Lite Alfsson igen och majoritetens besked om den nya översiktsplanen

Jag noterar roat att den politiska vilden och den uteslutne gruppledaren för SD Thoralf Alfsson är rejält sur för att att jag här har skrivit om hans totala omsvängning när det gäller spärren till kommunfullmäktige. Inför förra valet röstade han och argumenterade för att ha en 3-procent spärr. Bland annat i debatt med miljöpartiet.

Nu fyra år senare så kallar han detta demokratins skampåle. Detta av den enkla anledningen att han nu startat eget parti och vill sänka spärren för att komma in i fullmäktige.

—————————

Idag publicerade Barometern en debattartikel från majoriteten där vi ger ett antal besked om översiktsplanen. Här har ni den:

Det formella samrådet för den nya översiktsplanen är nu avslutat. Ännu väntar vi på några svar från sådana som tidigt bad om att få lämna in sina synpunkter några veckor för sent. 

Från den politiska majoriteten i Kalmar kommun vill vi uttrycka vår glädje över det stora intresse och engagemang som visats. Samrådet syftade till att i demokratisk ordning ge medborgarna möjlighet att uttrycka sin mening om hur Kalmar i både stort och smått ska utvecklas.  

En stor mängd synpunkter på det underlag som en enig samhällsbyggnadsnämnd, från höger till vänster, beslutade om i april ska nu omsorgsfullt gås igenom och bearbetas. Ambitionen är att göra det granskningsförslag som medborgarna i vår kan lämna synpunkter ännu bättre. Förändringar kommer att göras och successivt arbetas in i materialet under hösten, vintern och våren. Från de tre partier som styr kommunen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – kan vi emellertid redan nu göra ett antal konstateranden och ge ett antal besked inför fortsättningen.  

För det första är det tydligt att grunden håller. Vi uppfattar att det finns ett starkt stöd för ambitionen att Kalmar ska vara en kommun med hög livskvalitet, att vi ska ligga i framkant i hållbarhets-, miljö- och klimatarbetet, att vi ska vara en motor i kalmarsundsregionen och arbeta för en stark sydostregion. Kalmar ska helt enkelt vara en expansiv och attraktiv kommun som många vill bo och verka i samt besöka. Kalmar kunna växa utan att det knakar. Kalmar ska förena den mindre stadens charm med den större stadens möjligheter. 

För det andra finns det starka skäl att göra ett antal justeringar gällande grönområden. Någon anledning att peka ut framtida utredningsområden för olika verksamheter där det finns höga naturvärden eller som anses särskilt viktiga för friluftsliv och rekreation finns inte. Bland annat betyder det att utpekat område vid Norrlidsslingan och den mindre del som finns i Tallhagen, mellan Rådmansgatan och Tallhagsskolan, kommer att värnas från möjlig exploatering. Därtill kommer vi extra noga att göra analyser när det gäller Ölandsledens framtida behov, övriga Tallhagen, på Skäggenäs och det föreslagna utredningsområdet i Harbymo utanför Trekanten. Vi ska inte ha större utredningsområden än vad som behövs. Samtidigt vill vi understryka att ett utredningsområde i en översiktsplan är just ett utredningsområde. Det är i processen efter med detaljplaneläggning som ett områdes lämplighet verkligen prövas.   

För det tredje är det viktigt att bostadsproduktionen hålls uppe för att klara en växande befolknings behov samt att de bostäder som byggs är utformade på ett sätt så de bidrar till social och miljömässig hållbarhet. Redan idag finns planlagd mark för cirka 2 000 bostäder i kommunen. Vi kan därför konstatera att Kalmars planberedskap är mycket god. Bygglov är beviljade för nästan 1 400 bostäder. Behovet av nya bostäder åren 2022 fram till 2035 är omkring 5 300. Vi har i samrådet särskilt noterat flera önskemål om ytterligare bostäder i de mindre tätorterna och på landsbygden – utöver vad som finns i översiktsplanen. Tillsammans med de besked vi nu ger om att ta bort ett antal utredningsområden för bostadsproduktion i centrala Kalmar kommer därför ett särskilt uppdrag ges om att finna mark som är möjlig att bebygga utanför Kalmar tätort. Hela kommunen ska kunna växa och utvecklas.  

För det fjärde behöver det göras förtydliganden kring Kalmar hamn. Den verksamhet som bedrivs i hamnen är av vital betydelse, inte bara för Kalmar utan också för näringslivet i näraliggande kommuner. Hamnens intressen måste få styra om och i så fall vilken takt som annan verksamhet kan komma att etableras på Barlastholmen. Möjligheten till goda transporter längs Södra vägen måste säkerställas.  

För det femte är det majoritetens ambition att Kalmar till år 2035 blir självförsörjande på grön el. Vi behöver ta vår del av ansvaret för att ställa om till en mer hållbar samhällsutveckling. Vindkraft är här centralt. I den nya översiktsplanen är det vår ambition att se till att det är minst en kilometer från ett nytt vindkraftverk till närmaste bostadsbebyggelse. Avgörande hänsyn måste tas till viktiga naturvärden liksom de intressen som försvarsmarken och Kalmar Airport representerar. Detta gör att utpekade utredningsområden för vindkraft behöver ses över. I ljuset av detta kommer det självfallet inte vara aktuellt med 75 nya större vindkraftverk nordväst om Rockneby/Läckeby. 

För det sjätte har vi flera gånger stött på frågan om varför sådant som finns i den tidigare översiktsplanen inte har genomförts eller inte ens utretts. Det är berättigade frågor. Vår bedömning är att det behövs någon formell funktion i Kalmar kommun som har ansvaret för att hela tiden följa upp den översiktsplan som vi hoppas kan antas i bred enighet i kommunfullmäktige innan 2022 års utgång. En del i en sådan fortlöpande utvärdering är också att den politiska styrgruppen för översiktsplanen, bestående av kommunfullmäktiges gruppledare samt presidiet i kommunstyrelsens planutskott, ska träffas minst en gång om året.  

Så går vi, steg för steg, vidare och fortsätter att tillsammans utveckla Kalmar. 
 
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Eric Ciardi (C), kommunalråd 

Liselotte Ross (V), kommunalråd 

Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Lizzie Gandskog (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Leila Ben Larbi (V), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

Jag höll på att trilla av stolen

Under tisdagsförmiddagen så hade vi första mötet med kommunstyrelsen efter sommaren. Det var väldigt många ärenden, av större och mindre karaktär.

Ett av ärendena var anställning av vikarierande socialchef efter Cecilia Frid som efter många år på posten kommer arbeta med nära vård på Kommunförbundet Kalmar län.

Eftersom det är ett vikariat så har en intern annons lagts ut inom kommunen. I fredags var det anställningsintervju med Camilla Freedeke som idag är verksamhetschef på socialförvaltningen. I denna intervju deltog kommunstyrelsens presidium med mig, Hanne Lindqvist (M) och Liselotte Ross (V). Från socialnämnden deltog ordförande Roger Holmberg och vice ordförande Lisa Jalmander (M).  Därutöver deltog kommundirektören Annette Andersson och företrädare för de fackliga organisationerna.

Efter genomförd intervju enades vi, utan några som helst bekymmer, att enhälligt föreslå kommunstyrelsen att anställa Camilla Freedeke. 

Jag höll därför på att trilla av stolen när den så kallade ”Kalmar-alliansen” med Lotta Wahlmino (L), Hanne Lindqvist (M) och Christopher Dywik (KD) meddelade att man ej skulle delta i beslutet.

Jag frågade av vilken anledning eftersom de själva deltagit i rekryteringsprocessen, helt enligt den praxis som alltid gällt.

Det utbröt allmän förvirring och Christopher Dywik begärde då ordet och sa följande:

”Ni tillsätter era så tar vi våra när vi tar över”.

Detta citat är något helt unikt i Kalmars moderna historia men det är också unikt i övriga kommun-Sverige.

Idag finns bara en funktion på tjänste-person-sidan som är politiskt tillsatt och det är stadsdirektören i Stockholms stad. Där har partierna enats om att den styrande majoriteten tillsätter stadsdirektör på politiska meriter. Förlorar den styrande majoriteten makten så går också stadsdirektören med en rejäl fallskärm.

För mig är det helt främmande. Vi ska ha en tydlig och skarp rågång mellan den politiska organisationen och tjänstemanna-organisationen. Chefer och medarbetare i Kalmar kommun ska arbeta opartiskt och objektivt oavsett vilken politisk majoritet som kommunen har. Politiken styr genom budget, uppdrag och uppföljningar.

Att man ens ska behöva skriva att förvaltningschefer och VD-funktioner i kommunala bolag inte ska tillsättas på politiska meriter är helt sanslöst. Blotta misstanken om att chefer tillsätts på politiska meriter vid ett majoritetsskifte tror jag kommer innebära att väldigt många dugliga tjänstepersoner kommer dra sig för att söka tjänster i Kalmar kommun. Och hur långt ner i organisationen ska detta gå? Om förvaltningschefen tillsätts på politiska meriter så finns det naturligtvis risk för att det också gäller andra funktioner. Ska vi reservera medel inför varje val för fallskärmar ifall det skulle ske ett majoritetsskifte?

Att det har resonerats om detta och denna inriktning på gruppmötet är ju tydligt. Annars hade ju knappast dessa partiföreträdare begärt ordet direkt och meddelat att de ej deltog i beslutet. Efter en ganska upprörd diskussion ändrade sig dock Lindqvist och Wahlmino och meddelade att man stod bakom beslutet. Det gjorde dock inte Dywik. 

Jag är oerhört angelägen om att Kalmar kommun fortsatt ska vara en attraktiv kommun att arbeta i. Vi behöver locka de bästa medarbetarna och cheferna. Denna diskussion underlättar inte det arbetet.

Ett annat ärende som var uppe för hantering på kommunstyrelsen var en motion från den uteslutne Sverigedemokraten Thoralf Alfsson som föreslog att Kalmar bara ska ha en valkrets istället för två. Har man en valkrets så innebär det att spärren på 3 procent försvinner. Jag tycker det är rimligt att ha en spärr till kommunfullmäktige i en större kommun som Kalmar. Precis som vi har en spärr till regionen och till riksdagen. Denna inställning har kritiserats hårt av Thoralf Alfsson som nu startat ett eget parti. Han har bland annat skrivit att detta är demokratins skampåle.

Det lät dock helt annorlunda från samma Thoralf Alfsson när frågan var uppe för fyra år sedan och han var gruppledare för SD. Då argumenterade han och röstade för just en 3-procent spärr.

Egenintresset ljuger inte när det handlar om Alfsson.

 

Om Norrliden, KS, Carlsson & Alfsson

I en krönika i Barometern skriver Ulf Carlsson att Kalmars ledande politiker är mer intresserade av att klippa band på invigningar än att besöka Norrliden där det varit stökigt i sommar. Denna krönika följs sedan upp av den uteslutne Sverigedemokraten Thoralf Alfsson som påstår att jag inte varit i Norrliden sedan 2018.

Det är lögn och förbannad dikt! Visst har pandemin lagt sina begränsningar de senaste 18 månaderna men bara under de senaste fyra veckorna har jag varit i Norrliden två gånger. Detta utan att bjuda in media eller lägga upp selfies på sociala medier. Det gjorde jag inte heller när jag för en tid sedan var med polisen en kväll. Om man vill ha bra samtal så kan man inte konstant hålla på och knäppa bilder för att sedan lägga upp på sociala medier.

Jag vet att också kommunalrådet Dzenita Abaza och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder varit på plats i Norrliden under sommaren.

För övrigt kommer också Norrliden och sommaren upp på kommunstyrelsen imorgon. Det står i kallelsen som finns på Kalmar kommuns hemsida.

I majoritetens budget för i år finns en mycket stor trygghetssatsning. Vi har skapat en helt ny enhet för trygghet och säkerhet. I budgeten fanns också satsningar på socialförvaltningens viktiga förebyggande arbete. När samhället växlar upp så är det inte uppskattat av alla. Det är det vi sett i Norrliden under sommaren. Utan förstärkt närvaro från både kommunen och polisen så hade det sannolikt inte blivit några stora tidningsrubriker. Då hade ett antal kriminella personer kunnat jobba ostört. De har de inte fått göra nu. Det tycker jag är bra.

Under torsdagen och fredagen var jag för första gången på 1.5 år i Stockholm på ett fysiskt möte med partistyrelsen. Det var riktigt roligt att ses igen. Jag struntade däremot i att lägga upp massa selfies på mig själv och halva regeringen. Med samma logik som framförs av Alfsson och Carlsson så har jag väl inte varit i Stockholm heller.

Det var väldigt god stämning på partistyrelsen. Jag blev överraskad över Stefan Löfvens avgång men ju mer jag tänker på det så var det rätt beslut. Det sa jag också till honom vid fikat då jag också passade på att gratulera till att snart få ett liv igen.

För mitt parti tror jag att en offensiv budget och ny partiledning kan bli en bra injektion och skapa lite av en nytändning. Jag skulle inte bli förvånad om opinionssiffrorna har stigit lite rejält på nyåret. I Kalmar känner vi medvind. Antalet medlemmar har ökat kraftigt sedan årsskiftet.

Nu är det snart majoritetsmöte innan jag ska bort till bygdegården och repetera inför Södermörerevyn som har nypremiär på fredag. Jag har tagit ledigt i veckan och det innebär att jag bara tar de viktigaste mötena. Däribland kommunstyrelsen under tisdagen. Dagordningen är ganska lång med allt från ekonomiuppföljning till anställning av vikarierande socialchef.

Ha en trevlig vecka och njut av det fina vädret som aviseras!

Ganska illa pinkat av SCB

I våras hade vi en debatt i kommunfullmäktige om huruvida kommunen skulle gå på SCBs befolkningsprognoser eller våra egna prognoser. Detta som en del i de antaganden som ligger till grund för den översiktsplan som nu jobbas fram.

Min erfarenhet är att SCBs prognoser aldrig stämmer. De tar nämligen enbart hänsyn till historiska data och fångar varken bostadsbyggande, tillväxt i näringslivet eller förändringar i övrigt.

De brukar sålunda vara inaktuella och omöjliga att använda redan när de presenteras. Bekymret är att dessa prognoser ligger till grund för väldigt mycket offentlig samhällsplanering.

Om exempelvis ett län spås få minskad befolkning fram till 2040 så är det klart att det påverkar både statliga och privata investeringar.

Mot den bakgrunden är det inte konstigt att företrädare för Norrbotten och Västerbotten reagerat skarpt mot SCBs framskrivningar som presenteras som någon form av sanning. I dessa län ska de ju investeras som aldrig förr de närmaste åren. Självklart kommer det påverka befolkningstillväxten.

På samma sätt har det varit med Kalmars utveckling i förhållande till SCBs prognoser. I våras kom en ny prognos som visade att vi under hela 2021 skulle växa med 433 personer.

Enligt deras framskrivning ska vi växa med 5 800 personer fram till  år 2040 då vis ska ha 76 200 invånare.

Hur ser det då ut i verkligheten?

Just nu har vi 71 167 invånare i Kalmar kommun. Sedan årsskiftet är det en ökning med 772 personer och då har vi en bra bit till det helår som SCBs prognos bygger på.

Jämför vi med samma vecka förra året med samma vecka i år så har Kalmars befolkning växt med 1054 personer.

Oavsett vilken jämförelse man tar så är SCBs siffror från i våras antingen rejält över 100 procent fel eller nästan 100 procent fel.

Det är, ärligt talat, ganska illa pinkat av Sveriges statistikmyndighet. Jag är dock inte förvånad. Så här har det varit i flera år.

Tur att vi lagt en budget för barnomsorg och skola som utgår från verkligheten och inte statistik från SCB!

Halltorp, LNU, överskott & 71 000

Vilket trevligt möte vi hade i Halltorp tillsammans med Kriminalvården. Jag har verkligen längtat till dessa större möten där man kan föra dialog om en aktuell fråga.

Just att mötas öga mot öga och se varandra har jag saknat väldigt mycket. Det ger så oerhört mycket tillbaka. I samband med mötet gavs tre besked.

  1. Kommunen är överens med Regionen/KLT om att bussarna ska trafikera Halltorp framåt. Starten för detta diskuteras med KLT.
  2. På planutskottet i september läggs ett förslag om att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga för 100 bostäder i Halltorps samhälle.
  3. Vi har en pågående dialog med intressenter om att etablera en obemannad livsmedelsbutik. Till att börja med.

Därtill kommer ett extra ärende upp på Planutskottet imorgon tisdag och det är köp av fastigheten Prästlyckevägen 7 i Halltorp för 3.5 miljon. Industrifastigheten kommer fortsätta vara industrifastighet med de hyresgäster som finns men området är totalt 58 000 kvadratmeter mitt inne i Halltorp. Det är ett så kallat strategiskt markköp.

Jag tror det var väldigt bra att Kriminalvården och kommunen arrangerade ett möte tillsammans. På det sättet kunde vi svara på de flesta av frågorna.

Jag vet att många frågar om storleken på denna investering och det jag hittills fått fram är att det bör handla om 2-2.5 miljard för anstalten. Därtill kommer byggnationen av nytt häkte inne i Kalmar vilket innebär en total statlig investering på cirka 3 miljarder i vår kommun. Investeringen överstiger därmed Linnéuniversitetet.

I fredags så var det dags att inviga Linnéuniversitetet. Äntligen.

Mitt tal kan ni se www.lnu.se

Där kan ni också läsa om den satsning på juridik som LNU och kommunen gemensamt kommer göra. På detta sätt får Linnéuniversitetet i Kalmar ytterligare ett starkt ben att stå på.

Just inriktningen mot juridik har växt fram hos mig de senaste åren. Vi ser överallt hur behovet av jurister ökar. Inte minst EUs lagstiftning ökar behovet i så såväl näringslivet som i offentligt sektor.

Jag har också en förhoppning om att detta ska göra vår del av landet än mer attraktivt för både staten och privata företag när det gäller nyetableringar. Att vi hade utbildningar på LNU och ett särskilt fokus på E-hälsa var exempelvis det som fick det att tippa över när det gäller omlokaliseringen av E-Hälsomyndigheten som idag har över 300 medarbetare i Kalmar.

Väldigt få etableringar sker av en slump, man måste jobba målmedvetet och strategiskt under lång tid. Etableringen av en bred juridisk utbildning i Kalmar sänker ytterligare tröskeln för just nya etableringar.

I juni bjöd jag in rektor Peter Aronsson till en digital träff med arbetsutskottet där vi presenterade denna satsning inför invigningen. Det blev ett väldigt starkt stöd. I oktober hanteras ärendet i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Nej, det var väl inte den bästa fotbollshelgen i historien. Desto bättre gick det på SM i fäktning som arrangerades i Kalmar och där hemmaklubben stod för två brons. Grattis!

Imorgon kommer månadsrapporten för juni månad upp i arbetsutskottet. Den visar på ett totalt överskott på 164.8 miljoner. Det är bra. Ordning och reda i ekonomin är grunden för all verksamhet. Varje krona i överskott innebär att lånebehovet för investeringar minskar i motsvarande grad!

I förra veckan passerade Kalmar 71 000 invånare. Ska bli spännande att se vad som händer under resten av hösten.

 

Snickrande, Klimatet, Hans Duned, befolkning, Movant & Skäggenäs

Ägnat hela ledigheten åt att måla och snickra. Den 1 juli köpte vi en grannfastighet som tidigare hängt ihop med vår bostadsfastighet. Två äldre och väldigt mysiga hus. Sedan vi flyttade till Bjursnäs har vi pratat om att kunna köpa denna fastighet som krävde väldigt mycket omvårdnad. Också roligt att få göra konkreta grejer med händerna utan att att telefonen och mailen avbryter var tionde minut.

Däremellan har det naturligtvis varit lite olika möten kring spännande frågor som kommer i höst. Har en ganska lång lista med spännande saker som kommer presenteras/bli klara under hösten. Det kommer ytterligare stärka Kalmar och vår del av landet.

Tror inte jag var ensam om att bli än mer bekymrad över den rapport som FNs klimatpanel släppte för tio dagar sedan. För mig är det helt obegripligt hur dessa rapporter kan avfärdas som ”klimat-alarmism”. Hanterar vi inte denna utmaning så kommer larmen bara komma tätare och tätare. Är övertygad om att vi behöver göra mer. Lokalt, nationellt och internationellt. Kalmar ska vara en av de kommuner som verkligen gör vad vi kan! Under hösten kommer det bli beslut om både Klimatanpassningsplan och en ny budget.

Samtidigt håller jag med Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. I en intervju i P1 var han tydlig med att vi nu också ser en omställning åt andra hållet efter många år av forskning och försök. Näringslivet och det offentliga har nu nått en punkt där det klimatsmarta och hållbara håller på att ta över den gamla tekniken. Senast i veckan invigdes exempelvis världens första fossilfria stålproduktion av statsministern och näringsministern.

Igår var det mycket bra företagsbesök på Movant. De genomför vuxenutbildning på uppdrag av Kunskapsnavet. Allt från elektriker till snickare, murare och kakelsättare. Riktigt bra! Tror denna typ av utbildningar för vuxna kommer vara helt avgörande om vi ska klara kompetensförsörjningen i ett växande Kalmar där det investeras för fullt.

Träffade nestorn Hans Duned som överlämnade en bok om  jazzklubben Kalmar Nyckel där han varit ordförande i 37 år!! En underbar bok om en fantastisk klubb som betytt så mycket för så många under alla dessa år.

På eftermiddagen var det besök hos företrädare för Skäggenäs bygdegårdsförening på deras härliga mötesplats Sanna. Vi hade en dialog om trafiksäkerheten på hela sträckan från Rockneby ut till Revsudden.

Under mer än 20 års tid har denna fråga bollats mellan kommunen, de boende och Trafikverket. Knappt något har hänt som gjort trafiksäkerheten bättre. Under vintern och våren kände jag att det får vara nog. Vi kan inte längre rulla denna fråga mellan oss. Vid ett möte med Trafikverkets regionledning gjorde vi upp om ett kommunalt övertagande från Drag och ut mot Revsudden.

Sträckan Rockneby-Drag är kvar i statlig ägo för att kunna få ta del av medel från den regionala planen. Behovet av en separat cykel/gång-väg på denna sträcka är akut.

Sträckan Drag-Revsudden får vi göra investeringar på från kommunens sida. De första besluten kring övertagande kommer upp på Planutskottet på första mötet i september och går sedan till kommunfullmäktige. Efter det tar Trafikverket sina beslut.

Kändes som att vi hade ett bra samtal med den synnerligen aktiva bygdegårdsföreningen. En sån förening skulle det finnas i varje del av vår kommun!!

Kalmar fortsätter växa rejält. Det visar SCBs statistik över första halvåret 2021. I procent växer vi faktiskt mest bland landets alla residensstäder. Det som framförallt lyfter våra siffror är ökat barnafödande vilket är riktigt kul. Hittills i år har det fötts 465 barn vilket är 63 fler än förra året. Också flyttnettot är bra samtidigt som dödligheten är låg.

Kalmar växer med 402 invånare vilket innebär en ökning med 0.57 procent. 30 juni var vi 70 731 invånare. Riket växte med 29 953 vilket motsvarar 0.28 procent.

Växjö växte med 10 personer, Jönköping med 307, Karlskrona med 7, Kristianstad med 338, Halmstad också med 338 och Linköping backade med 373 personer. Samtliga dessa kommuner utom Karlskrona är väldigt mycket större än Kalmar.

Allt detta kommer förändras när universiteten öppnar igen. Då kommer de stora universitetsstäderna återigen rycka. Det kommer även synas positivt i vår statistik men inte på samma sätt som på de större orterna.

Inflyttningen från utlandet är fortsatt väldigt låg och då pratar jag om all inflyttning. Hemvändande svenskar som bott några år i utlandet, arbetskraftsinvandring och asyl. Till Kalmar är flyttnettot från utlandet 64. Totalt sett.

Hemska bilder som varje dag kommer från Afghanistan. Var är alla på högerkanten med sina förslag om att hjälpa till på plats? Inga flygbladsutdelningar på plats denna gång?

Sydöstra Sveriges främsta badanläggning

I budgeten 2017 beslutade kommunfullmäktige att ställa två alternativ mot varandra när Kalmar nu ska få en ny simhall.

Det ena alternativet var att äga och driva den själv och det andra alternativet var att låta någon annan äga och driva anläggningen. Under året därpå genomfördes en medborgardialog kring placeringen av den nya simhallen som landade i Snurrom. Därpå följde ett detaljplanearbete som kunde slutföras för något år sedan.

Under resans gång har det arbetats fram en kravbild på vad den nya anläggningen ska innehålla oavsett om den ägs av kommunen eller någon annan. Det är en 50 meters bassäng, vattenrutschkanor, gym, skolans och föreningarnas behov liksom allmänhetens behov. Därtill har regionen kommit med i arbetet och står för bassänger utifrån sina behov.

Under våren har en upphandling gjorts utifrån dessa krav och mycket annat.

För några veckor utsåg Planutskottet Kunskapsporten till den aktör som vunnit upphandlingen i det fall kommunen valde att hyra istället för att äga. Kunskapsporten har bred erfarenhet av att driva badanläggningar runtom i Sverige.

Efter detta så har partigrupperna fått ut allt material och kunnat ställa de olika alternativen mot varandra. En del grupper har också haft medverkan från de tjänstepersoner som arbetat med frågan och från Kunskapsporten.

S har haft två gruppmöten i frågan och har landat i att det bästa för Kalmar är att denna gång inte bygga, äga och driva själva.

För mig har det inte varit någon självklarhet. Jag har verkligen ställt de olika alternativen mot varandra. Pragmatism och mest pang för pengarna har varit vägledande. På högerkanten har det ju drivits på för ett hyresalternativ oavsett prislapp..

Här är några skäl till att vi inom S landat i att det är bäst att hyra:

  • Den kommunala anläggningen inklusive regionens behov är på 11 500 kvadratmeter. Kunskapsporten kommer bygga en anläggning som är 15 000 kvadratmeter. Den innehåller restaurang, spa, vattenutställningar, mer publik-kapacitet med mera. De har helt enkelt lagt till mervärden utöver det som en kommun kan bygga och driva. Dessa mervärden innebär att Kalmar kommer få Sydöstra Sveriges mest attraktiva anläggning. En anläggning som kommer dra besöksnäring till Kalmar.
  • I början blir det billigare att hyra än att äga. På slutet är det tvärtom. Över hela avtalstiden på 35 år kommer det bli 90 miljoner dyrare. För att inte jämföra äpplen och päron så har kommunen också räknat på ett alternativ där kommunen bygger lika stort som entreprenören, då blir det kommunala ägandet dyrare.
  • Kommunkoncernen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Bland annat nytt reningsverk, infrastruktur, skolor och förskolor. Genom att hyra så håller vi igen på vår skuldsättning som ändå kommer att öka.
  • Vi vet aldrig vilka anbud som vi kommer att få i ett läge där vi bygger själva. Byggnation av simhallar är dessutom extremt komplicerat. Vi minimerar kommunens risker genom att låta en erfaren aktör ta dessa.

Nu ska ärendet till kommunstyrelsen på torsdag och sedan är det slutligen beslut i kommunfullmäktige om ett par veckor.

Värme och vind i ryggen!

Äntligen har värmen kommit!

Kämpar med att få komma ut i sol och natur mellan alla digitala möten. Det händer väldigt mycket just nu. Allt från samråd om nya Översiktsplanen till diskussion om ny simhall. Parallellt med det mycket positiva samtal om allt från Superkommun till företag som vill etablera sig eller växa i Kalmar. Känns som att vi är inne i ett riktigt bra flow just nu!

Det bästa är ändå att smittan nu går ned och att vi kan börja öppna upp samhället. Gläds verkligen åt restauranger som nu återigen kan ha öppet lite längre. Är nog den bransch som haft det tuffast!

Vi har från kommunen gjort vad vi har kunnat för att stötta!

Idag kom SCB med sin stora partisympatiundersökning. Brukar roa mig med att räkna om den till kommunala förhållanden. Det har hittills stämt ganska väl med några decimaler hit eller dit.

Räknar man om siffrorna i SCBs mätning till Kalmar kommun, i förhållande till senaste valet,  så blir utfallet enligt följande:

M – 18.09 + 2.6 procent

C – 8.92 + 0.9 procent

L – 2.52 – 3 procent

KD – 3.58 – 1.8 procent

S 42.4 – 0.1 procent

V 7.01 procent + 0.9 procent

Mp 3.09 procent – 0.6 procent

SD 13.85 procent + 1.4 procent

Jag tror dessa siffror ligger ganska nära sanningen även i Kalmar. Med de positiva resultat som kommunen nu uppnår så skulle jag bli inte bli förvånad om majoriteten stärks ytterligare när vi närmar oss valet. Bara de senaste månaderna har vi netto ökat med drygt 50 nya medlemmar inom S i Kalmar. Riktigt roligt att fler vill vara med!

Dessutom brukar oppositionen nationellt ligga mycket bättre till när det återstår ett år till valet. Ser fram emot valrörelsen!

 

Babyboom? Nya flyglinjer på Småland Airport, SD, Anstalt och ÖP

Underbart med några dagars ledigt. Blivit mycket arbete ute. Väldigt skönt att få arbeta med kroppen när man sitter mycket still på olika möten.

Antalet födda fortsätter att öka i Kalmar kommun vilket naturligtvis är väldigt roligt. Hittills i år är det 336 barn som har fötts, detta att jämföra med samma period förra året då det var 292. Kanske inte verkar som någon gång väldigt stor ökning men håller trenden i sig under resten av året så är det över hundra fler barn än året innan.

Nu är vi 70 651 invånare i kommunen, detta att jämföra med samma period förra året då det var 69 706.

Jag noterar att det under våren har etablerats två nya flyglinjer till Småland Airport som delvis ägs av Växjö kommun och som styrs av bland annat Miljöpartiet. Det är till Pristina och Zadar. Vid sidan av dessa linjer så finns sedan tidigare linjer till Skopje, Gdansk, Tuzla och Amsterdam.

Just att ha direktlinjer till en hubb eller en destination när man verkligen behöver resa måste väl vara bra för både ekonomin och klimatet? I höst blir det möjligt att nå Frankfurts stora utbud direkt från Kalmar. Detta utan att behöva åka via Stockholm eller Köpenhamn.

På Samhällsbyggnadsnämndens möte på torsdag kommer det första samrådsförslaget rörande ny anstalt i Halltorp upp för beslut. Det möjliggör 350 platser och lika många jobb i en första etapp. I etapp 2 så är 500 platser möjliga.

Imorgon är det final i Dagens Samhälles lista över Superkommuner. Kalmar är en av finalkommunerna. Över 40 000 mätpunkter fördelade över 144 variabler uppdelade på 18 kategorier ligger till grund för denna stora genomgång av landets 290 kommuner. Roligt att bara vara med i final!!

Jag välkomnar att vi nu slipper upprepa den ständiga frågan om SD-samarbete till M, KD och L.

Efter att Carl Henrik Sölvinger meddelat sin avgång på grund av att han vägrar samarbeta med just SD så valdes igår Lotta Wahlmino till hans efterträdare. Hon röstade ja till SD-samverkan på Liberalernas partiråd.

Det råder ingen som helst tvekan om att strategin också i Kalmar inbegriper Sverigedemokraterna. Lika självklart är det att SD inte kommer ingå ett sådant samarbete utan att få något tillbaka. Nu ser vi fram emot att få se de gemensamma programmen. På nationell nivå har man ju redan presenterat det första gemensamma programmet.

Jag tror även att man försöker locka med sig Mp i sitt samarbete men jag är väldigt tveksam till att Max Troendlé själv eller hans parti skulle ge sig in i ett samarbete som på något sätt skulle inbegripa SD.

För mig är inte denna fråga svår. Jag går hellre i opposition än samarbetar med ett parti vars enda mål är att splittra och ställa människor emot varandra.

Imorgon kväll börjar också en rad samråd om Kalmars nya översiktsplan. Kika på kommunens hemsida eller efter annonser så att ni kan vara med och lyssna. Det är också politikens uppdrag under detta samråd. Att just lyssna! Ett samråd är medborgarnas och invånarnas möjlighet att tycka till om både stort och smått!

Kalmar & Gotland ökar mest & ett två-års jubileum

Roligt att Kalmar kom på tredje plats i vår kategori av kommuner när Aktuell Hållbarhet rankar landets bästa miljökommuner. Etta blev Västervik som förra året var tvåa.

Idag är det exakt två år sedan som Moderatledaren Ulf Kristersson lovade att aldrig samverka med Sverigedemokraterna. Det gjordes i en intervju i Dagens Samhälle. Samma moderater som då applåderade partiordföranden gör samma sak idag. Ryggraden är lika böjlig som en ål i Kalmarsund.

Idag kom SCB med sina befolkningssiffror för första kvartalet 2021. I Sverige finns 10 389 806 invånare, en ökning med 10 511 eller +0.1 procent. En väldigt blygsam befolkningsökning.

Kalmar växte relativt mest bland landets residenskommuner med en ökning på 236 invånare vilket motsvarar 0.33 procent.

Gotland växte näst mest, relativt sett, med ett plus på 164 personer vilket motsvarar 0.27 procent.

Stockholms kommun minskar sin befolkning, det gör också större kommuner som exempelvis Örebro, Karlstad och Luleå.

Växjö växer med 25 personer, Linköping med 68 och Jönköping med 203.

Siffrorna för hela 2020 visade att Kalmar relativt sett växte näst mest bland landets residenskommuner. Ska bli intressant att se om vi hakar på i toppen när hela 2021 ska summeras.

Jag tror livskvalité, pandemi och stor bostadsproduktion är avgörande för att Kalmar ligger i topp. Nu gäller det att vi fortsätter håller i och inte blir ”Fat and happy”.

Vi ska framåt men vi ska inte växa så det knakar. Det gör vi knappast heller med en befolkningstillväxt på 0.33 procent.