Äntligen ett steg på vägen!

Den kanske viktigaste framtidsfrågan för Kalmar kommun och hela södra Kalmar län har tagit ett stort kliv framåt. Efter ett antal möten mellan regionförbunden och oss berörda kommuner så finns nu en överenskommelse kring kust till kust banan och en möjlighet att i framtiden få pendeltåg mellan Kalmar och Växjö med möjlighet att komma ned i en restid på 45 minuter. 

Detta är oerhört viktigt av framförallt tre skäl:

* Ska Linnéuniversitet kunna fungera måste restiden mellan Kalmar och Växjö ned. Tilliten till tåg och banor måste höjas. Med dessa investeringar försvinner många flaskhalsar.

* Kalmar och dess omgivning utgör idag en arbetsmarknadsregion på cirka 120 000 personer. Med pendeltåg till Växjö blir arbetsmarknadsregionen dubbelt så stor. Det kommer betyda väldigt mycket för Kalmar som kommun. Jag är alldeles övertygad om att det kommer innebära ännu större befolkningsökning och en bättre och bredare arbetsmarknad. Just den effekten har det blivit i andra delar av landet där man genomfört motsvarande satsningar.
 
* Möjligheterna att lägga över mer transporter/gods till tåg ökar kraftigt med denna investering. Därmed ökar också möjligheterna att kunna få till stånd en kombiterminal i regionen.  

Finansieringen sker med hjälp av regionala medel och EU-medel. Det handlar om totalt 350 miljoner kronor varav den cirka 280 miljoner hamnar i Kronobergs län. För att överenskommelsen ska gälla måste investeringarna vara genomförda före 2013.

Det handlar om följande objekt:  

–         Växjö Bangård, 140 miljoner

–         Alvesta resecentrum, 77 miljoner

–         Mötesspår i Åryd och Örsjö, 122 miljoner

I avsiktsförklaringen finns det även inskrivet att det kan bli aktuellt med ytterligare mötesspår för att kunna bygga ut pendeltågssystem mellan Alvesta och Kalmar. Banverket genomför för närvarande i samarbete med de båda regionförbunden en förstudie för att analysera detta. I överenskommelsen ingår därför att Banverket ska undersöka möjligheterna att tidigarelägga förstudien samt att komplettera ovan nämnda överenskommelsen med ytterligare två mötesspår om det visar sig att detta krävs för att åtgärda kapacitetsbristerna.    

Dessa två mötesstationer är Trekanten och Skruv. Enligt min uppfattning behöver också dessa två mötesstationer byggas och mycket talar för att Banverket också kommer att landa på i den slutsatsen.