Budget för framtidstro

Debattartikel om budgeten som presenteras idag.

Vi är glada över att idag kunna presentera en "Budget för framtidstro". Det är en budget för de kommande tre åren som i flera avseenden utmärker sig gentemot omvärlden. Trots de dåliga tiderna kan vi presentera en budget med överskott utan behöva föreslå nya stora besparingar. Istället innehåller denna budget satsningar som ska hjälpa Kalmar och dess invånare genom krisen.

Genom att tidigt våga ta beslut om besparingar, omställningspaket och höjd skatt står vi idag väl rustade. Hade den borgerliga alliansen fått igenom sitt budgetförslag i december så hade vårt läge varit dramatiskt sämre.

Kalmar kommuns verksamheter har hög kvalitet, det intygas av brukar- och medborgarmätningar. Våra förskolor, skolor och omsorgsverksamhet får alla högt betyg och vår satsning på idrott, kultur och miljö värderas högt.

Vi vill att Kalmar ska möta lågkonjunkturen genom aktiva insatser. På det sättet ska vi stå väl rustade när konjunkturen vänder. Tidigare har vi tagit beslut om "Det kalmaritiska stimulanspaketet" och en samordnad planprocess. Paketet innehåller totala investeringar på 1,1 miljarder. Detta är investeringar som ändå ska genomföras men som nu tidigareläggs för att hålla hjulen igång. Nu går vi vidare genom att göra samhällsbyggnadskontoret till en renodlad plan- och bygglovsförvaltning. Resurser avsätts som innebär att antalet detaljplaner ska ökas från cirka 20 om året till 40. 

För att möta en mycket kraftig ökning av socialbidragen tillförs socialnämnden ytterligare 13 miljoner kronor. Totalt förstärks ramen med 23 miljoner kronor och denna summa motsvarar det vi "får" när regeringen häver frysningen av statsbidragen.

Parallellt med budgetarbetet tas inriktningsbeslut om organisationsförändringar. Syftet är att skapa en effektiv organisation till gagn för kommunens invånare och som ett led i arbetet att nå en långsiktig ekonomi.

•-          Samhällbyggnadsnämnden blir en renodlad plan- och bygglovsförvaltning.

•-          En serviceförvaltning inrättas med Gatu- och parknämnden som politisk nämnd.

•-          LSS överförs till Socialförvaltningen. Detta syftar till att ge brukarna en samlad ingång i Kalmar kommun.

•-          För att få en mer renodlad ledningsstruktur blir kommunchefen chef över förvaltningscheferna.

Mot bakgrund av det dystra läget på arbetsmarknaden inrättas under hösten en beredning för arbetsmarknadsfrågor. Ett åtgärdspaket för att möta ungdomsarbetslösheten sjösätts omedelbart.

I Kalmar är vi erkänt duktiga på miljöområdet. Enhetstaxa i kollektivtrafiken har införts, stadsbussarna går på biogas, på Moskogen byggs ett nytt kraftvärmeverk för biobränsle och kustmiljöarbetet har fått en stenhård satsning. I denna budget tas nya steg mot ett mer hållbart samhälle. Ambitiösa mål sätts för såväl energieffektivisering som hållbara transporter.

En röd tråd för arbetet under de senaste åren har varit att "Hela Kalmar ska leva". Genom utvecklingsdialoger med uppföljande ortsanalyser och vidare till arbetet med översiktsplanen ges nu hela kommunen möjlighet att växa och utvecklas. För oss finns inget motsatsförhållande mellan stad och land, tvärtom är man beroende av varandra.

Kalmar har tagit flera steg för att nå målet om en förstorad arbetsmarknadsregion. Vi strävar efter att vi ska kunna nå Oskarshamn under timmen och ha max 45 minuter med tåg till Växjö.

Kalmar är idag en besöks- och handelsstad. Kommunen är en av motorerna i den utvecklingen. En rejäl satsning på Kalmar slott är en viktig pusselbit i bygget av det attraktiva Kalmar. Kvarnholmen är unikt. Den genuina kulturmiljön ska värnas samtidigt som vårt fantastiska centrum ges utvecklingsmöjligheter.

Med en "Budget för framtidstro" vill vi göra vad vi kan för att hålla liv i den optimism som finns i Kalmar. Det är en budget med positiva resultat över perioden 2010-2012 som ger Kalmar möjligheter att trots dystra tider möta framtiden på ett offensivt och spännande sätt. Vi har utmärkt oss genom att tidigt möta utmaningarna genom beslut och åtgärder. Det gör att vi nu inte behöver ta nya beslut i panik. Men vi kan också konstatera att den ekonomiska utvecklingen är av sådant slag att det är svårt att från en dag till en annan göra en bedömning av det ekonomiska läget. Skulle situationen förvärras ytterligare kommer den politiska majoriteten att ta sitt ansvar precis som vi gjort tidigare.
Vi ser i Kalmar kommun starka skäl för att behålla tron på en god framtid.

Johan Persson (S)
Birgitta Elfström (S)
Bertil Dahl (V)
Jonas Löhnn (MP)