Kategoriarkiv: Allmänt

En urstark välfärdsbudget för ett Tryggt, Grönt & Attraktivt Kalmar

En urstark välfärdsbudget för ett Tryggt, Grönt & Attraktivt Kalmar 

 

Efter 18 månader med en pandemi som lamslagit Sverige och världen så ser vi fram emot ett nytt och mer normalt 2022. I Kalmar har vi gjort allt för att motverka pandemin, men också dess effekter. Ett heroiskt arbete har genomförts i hela organisationen, stödpaket till det lokala näringslivet och föreningslivet har löpande tagits genom enhälliga kommunala beslut. Kalmar tillhör de kommuner som gjort störst insatser för det lokala näringslivet och föreningslivet.  

 

Utgångspunkten för årets budgetarbete har varit följande:  

 

 • Undvika besparingar i den kommunala kärnverksamheten.  
 • Säkerställa högre resultatnivåer för att klara de stora investeringar och utmaningar vi har framför oss.  
 • Ytterligare stora satsningar på ett tryggare Kalmar med fokus på det förebyggande arbetet.  
 • Kraftsamla kring vår tids största utmaning – klimatförändringarna. 
 • Fortsatta satsningar på livskvalité och attraktivitet.   

 

På samtliga dessa punkter levererar idag den politiska majoriteten stora och tydliga satsningar.  

 

Det blir inga besparingar i den kommunala kärnverksamheten, vi har därmed klarat en hel mandatperiod utan besparingar vilket torde vara unikt i Kommun-Sverige. Vi ger full kompensation för fler barn, äldre och LSS. Inklusive de riktade statsbidragen som regeringen ger till verksamheten, så handlar det om förstärkningar under 2022 på hela 72 miljoner kronor. 

 

Därtill säkerställer vi utrymme för löneökningar, investeringar och pensioner. 

 

Kalmar har ordning och reda i ekonomi. Vår soliditet stiger vilket är nödvändigt om vi ska klara de stora investeringarna. Därför höjer vi nu också överskottsmålet till lägst 2 procent. Vår uppfattning är glasklar. Varje generation måste bära sina egna kostnader. Under de senaste åren har vi kämpat hårt med ekonomin samtidigt som vi haft ett stenhårt fokus på hög kvalité i den kommunala verksamheten. Ett kvitto på det arbetet kom före sommaren då vi utsågs till Årets Superkommun i den bredaste ranking som finns.  

 

Ett exempel på hur vi arbetat med ekonomin är att vi åren 2016-2020 investerat för 2,5 miljarder, samtidigt som våra lån endast ökat med 300 miljoner.  

 

Parallellt med budgetarbetet pågår processen med att sälja bolaget KIFAB i Kalmar AB. I den budget som nu presenteras finns inte en krona med från den försäljningen.  

 

Genom en högre resultatnivå de kommande åren så tar vi höjd för en ny simhall, en ny skola i Snurrom och en skola i Södra staden.  

 

Bland investeringarna finns Kalmarsundsskolan, en ny förskola i Oxhagen, upprustning av Salve-huset, nytt klubbhus och omklädningsrum för Kalmar Södra, ett föreningarnas hus i Folkets park och ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal. Vi satsar också 10 miljoner för ökad trygghet genom belysning med öronmärkta medel för landsbygden. För att nämna några exempel.  

 

Genom en utökad budgetram under 2021 så gör vi en riktad satsning på investeringsstöd till föreningar på 15 miljoner. Det handlar bland annat om utbyggnad av Folkets hus i Lindsdal, ett antal bygdegårdsföreningar, ridklubbar, tennisklubben och andra idrottsföreningar.  

 

En särskild pott på 10 miljoner avsätts för att muddra Malmfjärden, norra Dragsviken, Törnebybäcken och runt Kullö. 

 

25 miljoner bokas upp för investeringsstöd till den inomhusarena på Gasten som IFK Kalmar och KFF vill bygga. Guldfågeln Arena anpassas för IFK Kalmar och ett extra elitstöd på en miljon riktas enbart mot damidrott.   

 

Därtill gör vi en riktad satsning på ökad trygghet på 10 miljoner. Det innebär att vi under 2021 och 2022 utökat budgeten med 20 miljoner. Kalmar ska vara en av landets tryggaste residensstäder.  

 

För ytterligare insatser inom social hållbarhet med betoning på integration avsätts årligen 3 miljoner för ökad samverkan med civilsamhället.  

 

I Kalmar ska vi ha ett gott företagsklimat, ökad sysselsättning och fler växande företag. Därför ges uppdrag om att ta fram fler verksamhetsområden och köpa in mer mark, antalet företagsbesök ska mer än fördubblas, en översyn ska göras av kommunens arbete på detta område och vi tillför ytterligare 4 miljoner till Kalmar Science Park och den viktiga inkubatorverksamheten.  

 

Samverkan med Linnéuniversitet ökar genom att vi gemensamt kommer finansiera uppbyggnaden av juridiska utbildningar. Här lägger Kalmar kommun 100 miljoner medan LNU lägger 200 miljoner. 

 

Vi utökar antalet ungdomsbostäder till 75, lägger pengar på Sommarlovskort i kollektivtrafiken, försök med frukost på två skolor prövas och vi inför gratis mensskydd på högstadiet och gymnasiet.  

 

Vi lägger investeringsmedel och årliga medel på friluftsliv. Vi har blivit en av landets klimatkommuner och hela budgeten genomsyras nu av Agenda 2030. Vi avsätter ytterligare 2,5 miljon för att nå målet om ekologisk och närproducerad mat, det blir ytterligare resurser för klimatanpassning och grönplanen blir en viktig del av samhällsplaneringen.  

 

Vi kommer pröva dubbel markanvisning. Det innebär att företag som vill ha central mark också bör bygga utanför centrum. Vi skjuter till ytterligare medel för enskilda vägar och den uppskattade bygdepengen finns kvar även 2022. Kalmarhem ges i uppdrag att bygga lägenheter i Rockneby.  

 

Det går bra för Kalmar. Vår kommun är attraktiv och lockar både nya invånare och företag. Det är en utveckling som inte kommit av sig självt. Genom god samverkan med kompetenta medarbetare och med det omgivande samhället så lägger vi i denna budget grunden för ett grönare, tryggare och ännu mer attraktivt Kalmar. 

   

Hela Kalmar ska leva!

Nu fortsätter vi släppa nyheter om innehållet i majoritetens förslag till budget. Idag var det dags för avsnittet som handlar om att hela Kalmar ska leva.

En viktig punkt i budgeten för 2022 är att det byggs bostäder även utanför de centrala delarna av kommunen. Ett försök görs bland annat med dubbel markupplåtelse.

 

Det innebär att vi ska pröva en modell som innebär att om man får markupplåtelse på en attraktiv fastighet i centrala Kalmar så bör också bygga i en av kommunens mindre tätorter.

 

Kalmarhem får också i uppdrag att bygga bostäder i Rockneby, och i samband med arbetet med en ny kriminalvårdsanstalt söder om Kalmar ges ett uppdrag att planera för 100 nya bostäder med olika upplåtelseformer i och runt Halltorp.

 

Rörande bostäder har majoriteten också sedan tidigare gett beskedet om att i den framtida översiktsplan ska byggandet i de mindre tätorterna och på landsbygden, jämfört med samrådsversionen, öka – på bekostnad av det fortsatta byggandet i centrala Kalmar.

 

I 2022 års budget finns ytterligare två miljoner till den populära bygdepengen, som under tidigare år bidragit till många föreningsinsatser som skapar trivsel, attraktivitet och sammanhållning i de mindre tätorterna och på landsbygden.

 

Hittills har 27 föreningar fått bygdepeng till aktiviteter och projekt i 22 områden i kommunen.

 

Till vägnätet på landsbygden, enskilda och kommunala vägar, anslås tre miljoner kronor, och särskilt till belysning på landsbygden anslås 750 000 kronor.

 

Kalmar kommuns satsning, totalt 60 miljoner kronor, på utbyggnad av fiber har hittills resulterat i att 2 380 hushåll anslutits. Hushåll som annars inte haft fiber idag. Utbyggnaden beräknas fortsätta under 2022. Den här satsningen bidrog starkt till att Kalmar kommun förra året för andra gången blev Årets landsbygdskommun. Ingen annan kommun har hittills fått den utmärkelsen två gånger. Kommunen ska genomföra en informationskampanj beträffande fiber till de hushåll som fortfarande inte är anslutna.

 

En rejäl satsning på ökad trygghet i Kalmar

I budgeten för 2021 gjorde Kalmar kommun den hittills största satsningen på ökad trygghet i kommunen. Totalt 8 miljoner satsades på att bygga upp Trygghets- och Larmcentralen (TLC). I dessa medel ingick också anställning av ordningsvakter och förebyggande arbete i form av aktivitetsledare. Totalt finns nu nio ordningsvakter, vid årsskiftet kommer de att vara tolv och vara i tjänst dygnet runt.

 

Under 2021 tecknades också IOP-avtal med både IFK Kalmar, Kalmar FF och Kvinnojouren. Under sommaren gjordes en extra satsning på en halv miljon på lovaktiviteter i samverkan med Fryshuset och Kalmar Stadsmission.

 

Kalmar kommun anslöt sig också till modellen ”Kommun fri från våld” samt till programmet ”Mentors in Violence Prevention” (MPV), riktat mot både grundskolor och gymnasiet.

 

I den budget som nu presenteras för 2022 görs ytterligare en stor satsning på Trygghetsområdet men nu med fokus på det förebyggande arbetet. 10 miljoner avsätts för ändamålet, tillsammans med de tidigare satsningarna så innebär detta en utökad budgetram på nära 20 miljoner under bara två år.

I budgeten för 2022 finns ytterligare 14 satsningar med:

 

 • Under 2022 ska Kalmar kommun öppna tre mötesplatser, i Oxhagen, Berga och Norrliden. Kommunen ska finnas på plats och vara närvarande i dessa stadsdelar. Medel avsätts för att anställa aktivitetsledare. Idéburen sektor kommer att bjudas in till samarbete för att om möjligt förstärka kommunens insatser.

 

 • En aktivitetsarena kommer att byggas i Oxhagen och stå klar under 2022.

 

 • Ett uppdrag ges om att förstärka samverkan inom kommunen med fokus på förebyggande arbete.

 

 I de medel på tio miljoner som anslås i budgeten ingår också satsningar på IFO, ett mobilt fritidsteam och skolhälsovård.

 

 • Kalmar kommun ska arbeta för att säkerställa att vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar om barn eller ungdomar misstänks för brott.

 

Vi kommer också permanenta föräldrastödsutbildningar och gratis lovaktiviteter.

 

 • Under 2021 skapades nätverket ”Kalmar fritt från våld”. Det består av företrädare från myndigheter och idéburen sektor. Det är en gemensam plattform för mäns våld mot kvinnor. Under 2022 kommer arbetet utvecklas än mer.

 

 • Kommunen kommer bjuda in övriga berörda myndigheter för samverkan, i enlighet med den så kallade Södertälje-modellen.

 

 • Tillsammans med polisen kommer Kalmar kommun göra allt för att förhindra etablering av kriminella gäng.

 

I budgeten satsar vi investeringsmedel på tio miljoner för ökad trygghet i form av belysning. I Oxhagen handlar det bland annat om stråket mellan Oxhagen och Skälby.

 

 • På samtliga högstadieskolor kommer utvald personal att gå en utbildning till ANDTS-coacher.

 

 • Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige ska Kalmar kommun genomföra en Trygghetsundersökning riktat mot företagare i kommunen. Ett särskilt samarbetsavtal kring trygghet ska tas fram för näringen i Kalmar City.

 

 • Uppdrag ges att starta avhopparverksamhet för att stödja personer som vill lämna en kriminell livsstil.

 

Genom en utökad budgetram för år 2021 satsas en halv miljon kronor på att köpa in kameror.

Skattefria Andersson. En film som är aktuell även idag!

Ibland funderar i alla fall jag över logiken i politiken.

I princip varje dag så kommer oppositionen på olika nivåer med krav på bättre äldreomsorg, starkare försvar, utbyggd infrastruktur, fler poliser, bättre sjukvård, bättre socialtjänst, mer resurser till skolan och så vidare.

Samtidigt som detta sker så presenterar samma partier sina budgetförslag som alltid har sänkta skatter i fokus. Jag är ingen nationalekonom och det behöver man ju inte heller vara för att komma fram till att detta inte går ihop.

De senaste femton åren har skatterna sänkts med över 200 miljarder totalt sett. En del av detta har säkert varit rimligt och rätt men det är klart att det har påverkat samhällets totala robusthet när det handlar om att tidigt förebygga exempelvis brottslighet eller vår förmåga att skjuta till medel till rejäla höjningar av pensionssystemet. Det går helt enkelt inte att få både och.

Detta samband var ganska tydligt i samhällsdebatten för några år sedan. Nu tycks det helt ha upphört. Allt snuttifieras till enskildheter. Samma politiker kan ena dagen stå och utlova kraftigt sänkta skatter och nästa dag utlova stora satsningar på äldreomsorgen. Detta utan att få en enda motfråga. Att göra så kanske fungerar något år eller två men i längden så går det inte att göra både och.

Med de utmaningar vi har framför oss och de krav som ställs från medborgarna på allt ifrån idrottshallar, bättre infrastruktur till fler poliser och bättre välfärd så tror jag att det blir svårt med skattesänkningar de kommande åren. Under just dessa år kommer vi istället behöva göra stora investeringar i trygghet och välfärd.

Det är inte utan att jag kommer att tänka på den gamla klassikern ”Skattefria Andersson” när jag hör en del politiker som vill inbilla människor att det både går att ha kakan och äta densamma.

Här är länken till filmen som släpptes 1956.

Skattefria Andersson – Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=skattefria+andersson&&view=detail&mid=9618CD02FA1CE7A708CA9618CD02FA1CE7A708CA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dskattefria%2Bandersson%26FORM%3DAWVR

Budgetarbete, Ekenäs, Kranklösa, 181 miljoner & nya invånare!

Väldigt intensiva dagar just nu!

Budgetarbetet pågår för fullt inom majoriteten.

Utgångspunkterna i det arbetet är bland annat:

 • Undvika besparingar i kärnverksamheten. Lyckas vi med det så har vi klarat en hel mandatperiod utan besparingar. Skulle vara tämligen unikt i kommun-Sverige.
 • Fortsatt satsning på trygghet och särskilt det förebyggande arbetet.
 • Insatser på miljö- och klimat området.
 • Fortsatt fokus på att göra Kalmar attraktivt.

Imorse var det återigen företagsbesök. Denna gång på superpopulära hembageriet i Ekenäs. Lilian Sagerfors har tagit både Ekenäs och övriga länet med storm. Fantastiskt bröd och även pizzor på bästa råvarorna. Väldigt kul att få höra henne beskriva sitt företag!

Efter det en tur till Kranklösa och samtal med familjen Cedergren om både översiktsplanen, bevattningsdammar och framtida villatomter. Alltid lika trivsamt!

Igår presenterades delårsbokslutet i kommunstyrelsen. Det ser riktigt bra ut. Prognosen är ett resultat på 181 miljoner, soliditeten inklusive pensionsskulden väntas öka från förra årets 22.4 procent till 25.1 procent. Tar man bort pensionsskulden ligger soliditeten på 49 procent. Dessa goda resultat kommer behövas för att finansiera investeringar de kommande åren. Varje krona i överskott innebär minskad lånefinansiering.

Denna vecka har Kalmar 71 276 invånare. Det ska jämföras med samma vecka förra året då vi var 70 279. Roligt att människor vill flytta till och leva sina liv i Kalmar!

Jag stöter på fler och fler som aktivt gjort det valet på grund av de livskvalité man upplever här.

Imorgon är det äntligen fysiskt möte med Pensionärsrådet!

Revy, Wahlmino, Trelleborg, Drag & fullmäktige

Har hittills haft tre föreställningar med Södermörerevyn denna helg. Nu återstår två föreställningar under söndagen. Hela helgen har varit utsåld och publiken har varit fantastisk. Vi får se om det blir extraföreställningar lite längre fram. Känns tråkigt att säga nej till människor som vill komma!

Man får vara väldigt fokuserad när man lägger flera helger på en revy. Förmiddagen under lördagen och söndagen är de luckor man har till hemmet och att förbereda kommande veckans arbete.

Jag såg att liberalernas oppositionsråd Lotta Wahlmino nu också ska toppa valsedeln till riksdagen, utöver valsedeln till Kalmar kommun. Man kan naturligtvis spekulera över liberalernas chanser att komma in i riksdagen, efter att man öppnat dörren för SD-samarbete men den intressanta frågan i och med detta besked är ju vad Wahlmino väljer i det fall hon skulle komma in i både kommunfullmäktige och i riksdagen. Är det Kalmar eller Stockholm? Det är ju knappast orimligt att väljarna får veta detta före valet.

Imorgon är det kommunfullmäktige med bland annat beslut om att sälja de fastigheter som idag hyrs av Trelleborg-koncernen. Det ger detta för Kalmar oerhört viktiga företag en möjlighet att ytterligare växa i Kalmar. En diskussion om ett köp av de fastigheter som man idag hyr av KIFAB idag har pågått från och till under flera år. Jag är glad över att vi nu landar detta.

Det blir också beslut om detaljplan för ett mobilitetshus/parkeringshus på Barlastholmen.

Ett efterlängtat beslut är övertagande av vägen från Drag och ut till Revsudden.

Diskussion lär det säkert också bli om huruvida vi ska ha en eller två valkretsar i Kalmar. Har man två, vilket Kalmar alltid har haft, så blir det en 3 procent spärr till kommunfullmäktige vilket är högst rimligt i en större kommun.

Det blir också en hel del interpellationer.

Jag har fått tre. Här kommer mina svar på dessa.

——————————————————————-

Svar på interpellation från Kajsa Hedin (M) om vattenskador

 

Kajsa Hedin undrar i en interpellation om kommunen ska bistå med sandsäckar vid översvämningar och vilka åtgärder i övrigt som kommunen kan göra för att stödja fastighetsägare vid översvämningar.

Under hösten kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om en klimatanpassningsplan. Tillsammans med översiktsplanen är det väldigt viktiga dokument för hur kommunen ska arbeta för att hantera de klimatförändringar vi nu upplever.

Under varje mandatperiod ska också varje kommun besluta om en aktuell risk och sårbarhetsanalys. Det är ett arbete som kommer att starta under 2022 för att det ska kunna beslutas av nya kommunfullmäktige efter valet nästa år.

För en vecka sedan hade jag förmånen att få lyssna på en information från Gävle kommun om det 1000-års regn som drabbade kommunen under augusti månad. Utifrån den informationen förs just nu en diskussion i majoriteten om att i budgeten för 2022 ge ett uppdrag att komplettera Risk- och sårbarhetsanalysen med en beredskapsplan där man i förväg har rett ut ansvarsfrågorna och beredskapen mellan olika aktörer för den händelse av att vi skulle drabbas på samma sätt som Gävle.

I det uppdraget ingår att definiera vad som är kommunens/kommunkoncernens ansvar och vad som är ett ansvar för enskilda fastighetsägare. I det arbetet kommer man även analysera behov och ansvar för just sandsäckar.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande


Svar på interpellation från Christopher Dywik (KD) rörande företagsklimatet

 

Christopher Dywik frågar i en interpellation om kommunen gjort tillräckligt i arbetet med företagsklimatet och vad vi kan göra mer.

Min grundinställning är att Kalmar ska ligga högt i alla rankingar. Det är något vi ska alltid ska sträva efter. Glädjande nog så befinner vi oss också i toppen i de flesta rankingar. Under året har Kalmar exempelvis blivit utsedd till Årets Superkommun i den bredaste av alla rankingar som görs. Under veckan kom vi på delad 7e plats när det gäller Agenda 2030.

När det gäller företagsklimatet så ligger Kalmar i Sverigetoppen i SKRs opolitiska mätning. Den mätningen vänder sig till företag som haft kontakt med kommunen. I Svenskt näringslivs attitydmätning som har mindre än hälften av svarande så ligger vi på plats 137 av landets 290 kommuner. Majoritetens ambition är att ligga betydligt högre upp. I den absoluta toppen är det dock tveksamt om vi kan ligga eftersom vi har en hög andel statliga och regionala jobb. Vi har heller inte privatiserat äldreomsorgen.

Ser man till enkätsvaren och frågan om betyg för företagsklimatet i Kalmar så blir utfallet följande:

4 procent tycker det är dåligt.

13 procent tycker att inte är helt godtagbart.

30 procent tycker det är godtagbart.

33 procent tycker det är bra.

11 procent tycker att det är mycket bra.

4 procent tycker det är utmärkt.

4 procent vet ej.

Ser man till de statistiska faktorerna i undersökningen så gläds jag särskilt åt siffran “jobb i kommunen” där Kalmar hamnar på plats 32 av 290. Att företag växer och nyanställer är kanske den viktigaste spegeln av företagsklimatet i en kommun. Just nu upplever vi en kraftig investeringsvilja från det privata näringslivet i Kalmar. Både Norden och Modigs har exempelvis byggt och invigt nya fabriker under det senaste året.

Dock är det lite förvånande att vi inte klättrade några placeringar i denna attitydmätning, detta efter de insatser som Kalmar kommun gjort mot näringslivet under pandemin. Där har vi varit bland de mest offensiva i landet. Det finns kommuner som knappt gjort något alls men som ändå stiger i rankingen.

Majoriteten återkommer i budgeten kring näringslivsarbetet.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande


Svar på interpellation från Susanne Eliasson (M) om företagsklimatet

 

Susanne Eliasson frågar i en interpellation om Kalmar kommun bör tillsätta en utredning med anledning av att Kalmar i årets mätning tappar 57 placeringar rörande konkurrens från kommunens verksamhet.

Svaret på frågan är nej. Det behövs inte. Kalmar kommun har en mycket tydlig linje när det gäller osund konkurrens från kommunen mot det privata näringslivet. Vi ska inte bedriva konkurrerande verksamhet mot företag i vår egen kommun. Får vi signaler om detta så tar vi i det. Det har också skett genom åren, bland annat när Kalmar läns museum startade lunchservering. Det skedde till en början med lägre priser än vad övriga restauranger hade.

Min ingång är att vi ska ha ett bra företagsklimat i Kalmar. Det kommer alltid att stå högt på dagordningen. I SKRs opolitiska mätning av företagsklimatet hos de företag som haft kontakt med kommunen så ligger vi i Sverigetoppen. Denna mätning är mer än dubbelt så stor som Svenskt näringslivs mätning. Tyvärr ligger vi inte lika högt i just Svenskt näringslivs mätning, det är något vi får analysera och arbeta med. Majoriteten kommer inom några veckor med sitt förslag till budget och där kommer ytterligare åtgärder presenteras.

Möjligen är jag lite förvånad över att vi backade just i år. Detta efter en pandemi där Kalmar kommun tillhör de kommuner i landet som gjort mest insatser för att stötta näringslivet. Insatser som vi varit politiskt överens om.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Går ej att både äta kakan och ha den kvar!

Nu är budgetarbetet uppstartat i majoriteten. Återstår en del underlag när det gäller prognoser över skatteintäkter och statsbidrag men själva processen kring struktur och ambitioner börjar nu mejslas fram.

På måndag gruppmöte kring detta och sedan kommunfullmäktige. Förhoppningsvis det sista digitala mötet!

Vi ska aldrig vänja oss vid eller acceptera skjutningar eller kriminalitet i Kalmar. Jag kan lova att vi som kommun ska göra allt vi kan för att tillsammans med andra myndigheter kraftsamla mot detta.

Kommunen har en oerhört viktig roll i det förebyggande arbetet. Det handlar om allt från skolan till föreningslivet och individ och familjeomsorg. Självklart också om närvaro runtom i kommunens olika delar. Vi gjorde i årets budget den största satsningen någonsin på trygghet och har byggt upp mycket bra verksamhet under året. Dessa satsningar kommer fortsätta och förstärkas i den budget som vi nu arbetar med.

För oss är tryggheten och välfärden prio 1. Därför kommer vi inte att föreslå någon skattesänkning när skattesatsen tas upp för beslut i arbetsutskottet på tisdag. Därtill har vi väldigt stora investeringar framför oss de närmaste åren. Det går inte att båda ha kakan och äta den. Alt i livet är en prioritering! Vi väljer välfärd och trygghet.

Även delårsbokslutet kommer upp på arbetsutskottet på tisdag. Uppföljningen tyder på att vi även i år kommer göra ett mycket starkt resultat i förhållande till den budget vi lade mitt i pandemin förra året. Sedan dess har skatteintäkterna och statsbidragen skruvats upp rejält. Det är bra med överskott i en kommun. Genom detta bygger vi i Kalmar upp en rejäl krockkudde för kommande år då vi ska finansiera stora investeringar. Vi vet också att konjunkturerna går upp och ner. Just nu är det upp men prognoserna framåt tyder på en avmattning.

Under helgen kör vi de sista fem föreställningarna med Södermörerevyn. Har varit fantastiska helger och ett väldigt fint gensvar från vår publik. Samtliga föreställningar är slutsålda i helgen. Kan man få bättre respons!

 

Bontouch, Meriworks, företagsklimat & konserter

Precis varit och välkomnat Bontouch till Kalmar. Det är ett IT-bolag som bland annat jobbat med att utveckla appar åt bland annat swish, SJ med flera. De har på något år växt till 17 medarbetare i Kalmar, många hemvändare. Idag kom hela bolaget med 170 personer till Kalmar för en tre dagars konferens. Ett tåg hade chartrats och hela Statt är hyrt.

Bontuch är ett av många växande IT-bolag i Kalmar. Imorse var jag på företagsbesök på Meriworks som sitter i gamla brandsstationen tillsammans med flera andra IT-bolag. Riktigt spännande!

Igår kom tidningen Dagens samhälle med sin ranking över landets kommuner avseende Agenda 2030. Det blev delad första plats i vår kategori av kommuner. Totalt sett så blev vi på sjunde plats av landets 290 kommuner. Totalt har 57 olika variabler gåtts igenom.

Idag kom den årliga mätningen av företagsklimatet där Kalmar tyvärr tappade. Det gillar jag inte. Vi ska ligga i topp i de flesta mätningarna!

Det finns två mätningar rörande företagsklimat. Den ena som brukar få mest uppmärksamhet är just Svenskt näringslivs mätning med 190 svarande och vänder sig till medlemmar i Svenskt näringsliv.  Den som får mindre uppmärksamhet genomförs av SKR, är opolitisk och har 330 svarande. I SKRs mätning får företag som haft kontakt med Kalmar kommun en enkät att svara på. I den mätningen ligger Kalmar kommun i topp.

Av de 190 som svarade i Svenskt näringslivs mätning så fördelade sig svaren så här när det gäller synen på företagsklimatet generellt i Kalmar.

4 procent tycker företagsklimatet är dåligt.

13 procent tycker det ”inte är helt godtagbart”. 

30 procent tycker det är godtagbart. 

33 procent tycker det är bra. 

11 procent tycker det ör mycket bra. 

4 procent tycker det är utmärkt. 

4 procent vet ej. 

Vi ska nu analysera detta. Målbilden är tydlig. Vi ska fortsätta ligga i topp i SKRs mätning och vi ska ha bättre placeringar i Svenskt näringslivs mätning. Den absoluta toppen är svår att nå om du exempelvis inte säljer ut äldreomsorgen eller gör annat som ligger i linje med den politik som Svenskt näringsliv driver.

Vilket fantastiskt program som har satts ihop när vår nya ishall öppnar. Riktigt bra jobbat av Destination Kalmar, Pelle Aldestam med flera. Jag är så glad för att vi som en del av strategin under pandemin arbetade strategiskt med hur Kalmar ska återstarta och vara starkare efter pandemin. Detta är ett exempel på det.

Konjunktur, Kalmar Nyckel, Rautio, Funkisfestival & opinionsmätningar

Det svänger rejält i konjunkturbedömningarna just nu. Att det kommer en rejäl återhämtning efter pandemin är de flesta överens om.

Det märks inte minst i de prognoser över skatteintäkterna som SKR levererat inför 2022. Jag brukar följa ett antal bedömare och har särskilt följt banken Nordea de senaste åren. De brukar landa rätt. Banken kom nyligen med en analys där man påstår att återhämtningen kommer bli ännu starkare än vad andra prognosmokare har förutspått. De menar också att arbetslösheten kommer sjunka snabbare än vad många andra tror. Vore en välgärning om de har rätt och när jag sätter fingret i luften så undrar jag om de inte kommer få rätt.

Om Småland skriver man följande:

”Den småländska återhämtningen har tagit rejäl fart under 2021 och samtliga småländska län har nu en arbetslöshet som ligger på eller under förkrisnivå. Antalet nya lediga jobb är på rekordnivåer. Orderböckerna är fulla, samtidigt som bristen på insatsvaror bromsar.”

Hade idag ett möte med entreprenören Åke Fagelberg som dragit igång en Kalmar-förening av Kalmar Nyckel som finns i vår vänort Wilmington. Ett riktigt bra initiativ!

Igår företagsbesök hos konstnären Lotta Rautio som öppnat ramverkstad och galleri på Storgatan i Kalmar. Riktigt kul att äntligen få komma igång med fysiska företagsbesök. Det ger oerhört mycket! Lotta är dessutom en riktigt duktig konstnär.

På nästa veckas planutskott så kommer beslut om uppdraget att planlägga för cirka 100 bostäder i Halltorp. 

På arbetsutskottet kommer bland annat beslut kring satsningen på juridik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Oj vad positiva reaktioner jag fått på denna strategiska satsning!!

Jag blev så himla glad när pressmeddelandet om Funkisfestival kom under veckan. Besökte detta i Halmstad för några år sedan och det blev ett uppdrag i budgeten att få Funkisfestivalen till Kalmar. Sen kom pandemin och nu är det äntligen på rull.

Riktigt roligt att också Norge får en S-ledd regering. Tredje valet i rad som Norska motsvarigheten till SD tappar i ett nationellt val. Nu hoppas jag också på framgångar i det Tyska valet. Jag följer opinionsmätningarna med spänning. Är dock förvånad över att Svensk medias bevakning av valet i både Tyskland och Norge är så skral. Det amerikanska valet följdes ju in i minsta detalj..

Läste en rapport om just opinionsmätningar som meddelade att S i de senaste valet underskattades i opinionsmätningarna på grund av de viktningar som görs. Däremot överskattas V. I nio av tio opinionsmätningar får de ett högre resultat än vad de fick i senaste valet. Av 98 opinionsmätningar före förra valet har S fått lägre siffror i 85, detta i jämförelse med valresultatet. Ska bli intressant att följa detta i nästa valrörelse.

Riktigt roligt att fem av tio återstående föreställningar med Södermörerevyn är slutsålda efter bara några dagar. Efter premiärhelgen har det bokats rejält. Ett gott kvitto på att proffsen och amatören (jag själv) levererar ganska hyggligt!

Siv Carlsson, filmjölksbröd, budgetdag & fyra år till

Söndag morgon och tre revyföreställningar avklarade hittills i helgen. Två kvar i eftermiddag och ikväll. Det har faktiskt känts väldigt bra. Det är en ynnest för en amatör som mig att få vara i detta proffsiga sällskap. Det går inte skriva om revyn utan att nämna Siv Carlsson. Hon är helt otrolig både på och bakom scenen. För mig har hon betytt väldigt mycket med sin erfarenhet. Små tips här och där som gör varje del lite bättre hela tiden.

Bakade filmjölksbröd imorse. Hade aprikoser i. Blev väldigt gott och så mättande!

Skissade sedan på inledningen för kommunens budgetdag som startar imorgon bitti. Är en väldigt lång dag med inspel och nedslag från samtliga förvaltningar och bolag. Oerhört matnyttigt och lärorikt för alla. Är verkligen imponerad av den kompetens som finns i Kalmar kommun, det har inte minst visat sig under den kris som hela samhället gått igenom under de senaste 18 månaderna.

Under lördagen hade jag en debattartikel i Barometern där jag berättade att jag landat i att återigen kandidera som kommunstyrelsens ordförande.

Jag lägger ut artikeln här ifall ni missat den.

Ha en fortsatt trevlig helg. Nu bär det iväg bort till Bjursnäs bygdegård och två föreställningar med Södermörerevyn. En vid 14 och en vid 18. Till dessa föreställningar finns fortfarande biljetter kvar. Brukar vara så på söndagen samma helg som det är revypremiär. Så bara dyk upp!


Jag står till förfogande igen! 

 

Inför varje mandatperiods slut startar en tankeverksamhet hos mig själv. Vill jag fortsätta? Har jag motivationen? Har jag kraften att leda mitt parti i ytterligare en valrörelse och under den kommande mandatperioden. Denna mentala process har jag ägnat mig åt under sommaren. Sannolikt är man själv sin största kritiker. Hur eller hur så har jag landat i att jag kanske har mer lust och kraft än på mycket länge och har därför meddelat mitt parti att jag står till deras förfogande. 

Att vara kommunstyrelsens ordförande i Kalmar är för mig det finaste uppdrag man kan ha. Inte bara för att jag älskar denna kommun med sina fantastiska livsmiljöer utan också för att det är ett uppdrag som vilar på Kalmarbornas förtroende. Det förtroendet har jag, mitt parti och majoriteten med Centern och Vänsterpartiet haft under de senaste åren och jag söker med glädje det förtroendet igen. 

Under de år som jag varit kommunstyrelsens ordförande har jag haft ett antal ledstjärnor. Dessa handlar om: 

1.Kalmar går först i alla lägen. Lojaliteten är alltid hos Kalmarborna. Det står över partipolitiken och partilojaliteten. 

 

2. Använd två öron och en mun. Lyssna mer än du pratar. Var aktiv i dialogen oavsett om den förs på sociala medier eller på gator och torg. Omge dig med kvalificerade medarbetare som får stort förtroende och tillit inom ramen för den färdriktning som politiken beslutar om.

 

3. Släpp aldrig greppet om ekonomin. En kommun utan ordning och reda i ekonomin är en kommun som får lägga energin inåt istället för att fokusera framåt. 

 

4. Sätt långsiktiga mål som verksamheten kan sträva efter. Det har vi gjort när det gäller skolan och äldreomsorgen. Efter ett antal år av hårt arbete är vi nu i Sverige-toppen när det gäller kvalité och nöjdhet. Så såg det inte ut för några år sedan. 

 

5. Mät och följ upp, jämför med andra. Var din egen djävulens advokat eller din egen internrevisor. Inget är så bra att det inte kan bli lite bättre varje dag. 

 

6. Kalmar kommun ägs av dess invånare. Att vara förtroendevald innebär att du är medborgarnas företrädare in i systemet, du är inte systemets företrädare mot medborgarna. 

 

7. En kommun måste ledas av en majoritet. De kommuner som hankar sig fram med minoritetsstyren där man inte vet om en budget går igenom bli inåtvänd och tappar sakta men säkert mark. En ledare bör därför alltid söka ett styre som har majoritet. 

 

Jag känner en väldigt stor glädje över att det överlag går bra för Kalmar. På många områden ligger vi i nationell framkant. Före sommaren utsåg Dagens Samhälle Kalmar till Årets Superkommun i den bredaste rankingen som finns med ett antal hundra olika kategorier. Jag ska inte trötta ut er med fler utmärkelser som visar att Kalmar har en fin utveckling. Nu gäller det att hålla i och fortsätta. Den dag man bli självgod eller “fat and happy” börjar man tappa fart. Där ska inte Kalmar vara, i alla fall inte under min ledning. 

Min absolut största drivkraft som förtroendevald är att lämna efter mig ett Kalmar som är bättre för de barn och ungdomar som idag växer upp. När jag själv växte upp här i regionen stod nedläggningarna som spön i backen, utbildningsutbudet vid dåvarande högskolan i Kalmar var inte direkt fylligt, framtidstron saknades och den kommunala ekonomin var minst sagt dålig. 

Nu har vi ett helt annat läge. Ekonomin är välskött, näringslivet investerar för fullt och vi har precis invigt det nya Linnéuniversitetet. Det finns framtidstro! Vi har nu chansen att på riktigt bygga en kommun som faktiskt har bättre förutsättningar än tidigare. Vi har chansen att ge barn och ungdomar en valfrihet att själva avgöra om de ska stanna kvar här eller ej, de ska inte tvingas iväg på grund av bristande framtidsmöjligheter. 

Jag ser framför mig att det generationsperspektivet i än högre utsträckning måste genomsyra politiken framåt. Inte minst när det gäller vår tids stora utmaning, klimatfrågan. Den måste på ett helt annat sätt genomsyra beslutsfattandet framåt och här ligger mycket i röret. Både när det gäller att hejda klimatförändringarna men också när det gäller klimatanpassning.

Det är en omställning som kommer beröra oss alla och det är ett ansvar vi måste ta mot de barn och ungdomar som idag växer upp. Det kommer kräva aktiva beslut men det kommer också kräva väldigt mycket resurser. Jag vill inte medverka till att både lämpa över klimatförändringar och en gigantisk ekonomisk utmaning till nästa generation. Vi som idag är yrkesverksamma måste helt enkelt ta ansvaret för det vi ställt till med och dra vårt strå till stacken. 

Vid sidan av klimatförändringarna ser jag framför mig fem utmaningar. 

Vi ska vara en av landets tryggaste residensstäder. Vi ska som kommun vara stenhårda mot kriminalitet men vi ska också vara beredda att satsa rejält på att förebygga kriminalitet, inte minst hos ungdomar. 

 

Vi ska bevara och vara rädda om det gröna och vår unika kulturmiljö. 

 

Vi ska ha en kommunal verksamhet som ligger i framkant när det gäller kvalité. Kalmars skattebetalare ska veta att man får hög kvalité för den skatt man betalar. 

 

Hela Kalmar ska vara med i utvecklingen. Det ska inte vara stad mot land utan både och. Där ger jag mig aldrig. 

 

Kalmar ska vara en attraktiv och spännande kommun för Kalmarborna, besökare och näringslivet. 

 

Där har ni min agenda. Den och mycket mer kommer ni kunna ta del av i den valrörelse som vi nu har framför oss. Fram till valet om ett år kommer jag oförtrutet arbeta vidare. På valdagen är det upp till Kalmarborna att peka ut färdriktningen. 

 

Johan Persson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande