Kalmarborna trivs!

Sedan 2005 har Kalmar kommun varje år låtit SCB göra en medborgarundersökning. Under alla år har vi fått bättre helhetsbetyg än övriga kommuner. Det har inte skett så stora förändringar i 2008 års undersökning jämfört med förra årets.

Vi kan vara stolta över att hela 93 % kan rekommendera folk att flytta till Kalmar, en liten ökning jämfört med förra året (92%). Att det även skett en förändring i de anställdas åsikter om vår egen verksamhet är mycket positivt. Resultatet om påverkan och inflytande är bättre än övriga kommuner.

Jämfört med övriga 97 kommuner som ingått i de senaste medborgar-undersökningarna får Kalmar kommun höga betyg av de kommuninvånare som svarat på Statistiska Centralbyråns medborgarenkät (501 st). Det är bara på frågor om arbetsmöjligheter som Kalmar ligger lägre än genomsnittet.

Kalmar som en plats att bo och leva

Här får Kalmar 69 i betygsindex (7,2 på en tiogradig skala), precis som förra året. Genomsnittet för samtliga kommuner är 64.

Av medborgarna kan 93 % rekommendera sina vänner att flytta till Kalmar.

Frågor om Kalmar som bostadsort, landskap, natur- och friluftsliv, utflyktsmål och livsmedelsbutiker får mycket högt betyg. Det är främst faktorn Bostäder som påverkat resultatet negativt. Sämst betyg får vi på frågan om möjligheter att hitta prisvärt boende.

SCB tycker att Kalmar bör satsa på faktorerna Fritid och Miljö, för att ytterligare höja helhetsbetyget. Förra året ingick även kommersiellt utbud i rekommendationerna, men den faktorn har förbättrats 2008.

Om Kalmar kommuns verksamheter

Här får Kalmar 57 i betygsindex (6,7 på en tiogradig skala), jämfört med förra årets 59. Genomsnittet för de 97 kommunerna blev 54.

Kalmar har bättre betyg än övriga kommuner på samtliga verksamheter utom äldreomsorgen. Jämför man bara med kommuner över 50.000 invånare har vi högre betyg även för äldreomsorgen.

Sedan förra året har Miljöarbetet förbättrats i Kalmar kommun.

I samband med c/o Kalmar-projektet ställde kommunen tre extra frågor utifrån service, bemötande och tillgänglighet. I årets undersökning konstateras att 90 procent är nöjda med bemötandet från kommunens personal och politiker. Den siffran har ökat med två procent från förra året.

När det gäller inflytande och påverkan får Kalmar 44 i betygsindex, jämfört med förra årets 42. Genomsnittet för deltagande kommuner blev 40, så även här får Kalmar högre betyg på alla delar jämfört med de övriga kommunerna.

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/hogt-betyg-for-kalmar(1036723).gm