Tillfälliga p-platser behöver fram!

Under onsdagen tog gatu-park nämnden beslut om att genomföra förändringen av parkeringsplatserna i centrala Kalmar. Förslaget ska nu gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det här är en fråga som det arbetats intensivt med under det senaste året. Ett av underlagen i beslutet kommer från Trivector som gjort en trafikutredning för centrala Kalmar.

I utredningen kan man läsa följande:
* De totala trafikmängderna på Kvarnholmen bedöms öka och söktrafiken riskerar öka kraftigt. Parkeringssystemet närmar sig, och överskrider vissa tider på dygnet, sitt kapacitetstak.
* Om ingenting görs åt parkeringssituationen, riskerar man att gå miste om den utvecklingspotential som finns på Kvarnholmen i form av ökat antal gågator och möjligheten att transportera sig fots och med cykel.
* Handeln och Kvarnholmen som turistmål kan komma att påverkas negativt då besökarna upplever ökad biltrafik på Kvarnholmen som ett negativt inslag i miljön oxh därmed finner centrum mindre attraktivt att vistas i. Boende riskerar få en försämrad boendemiljö i form av ökade bullerstörningar och emissioner från en ökad trafik. Detta påverkar även Kvarnholmens kulturmiljö negativt.

Längre fram i rapporten räknar man fram ett behov av parkeringsplatser fram till 2014. Den beräkningen bygger på att man ska kunna uppföra 200 lägenheter, skapa 10 000 kvadratmeter kontor och 20 000 kvadratmeter handel. Totalt landar man då i ett behov av 800 nya parkeringsplatser.

Jag delar i stort utredningens bedömning. Görs ingenting åt parkeringssituationen i centrala Kalmar så kommer det successivt innebära att Kvarnholmens möjligheter att utvecklas kraftigt begränsas. Vi som vill ha ett levande och växande centrum med fler bostäder och mer möjligheter till handel måste därför ta ansvar för att parkeringssituationen blir löst.

Det finns nu två aktuella större projekt som diskuteras, det ena är Baronens planer på att bygga ett p-garage under de befintliga parkeringarna. Ett antal möten har hållts, nu närmast är det en träff med länsstyrelsen. Den andra större planen för parkeringshus är kopplat till norra Kvarnholmen och World Trade Center. Realiseras båda dessa planer så skapas väldigt stora möjligheter för Kvarnholmen att utvecklas rejält. Då kommer det inte vara några bekymmer att både släppa fram mer handel och fler bostäder. Det öppnar också upp för möjligheten att skapa ytterligare någon gå-gata i vårt vackra centrum. 

Under tiden behöver vi dock hitta tillfälliga lösningar under en period av tre till fem år. I den fortsatta hanteringen av ärendet kommer därför våra tjänstemän få i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att få fram tillfälliga parkeringar. De områden man bland annat ska titta på är:
– Fredriksskans c-plan
– Stagneliusskolans pakering (ett antal p-platser får undantas för skolans behov)
– Fredriksskansgatan där det utmed vägen bör gå att få fram ett antal parkeringsplatser.
– Området kring gästhamnen/hamnen

Därutöver bör man titta på om det i anslutning till andra parkeringar går att tillskapa ytterligare parkeringsplatser. Jag vågar inte lova att allt detta är möjligt att genomföra rent praktiskt men man bör göra en rejäl ansträngning för att lösa detta. Därutöver finns det ju i beslutet från gatu-park nämnden ett beslut om att undersöka pendlingsparkeringar utanför centrum.