Ytterligare ett steg för Kalmarsund

En av de mest lyckosamma sakerna som jag drivit sedan jag tillträdde är arbetet för en bättre kustmiljö. Sedan arbetet med Kalmarsundskommissionen startade sommaren 2006 har bland annat följande hänt:

– Tio föreningar/grupper har bildats utmed Kalmar kommuns kust. Allt med syfte att arbeta med sin egen kustmiljö. En paraplyförening för dessa föreningar/grupper har också bildats. Medel till deras arbete hade jag förmånen att tillsammans med Gunnel Akinder få bevilja i egenskap av huvudmän för Sparbanksstiftelsen.
– En miljöstation i gästhamnen har öppnat.
– Högskolan i Kalmar har blivit en del av det internationella havsforskningsinstitutet.
– Kalmar kommun har anställt Anna Thore som projektledare för att arbeta med de konkreta kustmiljöfrågorna.
– Vi gör olika försök när det gäller exempelvis musselodling vid Ljungnäs.
– Vi har tillsammans med Öland blivit ett LEADER område som ger våra föreningar/grupper utmed kusten ett perfekt redskap för att kunna finansiera sitt arbete.

Det här är bara några exempel på ett arbete som syftar till att få igång ett konkret förändringsarbete. Nu går vi vidare och bjuder tillsammans med Mönsterås kommun in de andra kustkommunerna. Syftet är att få till stånd ett gemensamt arbete i hela Kalmarsund.

Denna inbjudan har precis gått ut:

Inbjudan till samtal om vårt gemensamma Kalmarsund

  

Kalmarsunds och Östersjön är i mångt och mycket en gemensam angelägenhet för oss kustkommuner. Mycket av vår välfärd och profil är kopplat till Kalmarsund. Vi tror att vi i ännu större utsträckning än tidigare behöver samarbeta oss kustkommuner emellan. Mycket har gjorts i bland annat Mönsterås och Torsås. I Kalmar har Kalmarsundskommissionen inneburit startskottet för ett konkret arbeta.

Vi vill med detta brev bjuda in våra kollegor och berörda tjänstemän i respektive kommun för att undersöka förutsättningarna för ett tätare samarbete i dessa frågor. Orsaken är enkel, Kalmarsund är gemensamt.

Vi vill diskutera en ny gemensam Kalmarsundskommission under ledning av förre miljöministern Olof Johansson. Detta som ett forum för att regelbundet utbyta erfarenhet och kunskap. Kommissionen bör vara brett sammansatt med företrädare från högskolan, länsstyrelsen inkl vattenmyndigheten, representanter från lantbruken, kommunerna och kustmiljöföreningar.

Vi vill diskutera om det är möjligt att sätta ett gemensamt mål för reducering av fosfor/kväve utsläpp i Kalmarsund.

Vi vill också diskutera övriga insatser som kan göras gemensamt för att säkra vårt gemensamma Kalmarsund för kommande generationer.

Datum: 19 juni 

Tid: 09.00 – 14.00

Plats: Vi inleder dagen med att besöka den nya våtmarken vid Kronobäck. Därefter åker vi gemensamt till EFS-gården i Timmernabben för lunch och vidare diskussioner.

 Johan Persson                  Jonas Löhnn                 Roland Åkesson

 Kommunalråd                  Kommunalråd                Kommunalråd

 Kalmar kommun             Kalmar kommun          Mönsterås kommun