Brev om Sandvik

Har idag skickat ett brev till Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. Ett utdrag ur brevet finns nedan..

———————————————————————————————————————————
Kalmar kommun finner det mycket anmärkningsvärt hur den inledande processen i detta ärende har skötts. Här sägs att arbetet ska bedrivas öppet och transparent. Utredningar på nationell nivå har skett och först i ett skede där man valt alternativ informeras kommuner, län och politiska partier. De kriterier för valet som anges i brevet är mycket knapphändiga och avser i princip enbart investeringskostnad, antal fastigheter i skogsmark och avstånd. Det finns en mängd frågor och faktaunderlag som borde ha belysts i de mycket kortfattade informationsbreven.

 

Kommunen anser det hade varit rimligt att Svenska Kraftnät redan då utredningsarbetet på stråknivå påbörjades hade tagit kontakt med berörda kommuner och informerat om läget.

Enligt miljöbalken ska en tidig information ske om projektets omfattning till berörda. Syftet med de tidiga kontakterna är givetvis ömsesidig information till exempel lokalt och regionalt underlagsmaterial samt planer och projekt som kan påverka utredningsarbetet. Detta för att få ett så utförligt beslutsunderlag som möjligt.

 

Några uppgifter om storlek på kabel i effekt, respektive spänningsnivå på luftledning har heller inte angetts. Detta är grundläggande fakta som är avgörande för att till exempel kunna bedöma ledningar/kablars påverkan och ingrepp i natur och landskap samt påverkan på människors hälsa och miljö.

 

Svenska Kraftnät skriver vidare i breven att man utreder nu ”olika stråk för en ledning mellan stamnätstationen i Nybro och landtagningspunkten i Sandvik”.

 

Kommunen finner det oacceptabelt att det nu ska utredas en stråkförbindelse mellan två bestämda punkter där ena punkten är fastlagd till Sandvik och detta utan att redovisa kriterier för detta val.

Det kan nämnas att Sandvik ligger inom ett mycket långgrunt kustområde med sex olika Natura 2000 områden.

I kommunens nu pågående översiktsplanering enligt PBL har lagts in förslag till nya bostadsområden söder om Sandvik vilka självklart påverkas av och påverkar en eventuell kabel och ledning.

 

Underlaget för beslut i frågan är så knapphändigt redovisat till kommunen att det starkt kan ifrågasättas om förstudien eller den ”utredning” som Svenska Kraftnät åberopar har skett enligt miljöbalkens och lagstiftningens intentioner för denna typ av projekt. När det gäller processen för delaktighet och samråd anser vi att så inte har skett i detta fall.

 

Kommunen anser att det borde ha skett en så kallad förstudie på nationell nivå där de alternativa stråkens eller korridorernas konsekvenser beskrivits och utvärderats på ett jämförbart sätt.

 

I nästa skede ska motivering ske vid val av alternativ, i enlighet med miljöbalken 2:4, med hänsyn till minsta intrång och olägenheter för människors hälsa och miljö. Efter det att stråket eller korridoren har valts sker sedan en utredning om alternativa sträckningar/linjer inom detta stråk och dessa alternativ skall också miljökonsekvensbeskrivas på sedvanligt sätt enligt miljöbalken innan val av slutlig sträckning sker. Alternativen ska avse inte enbart linjer i terrängen utan självklart också alternativ med kabel eller luftledning på hela eller delar av linjen.

 

Att kommuner och länsstyrelse kommer att bli inkopplade i ett skede då ett redan valt stråk ska utredas är inte acceptabelt. Kommunen finner till exempel att ytterligare andra landtagningspunkter inom södra delen av Kalmar läns fastlandskust borde ha utretts på jämförbart vis.

 

Sammanfattningsvis finner Kalmar kommun att utredningsarbetet hittills på nationell nivå för aktuell kabel/ledning inte bedrivits på ett acceptabelt sätt och att det inte är i enlighet med vare sig lagstiftningens intentioner eller miljöbalkens krav på tidigt samråd, dialog, medverkan eller insyn från medborgarnas eller myndigheternas sida. Det kan därför starkt ifrågasättas om inte detta bör startas om.

 

Kalmar kommun ser fram emot en dialog i ärendet snarast möjligt inför det fortsatta utredningsarbetet.