Arenaförslag till komunstyrelse och fullmäktige

Idag kunde vi då äntligen presentera ett förslag till lösning på det segslitna ärendet med en ny arena för fotboll och evenemang i Kalmar. Samtliga partiers gruppledare i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämndens presidium fick en genomgång. Strax efteråt fick media tillgång till samma material. Redan ikväll, måndag, har de borgerliga partierna sina gruppmöten för att diskutera förslaget.

Jag vill här ge en bakgrund och samtidigt presentera förslaget.

I botten finns ett enhälligt beslut i komunfullmäktige om en ny arena i Kalmar. Detta beslut utgör själva grunden i hela frågan. När Kalmar FF, Sveafastigheter och banken kom till kommunen i våras och deklarerade att man inte kom vidare  startade arbetet med att hitta lösningar för att kunna förverkliga arenan.

Under denna process har det givetvis rests krav från politiken att återigen studera Fredriksskans som ett alternativ till en arena i kvarteret Bilen. En analys av detta alternativ har gjorts trots att KFF under hela resans gång avfärdat detta alternativ. Nu i efterhand är jag ändå glad att denna studie är gjord för den visar svart på vitt att det inte är ett bättre alternativ. 

För det första blir det dyrare för kommunen.
För det andra skulle det ta väldigt lång tid att förverkliga. Byggtiden beräknas till två år, att få fram en plan tar ytterligare ett år. Med andra ord ett minimum på tre år och då är inte något överklagande inräknat….
För det tredje är det oklart var FF ska spela sina hemmamatcher under byggtiden. Vem kompenserar Kalmar FF med förlorade publikintäkter under tiden och vad händer i övrigt med Kalmar FF både sportsligt och ekonomiskt under en sådan period?
För det fjärde: En ny detaljplan kommer kräva det antal parkeringsplatser som normen föreskriver. Visst, det går säkert att samköra en del med befintligt utbud av parkeringar men betänk att detaljplanen i kvarteret Bilen kom fram till ett krav på över 3000 parkeringsplatser. 
För det femte: De befintliga läktarna på Fredriksskans är 10.5 meter, läktarna på den nya arenan är 22-24 meter. Ett ombyggt Fredriksskans kommer sålunda att ge betongen ett verkligt ansikte i vår vackra stadsbild. 
För det sjätte: Vi kommer att behöva en ny arena för friidrott och skolidrott om vi ska ha arenan på Fredriksskans, det kostar minst 30 miljoner. Först ska vi dock hitta en plats…
För det sjunde: Vi kommer inte att kunna sälja av en del av Fredriksskans och bygga bostäder. En intäkt som kommunen behöver och ett tapp på minst hundratalet bostäder som verkligen skulle behövas för att stärka centrum.  

SLUTSATS: En arena på Fredriksskans innehåller så många hinder, tar sådant tid och förenade med så stora kostnader att jag aldrig tror projektet hade kunnat förverkligas.

Då återstår möjligheten att hitta en ny plats för en ny arena. 

Det kräver följande:

1. Platsen ska hittas! Det finns idag ingen naturlig plats för detta. Det bör vara kommunal mark med tillräckliga ytor för några tusen parkeringsplatser, träningsplaner och en arena.
2. Ett planprogram och en detaljplan måste tas fram. Bara det tar minst 1.5 år om det löper utan komplikationer.
3. Vi har i detta koncept inte med oss en privat finansiär.
4. Kommunen får i detta fall uppföra och bekosta hela arenan. I Norrköping kostar en ombyggnad av befintliga Idrottsparken 300 miljoner. Summan lär inte bli lägre i detta alternativ.

Slutsats: Fullt genomförbart men väldigt mycket dyrare än det alternativ som kommunen nu har att ta ställning till.

Då återstår en modifierad modell kring det förslag som ett enigt kommunfullmäktige redan tagit beslut om. 

Det finns följande fördelar med detta: 

* Här finns ett färdigt planprogram och en färdig detaljplan. 
* Här finns medfinansiering från en privat aktör på 50 miljoner kronor. 
* Här finns Kalmar FF som drivande part. En part som är villiga att själva satsa stora resurser och som dessutom är villiga att själva ta över och driva arenan. 
* Här finns en möjlighet att få intäkter på försäljning av en del av Fredriksskansområdet och här finns en möjlighet att få fram fler bostäder i centrum. 
* Här är parkeringsfrågan löst. 
* Här finns en möjlighet att få en arena som inte bara inrymmer idrott utan också evenemang av det slag som Kalmar aldrig tidigare har kunnat ta emot. 
* Här finns en möjlighet att ge Kalmar FF likvärdiga förutsättningar som andra allsvenska fotbollslag har eller är på väg att få. 

Vi har i denna process vänt och vridit på alla stenar för att hitta en framkomlig väg. Politiskt, ekonomiskt och juridiskt.   –

Den modell vi nu har innebär INTE mer pengar än det kommunfullmäktige redan fattat beslut om i full enighet. Den innebär att Kalmar kommun går i borgen för Kalmar FFs hyra till ett maximalt belopp av hundra miljoner kronor. Det motsvarar 45 procent av lånen. Den risk som då kommunen ikläder sig minimeras genom att KFF i ett avtal säkerställer att man alltid ska ha tillgängliga medel motsvarande två årshyror och den minskar också genom att kommunen tar fem redan beslutade föreningsbidrag och utbetalar dem när arenan står klar 2010. Det innebär i sin tur att det tidigare beslutet om ett 25 årigt stöd minskas till 20 år.

Genom denna åtgärd så får bolaget som ska äga arenan en bättre ekonomi vilket innebär att risken för den kommunala borgen minskar. Risken minskar sedan över tid, efter 10-11 år vänder ekonomin i fastighetsbolaget och genererar sedan avkastning till KFF. Normala avskrivningar görs hela tiden. 

Nu hoppas jag att vi kan få en sansad debatt kring detta för Kalmar och regionen viktiga projekt. Jag hyser också gott hopp om att vi ska kunna ta detta beslut med hygglig bredd över blockgränserna.