Artikel om Kvarnholmen & WTC

Debattartikel i Barometern

 

Claes Wollentz riktar kritik mot undertecknad rörande planerna för att utveckla Kalmar centrum. Han menar att ambitionerna om utveckling av staden inte går att förena med ett värnande av Kvarnholmens unika miljö. Jag tror precis tvärtom. Självklart är det möjligt att utveckla Kalmar och Kvarnholmen utan att man för den skull förstör det som är unikt.

 

Det är precis detta samlade grepp som kommunen nu tar när det gäller Kalmar centrum. I den fördjupade översiktsplan som nu är på väg fram så vägs olika intressen samman och formar en helhet. Denna plan ska ut på samråd och sedan följas av detaljplaner som också ska på samråd och sedan slutligen följas av bygglov och sedan försäljning. Det är sålunda inte några snabba beslut som tas på något lättvindigt sätt.

 

Jag tror ingen politiker, myndighet eller Kalmarbo skulle acceptera att vi inte värnade Kvarnholmens kulturmiljö. Samtidigt, och det är viktigt, måste vi värna Kvarnholmen som centrum för handel och upplevelser. Sker inga investeringar, ingen bostadsbebyggelse eller utveckling av trafiklösningar med större parkeringsmöjligheter ja då läggs en död hand över Kvarnholmen. Konsekvenserna blir sannolikt inte omedelbara men på sikt så kommer Kvarnholmen som Kalmars naturliga centrum att utarmas. Det är knappast en utveckling som någon heller skulle acceptera. De markreservationer som nu är givna i centrum med omnejd handlar definitivt inte om att ta bort några grönområden. När det gäller Ölandshamnen så har jag aldrig fått några signaler från Kalmarborna att det skulle vara någon särskilt vacker plats idag. Tvärtom så har kommunen många gånger fått kritik för att området runt gästhamnen förfular Kalmar.  

 

Jag är politiker för att jag tror på Kalmar. Vi har under en lång rad av år haft en sämre utveckling än många av våra jämförelsekommuner. Högre arbetslöshet, mindre arbetsmarknadsregioner, färre producerade bostäder och lägre befolkningsökning. Listan kan göras lång. Nu upplever vi äntligen någon form av trendbrott. Vi har lägre arbetslöshet än jämförelsekommunerna. Vi kommer i år med stor sannolikhet att slå rekord när det gäller nya invånare. Intresset för att besöka Kalmar och uppleva vår fantastiska stad är större än någonsin. Ska vi då lägga i backen? Ska vi då säga att nu är det bra? Ska vi då slå oss till ro? För mig är svaret självklart nej. Nu handlar det istället om att ta chansen. Att bryta många års negativ utveckling och ge de ungdomar som idag växer upp i Kalmar eller studerar här en möjlighet att kunna stanna kvar om de vill det.

 

Claes Wollentz försöker sätta en bild av att vi som leder kommunen är fartblinda och uppenbarligen inte värnar kommunens utveckling. Mot den bakgrunden borde det ju gå väldigt dåligt för Kalmar. Så är det knappast.

 

Jag kan ge ett tydligt exempel på hur vi jobbar med utvecklingen av Kalmar och hur vi nu försöker forma en helhet kring utvecklingen av Kalmar centrum och Kvarnholmen.

 

Under 2007 skrevs ett samverkansavtal mellan Kärnhem och Kalmar kommun rörande etablering av ett World Trade Center i Kalmar. Motsvarande avtal skrevs med Växjö och Karlskrona kommun. Detta för att utreda förutsättningarna för en etablering som också innehöll bostäder, hotell och parkeringsanläggning reserverades ett markområde på norra Kvarnholmen.

 

Med detta som bakgrund startade kommunen under 2008 upp arbetet med en fördjupad översiktsplan för hela Kalmar centrum. I arbetet analyseras utvecklingsmöjligheter, placering för nybebyggelse, trafikfrågor, parkeringsfrågor, vattenfrågor, grönstruktur med mera. I planarbetet ingår också att analysera riksintresset och den unika kulturmiljön i centrala Kalmar.

 

I detta arbete har man landat för en annan utveckling av Norra Kvarnholmen. Området pekas ut för huvudsakligen bostadsbebyggelse i en skala som bygger vidare på Kvarnholmens kvarterstruktur. Planarbetet har också visat det olämpliga att utföra storskalig bebyggelse på Norra Kvarnholmen.

 

 Mot denna bakgrund har kommunen under hösten träffat företrädare för Kärnhem som då också uttryckt önskemål om att inom sex månader göra en värdering och exploateringsavtal för det reserverade området. Kalmar kommuns linje i detta ärende och i alla andra ärenden är att exploateringsavtal med tillhörande värdering görs efter det att detaljplan vunnit laga kraft.

 

Mot bakgrund av detta och inriktningen i planarbetet kommer jag att föreslå kommunfullmäktige att upphäva samverkansavtalet med Kärnhem rörande WTC.

Kommunen bör dock vara öppen för att vid lämpligt tidpunkt föra diskussion med Kärnhem rörande en etablering av kontorshus för WTC på annan plats.

 

När det gäller WTC har kommunen, enligt min uppfattning, agerat som vi ska göra. Vi reserverar ett område som analyseras och sätts in i sitt sammanhang. Nu har den utredningen visat att det inte var lämpligt och då häver vi reservationen.

 

En annan fråga som måste lösas långsiktigt om vi ska kunna få till stånd fler bostäder och mer verksamhet i Kalmar centrum är trafikfrågorna. I den reviderade budget som majoriteten nu lägger fram så ingår det ett uppdrag till Samhällsbyggnadskontoret och Kommunledningskontoret att analysera förutsättningarna för parkeringsanläggningar i Gesällen, Cellgraven och Slottsparkeringen. Man ska också återkomma med förslag på konkreta åtgärder när det gäller att stärka kollektivtrafiken och Kalmar som cykelstad.

 

För mig handlar kommunpolitik om att se till Kalmars bästa. Ideologi och blockpolitik får inte vara överordnat detta. Jag är övertygad om att Kalmar har goda möjligheter att ta flera kliv framåt, inte minst sedan vi från årsskiftet blir universitetsstad. Det förutsätter dock att vi vågar tro på utveckling. ”Det gaur inte” är en devis som borde skänkas till Kalmar läns museum som tema på en utställning på hur det var förr.

 

 

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande