Seniorbostäder – En fråga också för yngre…

Årets förmodligen kortaste kommunfullmäktige är till ända.

Efter ett antal interpellationer och frågor drogs ärendelistan igenom på cirka en halvtimme. Mest berodde det nog på att presidiet valde att återremittera frågan om ägardirektiven till de kommunala bolagen. Det fanns förslag till ändringar som krävde beredning i kommunstyrelsen innan de kan beslutas i fullmäktige.

Jag hade fått tre interpellationer. Dessa rörde kostnaderna för konstmuseét, parkeringsnormen och slutligen seniorbostäder. De två första har jag redan beskrivit på denna blogg, därför tänkte jag här ge en sammanfattande bild av arbetet med att få fram fler seniorbostäder. I det fallet var det Rolf Wahlberg (m) som hade ställt frågor. Han är ihärdig och det gillar jag.
 
I första hand är detta naturligtvis något som berör våra äldre men det kan i nästan lika hög utsträckning vara något som faktiskt berör många yngre barnfamiljer. Det är tydligt i till exempel Smedby där gamla "Gratte-huset" byggts om. Det har fått till följd att många äldre smedbybor valt att sälja villan och istället flytta in där. Det har i sin tur inneburit att ett antal bostäder blivit lediga för barnfamiljer. På så sätt skapas flyttkedjor som direkt syns i både underlaget till förskolan som i den lokala ICA-affären.

Vad har då hänt när det gäller seniorbostäder i kommunen under det senaste året? Ganska mycket faktiskt!

Den 26e november hade mark och planeringsenheten ett möte där det dök upp 18 byggföretag – båda lokala och externa – Byggföretagen fick information om vad som händer i Kalmar och de mål som kommunen antagit när det gäller 500 bostäder per år. På mötet kunde man konstatera att det finns ett stort intresse från olika aktörer av att bygga i Kalmar såväl för seniorer som för andra.

Kommunen är inte någon byggherre och av den anledningen gäller det att ha en god kontakt och dialog med de företag som visar intresse. Som ett direkt resultat av mötet så finns nu fyra aktörer som vill bygga seniorbostäder i Trekanten. 

I Ljungbyholm har Kalmarhem byggt 20 seniorbostäder.

I Rockneby har ett byggföretag markreservation för ett område vid Knapegården, mitt emot affären. Ambitionen är att bygga bostäder för äldre.

I Läckeby ingår frågan om seniorbostäder i det detaljplanearbete som pågår i Snättebrovägens förlängning. 

I Vasallparken byggs nu också seniorbostäder.

På Stensberg finns sedan tidigare seniorbostäder.

I Bergagården trycker vi på ägaren att starta sin byggnation, här finns en färdig plan som medger 80-100 lägenheter, varav seniorbostäder kan vara en del.

I samband med försäljningen av kommunal mark kan kommunen också ställa krav och påverka frågan om byggande av seniorbostäder. Detta kommer vi att göra i samtliga fall där detaljplanen medger bostäder. Jag är alltså ytterst angelägen om att det byggs seniorbostäder men också att det byggs andra tillgängliga bostäder som kan passa gruppen äldre.

Här kan jag nämna Östra Vimpeltorpet, Solvägen vid Berga Strandpark, Wollinska Stiftelsen vid Norrgårdsgärde, Varvsholmen och Stensövägen där detaljplaner är klara eller pågår.