Om Linnéuniversitetet och dess platser

Det finns många åsikter rörande placeringen av nya Linnéuniversitetet. Det är naturligt och väcker självklart många frågor. Jag har varit inne i diskussionen under ett par år, mest intensiv har processen varit under det senaste året då det har blivit helt klart att Kalmar blir universitetsstad från och med årsskiftet.

Min utgångspunkt kring detta är följande:

* Kalmar blir från årsskiftet universitetsstad. Redan idag betyder högskolan oerhört mycket för Kalmar. När universitetet bildas kommer betydelsen men också möjligheterna för Kalmar att öka rejält. Under alla samtal jag haft med mina kollegor i Växjö och Karlstad som har blivit universitetsstäder så är de väldigt tydliga på en punkt, det är en väldigt stor skillnad mellan att vara universitet mot högskola. Intresset från både studenter, forskare och näringsliv ökar betänkligt. Den fråga vi funderar väldigt mycket på nu är hur vi kan se till att det blir samma positiva effekt också i Kalmar. Mot den bakgrunden har vi bland annat satsat på Kalmar Science park som lyfts rejält. De arbetar med avknoppningar och studenter som vil starta företag. Idag finns ett 40-tal företag i inkubatorn. I Science park -nätverket finns företag med 800 anställda i Kalmar.

* Både den avgående och den tillträdande rektorn är väldigt tydliga med att man vill satsa i Kalmar. De menar att vi måste våga ta klivet från att vara en mindre högskola till att bli universitet med allt vad det för med sig. En mer samlad lokalisering nära järnvägen är avgörande för att lyckas med detta, enligt både Agneta Bladh och Stephen Hwang.

* Ett antal olika platser har då utretts för att få still stånd en mer samlad lokalisering. Malmen diskuterades inledningsvis men föll på grund av att denna placring förutsätter att man är kvar på Brofästet och i Ölandshamnen. Det skulle med andra ord bli exakt som det är idag. Då utreddes och skissades på fyra andra alternativ: Ölandshamnen, Brofästet, Elevatorkajen och Fredriksskans. Ledningen för högskolan/universitetet har hela tiden varit tydliga med att man vill ligga kvar i Ölandshamnen där man har både naturvetenskap och Sjöbefälsskolan. I utvärderingen markerade också universitetet att man inte ansåg att Brofästet uppfyllde kriterierna eftersom det ligger för långt från järnvägsstationen. Från kommunens sida har vi hela tiden betoenat att denna mer samlade lokalisering ska stärka centrum och Kalmars attraktionskraft. Mot bakgrund av denna flyttprocess inom universitetet ska vara klar först 2020 så vill vi inte binda upp hela Fredriksskans under denna period. Här vill vi istället bygga bostäder. Då återstår att utreda vidare Ölandshamnen och området kring Kalmarsalen.

* Vi håller nu på med ett planarbete kring hela centrum och också Ölandshamnen för att ta ett helhetsgrepp. I det arbetet får man nu studera hur mycket som går att få in i Ölandshamnen, detta med hänsyn taget till följande faktorer: Ändring av järnvägsspår, byggande av hotell, utnyttja befintliga byggrätter, siktlinjer mot slottet, förhandling med privat fastighetsägare, resecentrum, vägdragningar och lite till. Det enda man kan säga om detta är att området knappast är Kalmars mest attraktiva idag MEN att det kan bli det i framtiden med verksamhet året runt.

* När det sedan gäller området kring Kalmarsalen så finns idag väldigt mycket befintliga byggnader med mycket kontorslokaler. Detta område kommer, om det är möjligt, att inrymma den mindre delen av universitetet. Tänk att få till en samverkan med Kalmarsalen och härliga promenadstråk som lyfter hela den södra delen av Kvarnholmen. Också detta kommer att ta de närmaste åren att landa. Jag utesluter inte att det behöver byggas något nytt men jag är inte heller säker på att det behövs. Till skillnad från Länsmuseets chef Maria Malmlöf så tror jag att det skulle bli ett väldigt lyft för museet om det blev mer liv och rörelse på denna delen av Kvarnholmen.

Den intressanta frågeställningen kommer nu: Tycker verkligen en del politiker och debattörer att kommunen ska säga nej till ett Universitet som vill satsa i Kalmar? Tycker man verkligen inte att vi på allvar ska utreda förutsättningarna att stärka Kalmar centrum genom detta?

Vad är alternativet? Jo, vi säger att det är bra som det är och andra universitets- och högskoleorter fortsätter gasa och satsa. Kalmar tappar ett gyllene läge till utveckling. Knappast lockande.