Kalmar Fortsatt Framåt (KFF)

Under drygt tre år har jag haft förmånen att få vara kommunalråd i vår fantastiska kommun. Mycket har hänt och mycket är ogjort. Under den perioden har jag haft en övergripande målsättning som fortfarande gäller. Det handlar om att bryta en negativ utveckling och ge barn och ungdomar som idag växer upp i Kalmar valfrihet. En valfrihet att själva avgöra om man vill bo kvar här eller röra på sig. Så var det inte för några år sedan när Volvo och senare Candelia, Bombardier och Rifa lades ned. Pessimism och en svag arbetsmarknad gjorde den valfriheten starkt begränsad.

En del brukar fråga mig om det är ett egenvärde att en kommun växer. Svaret är nej. Kalmar kan öka marginellt eller ligga still. Då får vi dock vara beredd på att ta konsekvenserna. Då kommer statliga och privata etableringar även i framtiden hamna på andra platser. Då kommer nödvändiga investeringar i infrastruktur eller bostäder hamna på andra orter. Vill vi däremot få ta del av detta måste Kalmar som kommun och region växa. Då kommer vi också att kunna fördela en växande kaka till vår gemensamma välfärd i form av skola, vård och omsorg.

 

Det var mot den här bakgrunden vi socialdemokrater gick till val 2006. Vi gick till val med devisen ”Kalmar framåt!” Gensvaret blev gott från Kalmarborna.

 

Jag skulle i den här artikeln vilja ge min bild av hur vi i Kalmar, enligt min uppfattning, bör möta lågkonjunkturen och de närmaste åren.

 

1. Bra företagsklimat. Kalmar är och ska vara en plats som vårdar de befintliga företagen och samtidigt välkomnar nya företag. Sedan 2006 har Kalmar klättrat över 100 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Näringslivschefen är en småföretagare, företagsbesök genomförs varje vecka, ett antal hundra tusen kvadratmeter mark planläggs nu för att kunna erbjuda befintliga och nya företag. Enligt min uppfattning måste kommunen ha en mycket god och nära dialog med näringslivet. Det visar all forskning. De regioner eller kommuner där näringsliv och politik drar åt samma håll har fått en bättre utveckling.

 

2. Hög kvalité i skola, vård & omsorg. Med hjälp av SCB tillfrågas varje år ett stort antal Kalmarbor om kvalitén i den kommunala verksamheten. Betygen är genomgående höga. Vi ska fortsätta ligga i topp. Hög kvalité i den kommunala verksamheten är en garant för att vi ska växa som kommun.  

3. Arbetsmarknaden. Under många år har Kalmar haft högre arbetslöshet av våra jämförelsekommuner, Halmstad, Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Under det senaste året har det skett ett trendbrott. Nu har vi lägst arbetslöshet av jämförelsekommunerna och lägre än riket. Vi kommer som kommun göra vad vi kan för att arbetslösheten ska vara så låg som möjligt. I december tog vi beslut om ett stimulanspaket med tidigarelagda investeringar på cirka en miljard för att hålla igång byggandet. Man brukar säga att ett jobb i byggsektorn ger ytterligare tre personer arbete.  

4. Hela Kalmar ska leva. Under 2008 fick Kalmar kommun utmärkelsen ”Årets kommun”. Det var första gången en residenskommun fick utmärkelsen. Vi fick det för att vi under de senaste åren har arbetat stenhårt med att skapa tillväxt i hela kommunen. För mig finns inget motsatsförhållande mellan stad och land. Tvärtom vi är beroende av varandra. Under de senaste tre åren har vi arbetat med utvecklingsdialoger, ortsanalyser, bensinmack i Trekanten, tagit fram villatomter, enhetstaxa på bussarna och satsat resurser för att bli ett Leader-område. Det här arbetet är bara i sin början.

5. Ordning och reda i ekonomin. Under den här mandatperioden har mycket arbete lagts på att skapa en hållbar ekonomi. Vi har tagit beslut om besparingar på 75 miljoner, vi har höjt skatten och vi har arbetat med omställningspaket. Vi ser nu att Kalmar är en av få kommuner som trots extrem lågkonjunktur kommer att klara ekonomin. Hade vi inte gjort något av detta hade vi idag haft ett underskott på över 100 miljoner. Grunden är nu lagd inför framtidens stora utmaningar. Ambitionen de kommande åren måste nu vara att bygga en buffert som gör att vi kan klara både nästa lågkonjunktur och en växande andel äldre.

6. Kustmiljö och klimat. En av de åtgärder som jag drivit hårt ända sedan jag tillträdde är ett fokus på kustmiljöfrågor. Nu är ett femtontal grupper utmed hela kusten engagerade. Våtmarker anläggs, musselodlingar läggs och vassröjningsmaskiner köps in. Arbetet mot alger, övergödning och igenslamning har startat. Samtidigt tar vi steg framåt på klimat-området. Moskogens kraftvärmeverk invigs snart. Våra stadsbussar körs på biogas.

7. Bostadsproduktion. Under många år har det byggts för lite bostäder i Kalmar. Nu lägger vi i en extra växel för att ytterligare öka bostadsproduktionen. Detta genom att skjuta till resurser som möjliggör en fördubbling av antalet detaljplaner, från 20 till 40 per år. På det sättet håller vi uppe investeringar och byggnation i lågkonjunktur och skapar samtidigt en god planberedskap.

8. Infrastruktur. Om någon vecka träffar ett antal kommunalråd Banverkets generaldirektör för att försöka få till stånd en uppgörelse om tågsträckan Kalmar – Växjö. Det är en fråga som jag drivit under några år nu. Målet är att komma ned i 45 minuters restid. Kalmars arbetsmarknadsregion skulle i ett slag fördubblas från cirka 120 000 till 240 000. Det skulle betyda oerhört mycket. Givetvis är detta också avgörande för det nya Linnéuniversitet. På vägsidan har vi nått så långt vi har kunnat. Förbifart Rinkabyholm finns nu med i nationella planen. I den regionala planen finns åtgärder i Rockneby. Mot bakgrund av vårt geografiska läge så är flyget helt avgörande. Alla insatser måste göras för att säkerställa fungerande flygtrafik till och från regionen.

9. Idrottspaketet har genomförts med Fjölebro idrottsplats, södra Utmarken, Trekantens sporthall, nya lokaler för skytte och bordtennis. Snart är det spadtag för en ny ishall. Konstgräsplan i Ljungbyholm ska byggas och arenan påbörjas förhoppningsvis snart.

10. Breda lösningar. Kalmar är ingen stor kommun. Kalmar län är inget stort län. Sverige är inget stort land. Trots det så är blockpolitiken allenarådande. Jag beklagar det. Jag tror på breda uppgörelser i större frågor. Trots att det snart är valår så borde vi försöka samla ihop oss. Inte för att det är bra för mig utan för att Kalmar, mitt i en tuff lågkonjunktur, faktiskt tjänar på om politiken drar hyggligt åt samma håll.

11. Vi har haft en fantastisk utveckling inom både handel och besöksnäring de senaste åren. Detta är ett område där man ser vikten av att kommun och näringsliv samarbetar. Destination Kalmar är en motor. Nu har vi också etablerat ett samarbete med Öland och Glasriket. För att ta ytterligare steg och kunna växa ännu mer i den stenhårda konkurrensen kommer vi under hösten bjuda in Destination Kalmars 60 partners till ett samtal om hälftenägande. Min tanke är att kommunen och näringen ska äga hälften var. På det sättet får vi sitta i samma båt och skapa gemensamma mål framåt.

 

Kalmar har blivit en rikare, roligare och bättre kommun under de senaste åren. Nu får vi inte slå oss till ro och bli nöjda. Det är det säkraste sättet att återigen bli omkörd. Vill vi erbjuda de barn som idag växer upp ett val att själva avgöra om de ska bo kvar här på ostkusten när de blir äldre så måste vi skapa en kommun och en region som är så attraktiv att den valfriheten verkligen finns. Vi ska visa att det faktiskt ”gaur” i Kalmar.