Pressmeddelande från majoriteten

Den politiska majoriteten i Kalmar kommun har idag gått med med följande pressmeddelande;

Pressmeddelande

Resurstillskott till skolmaten 2009

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden får ett resurstillskott på 1,5 miljoner kronor och Södermöre kommundelsnämnd 200 000 kronor till skolmaten.

Barn- och ungdomsförvaltningen har i en utredning påpekat att skolmaten på en del skolor inte näringsmässigt ger eleverna tillräckligt energitillskott. Enligt Livsmedelsverket ska skollunchen stå för 30 procent av elevernas dagliga energibehov.

Kommunfullmäktige fastställer varje år en budgetram för hela barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Sedan fördelar nämnden sin budget till respektive skola enligt ett barn- och elevpengssystem. Rektorn på varje skola fördelar därefter resurserna för sin skola. Det innebär att varje skola har ansvar för att exempelvis skollunchen har tillräckligt energiinnehåll.

I pågående "Budget i balans" finns en arbetsgrupp som ser över hela kommunens kostverksamhet. En slutsats i det arbetet är att barn- och ungdomsnämnden borde ha en sammanhållen kosthantering som kan garantera att skolmaten på varje skola har tillräcklig kvalité. En sammanhållen kosthantering ger också bättre förutsättningar för kompetensutveckling till personalen och en effektivare resursanvändning.

För att på kort sikt garantera skolmatens kvalité föreslår vi att barn- och ungdomsnämnden under 2009 får ett resurstillskott på 1,5 miljoner kronor och Södermöre kommundelsnämnd 200 000 kronor till skolmaten,

På längre sikt får Barn- och ungdomsnämnden liksom Södermöre inom sin budgetram och med stöd av pågående kostutredning ta ansvar för att skolmaten på alla skolor ger eleverna minst 30 procent av deras dagliga energibehov.

Kommunfullmäktige har även under de senaste åren skjutit till extra anslag för att nå målet om minst 25 procent ekologisk mat.

Barn- och ungdomsnämnden får också i uppdrag att genomför en sammanhållen kostverksamhet.

Från Barometern:

www.barometern.se/nyheter/kalmar/nya-pengar-till-skolmaten(931994).gm