Om Kalmarhem….

Här är den kommentar jag skickat ut med anledning av skriverierna om Kalmarhem.

Under december månad 2007 uppdagades brister i redovisningsrutinerna på Kalmarhem. Dessa brister har medfört att kostnader som skulle tagits på resultatet 2005 och 2006 i stället redovisats som investeringar. De projekt som avses är de mycket stora stamrenoveringarna i Oxhagen och Norrliden. Ett redovisat plus 2005 och 2006 skulle ha varit ett minus. Nu får detta istället redovisas i resultatet 2007 som preliminärt visar ett underskott på 35 miljoner efter skatt. Revisionen pågår så det exakta talet går ännu inte att ange.

Jag och ledningen för Kommunbolaget fick information om detta den 13 december och gav vid ett möte den 18 december VD Lars Malmborg och redovisningschef Maria Björkman i uppdrag att fortsätta samtalen med Kalmarhem för att reda ut vad som hänt. VD fick också i uppdrag att kontakta en oberoende granskare, PG Pettersson Deloiette, för att klara ut hur bristerna kunnat uppstå.

Kommunbolaget fick vid sitt möte den 29 januari en redovisning av uppdragen från föregående möte. På detta möte beslutades att Kalmarhem ska återkomma med en ekonomisk analys för de närmaste fem åren.

Det måste påpekas att de kostnader som lagts ner på fastigheterna kommit hyresgästerna till godo och att inga pengar har försvunnit ur bolaget. Projekten har dock genomförts i en snabbare takt än vad Kalmarhems ekonomi egentligen tillåter.

Dessa brister i rutinerna har inte diskuterats i styrelsen då varken VD eller revisionen har uppmärksammat dessa. Först då en ny ekonomichef anställdes i september påbörjades arbetet med att granska projektet och resultatet redovisades på mötet i december.

Det bör påpekas att Kommunbolaget tagit beslut om nya redovisningsrutiner för samtliga kommunala bolag oberoende av händelserna i Kalmarhem.

Kalmarhem fick vid Kommunbolagets styrelse den 29 januari i uppdrag att snarast redovisa förslag till försäljningar av fastigheter och/eller mark för att motverka ett minusresultat även för 2008. Detta tillsammans med en långsiktig plan för att stärka bolagets ekonomi ska redovisas till Kalmarhems styrelse och till Kalmar kommunbolags styrelse.

Det negativa resultatet för Kalmarhem balanseras mot eget kapital. Det kommer sålunda inte att belasta ekonomin i Kalmar kommun. Däremot kommer Kalmarhems möjligheter att bygga nya bostäder att vara begränsade de närmaste åren. 

Jag har haft en diskussion med VD Lars Graffner om framtiden. Den diskussionen startade före denna fråga blev aktuell. För att säkerställa att bolaget nu vidtar de åtgärder som behövs har vi enats om att Lars Graffner slutför detta uppdrag innan han lämnar som VD vid årsskiftet 2008/2009.

I Kalmar kommunbolags styrelse har det inte rests några krav på styrelsens avgång med anledning av den uppkomna situationen. Då inte den auktoriserade revisorn har upptäckt dessa brister har vi gjort bedömningen att det inte varit möjligt heller för styrelsen. Vi är dock kritiska mot att detta inte upptäckts i revisionen.