år. Vi avsätter också 10 miljoner kronor för att kunna genomföra Kalmar-lyftet. Det handlar om att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna finnas i skolan, äldreomsorgen, genomföra tätortsförsköning, jobba med stränder och motionsslingor. Därutöver hoppas vi med detta kunna ge föreningslivet stöd.  Vår inriktning är tydlig: aktivitet istället för passivitet.

* Det byggs som aldrig förr i Kalmar. Då allt fler barn föds, måste vi hänga med och erbjuda plats i förskolan. Det har under de senaste åren har det byggts över 20 nya förskoleavdelningar. Under 2010 byggs nya avdelningar i Rinkabyholm, Trekanten och Ögonstenen i Norrliden. Under de kommande åren blir det nya förskolor i Djurängen och Östra Vimpeltorpet.

* För att få fart på arbetet med att bli en attraktiv cykelstad satsas under 2010 en extra miljon utöver tidigare anslag på åtgärder som förbättrar våra cykelvägar.

* Vi pekar ut Gesällen, Cellgraven och järnvägsparkeringen som möjliga platser för parkeringsanläggningar. Vi vill se parkeringsanläggningar i ytterkanterna av Kvarnholmen eller i dess närhet. På det sättet hoppas vi kunna leda trafik till dessa platser. Vi ser andra kommuner som lyckats bra med en sådan inriktning, exempelvis Halmstad. Vi förlänger dessutom enhetstaxan för periodkorten så att dessa gäller hela 2010.

* I 2008 och 2009 års budget avsattes 50 miljoner kronor till ett omställningspaket. Detta innebar att anställda i Kalmar kommun kunnat gå i pension något år tidigare. Istället har yngre människor fått fortsätta sitt arbete i kommunen. Paketet har kraftigt underlättat för kommunens verksamheter i spartiderna. Omkring hundra medarbetare har lämnat sin anställning genom detta. Eftersom dessa pengar nu är slut avsätter vi ytterligare tio miljoner kronor i ett nytt omställningspaket. Huvuddelen riktas mot barn- och ungdomsförvaltningen som står inför kraftiga minskningar av elevantalet i skolan. Som ytterligare stöd avsätter vi också två miljoner kronor till fritidshemmen. Därtill lägger vi in 24 miljoner kronor till barn-ungdom och Södermöre som kompensation då antalet barn i förskolan kraftigt ökar under de kommande åren. Med detta kommer vi även i fortsättningen ligga i topp i de mätningar som görs över kvalitén i förskolan och skolan.

Kalmar är en fantastisk kommun att bo och leva i. Vi får dock aldrig slå oss till ro och bli nöjda. Majoriteten kommer alltid att fortsätta ta sitt ansvar oavsett vilken situation vi befinner oss i. Med den budget vi nu presenterat ser vi starka skäl att behålla tron på en god framtid med jämlikhet och rättvisa i vår fina kommun.

Johan Persson (S)
Birgitta Elfström (S)
Bertil Dahl (V)
Jonas Löhnn (MP)